EnglishНа русском

Агросвіт № 23, 2011

В. А. Голян

д. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет

Д. С. Нірода

аспірант, Луцький національний технічний університет

А. Б. Поліщук

аспірант, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем'янчука

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА ДЕТЕРМІНАНТА НАРОЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ СПІВВІДНОШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННИЦЬКОЇ І ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

Т. В. Ільченко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

І. Г. Кадирус

старший викладач, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В АСПЕКТІ УПРАВЛІННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

В. М. Бандура

к. т. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

ПРІОРИТЕТИ ВІТЧИЗНЯНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

А. Г. Ясько

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

СТРУКТУРНА ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ

Н. І. Демчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

Н. П. Дуброва

к. е. н., доцент кафедри фінансів, докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

Д. В. Воловик

магістрант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ФІНАНСОВУ СПІЛЬНОТУ

Н. В. Харченко

к. е. н., доцент, Полтавська державна аграрна академія

ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА-ПОЗИЧАЛЬНИКА

Т. А. Деркач

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ОБОРОТНІСТЬ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ЗЕРНОВИХ СКЛАДІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ю. О. Колбасін

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. Ю. Кісіль

аспірант, Класичний Приватний Університет

СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ КОРРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ В СТРАТЕГІЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гусейнов Эльвин Вагиф оглы

диссертант, Азербайджанский научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПУТИ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ

Л. С. Кравчук

к. е. н, доцент, Миколаївський державний аграрний університет

Н. В. Лінінська

магістр, Миколаївський державний аграрний університет

І. Волкова

магістр, Миколаївський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТОКОМ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Г. М. Іваненко

к. е. н., доцент кафедри економіки сільського господарства, Миколаївський державний аграрний університет

І. С. Кабанова

магістр обліково-фінансового факультету, Миколаївський державний аграрний університет

СТРУКТУРА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ В ГОСПОДАРСТВАХ БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКОГО РАЙОНУ

І. О. Прядко

Миколаївський державний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця