Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 22, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22

Завантажити журнал №22, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.3

І. О. Іртищева

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Л. П. Рогатіна

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська академія харчових технологій

О. С. Ільницька

Головний юрисконсульт відділу претензійної та позовної роботи юридичного департаменту АТ "Укртранснафта"

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА — ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

I. Irtyshcheva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

L. Rogatina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

O. Ilnytska

Chief Legal Adviser of the Claims and Claims Department of the Legal Department of JSC Ukrtransnafta

CHIEF LEGAL ADVISER OF THE CLAIMS AND CLAIMS DEPARTMENT OF THE LEGAL DEPARTMENT OF JSC UKRTRANSNAFTA

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.9

О. В. Лаврук

д. держ. упр., к. е. н., заступник директора з питань ліцензування та акредитації, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

Н. А. Лаврук

к. е. н., викладач кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

ТВАРИННИЦТВО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

A. Lavruk

Doctor of Science in Public Administration, PhD in Economics, Deputy Director for Licensing and Accreditation, Podolsky Special Educational and Rehabilitation Socio-Economic College

N. Lavruk

PhD in Economics, lecturer of the Department of Finance, Economics and Economic Cybernetics, Podolsky Special Educational and Rehabilitation Socio-Economic College

ANIMAL HUSBANDRY: STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.16

О. І. Дребот

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

Н. В. Комарова

д-р філософії з економіки, Білоцерківський національний аграрний університет

В. А. Тарнавський

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

Д. Ю. Комаров

асистент кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру,Білоцерківський національний аграрний університет

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЄКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ (ЗМІНИ) МЕЖ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ, У РОЗРІЗІ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

O. Drebot

Doctor of Economic Sciences, Professor, сorresponding Member of NAAS, Head of the department for institutional support of environmental management, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

N. Komarova

PhD in Economics, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Tarnavskyi

Postgraduate student, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

D. Komarov

Assistant of the Department of land resources management and land cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF LAND MANAGEMENT PROJECT DEVELOPMENT REGARDING THE ESTABLISHMENT OF BORDERS OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNITS IN THE FIELD OF FISCAL REGULATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.23

І. М. Назаренко

д. е. н., професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ДІАГНОСТИЧНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

I. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of accounting and taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

DIAGNOSTIC AND MANAGEMENT ASPECTS IN THE SYSTEM OF DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT AND INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.29

І. І. Кравчук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Kravchuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Organizational Management and Administration. M. P. Polishchuk, Polissia National University

FORMATION OF THE SYSTEM OF ECOLOGICAL MANAGEMENT OF FORESTRY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.34

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

В. В. Штепа

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

V. Shtepa

Master student, Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVING TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING OF VALUE ADDED TAX TO IMPROVE TAX PLANNING

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.43

С. М. Халатур

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Є. В. Головань

студент гр. МгФБСз-1-19, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

Ye. Golovan'

Student of gr. MGFBSz-1-19, Dnipro State Agrarian and Economic University

IMPROVEMENT OF CASH FLOW MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.51

Д. М. Токарчук

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Н. В. Пришляк

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Я. В. Паламаренко

к. е. н., старший викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ РОСЛИННИЦТВА НА ВИРОБНИЦТВО БІОГАЗУ В УКРАЇНІ

D. Tokarchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

N. Prishlyak

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

Y. Palamarenko

PhD in Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

PROSPECTS FOR USE OF CROP WASTE FOR BIOGAS PRODUCTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.58

В. О. Бойко

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

V. Boiko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business and Foreign Languages, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine

RURAL GREEN TOURISM IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.66

О. А. Овєчкіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

О. І. Захарова

к. х. н., доцент, доцент кафедри хімії та охорони праці, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

СТАН СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ОЗНАКИ ПОСИЛЕННЯ СИСТЕМНИХ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

O. Ovechkina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

O. Zakharova

PhD in Chemistry, Associate Professor of the Department of Chemistry and Occupational Safety, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

THE STATE OF MODERN GOVERNMENT PROPERTY IN UKRAINE: SIGNS OF STRENGTHENING SYSTEM DEFORMATION CHANGES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.72

А. В. Лесь

к. е. н., доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Поліський національний університет

А. В. Ращенко

к. е. н., доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Поліський національний університет

О. І. Вигівська

студентка ОС Магістр спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища", Поліський національний університет

Є. І. Майкун

студент ОС Магістр спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища", Поліський національний університет

СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

A. Les

PhD in Economics, Senior Lecturer, Department of Ecological Safety and Environmental Economics of Polissya National University

A. Rashchenko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Department of Ecological Safety and Environmental Economics of Polissya National University

O. Vyhivska

Master student, specialty 183 "Environmental Protection Technologies", Polissya National University

E. Maikun

Master student, specialty 183 "Environmental Protection Technologies", Polissya National University

COMPONENTS OF ENERGY EFFICIENCY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.78

М. A. Місевич

к. е. н., дoцент кaфедри менеджменту oргaнізaцій і aдмініструвaння імені М. П. Пoліщукa, Пoліський нaціoнaльний університет, м. Житoмир

O. O. Зaлужнa

мaгістрaнт кaфедри екoнoміки і підприємництвa, Пoліський нaціoнaльний університет, м. Житoмир

УДOСКOНAЛЕННЯ ЯКOСТІ ПРOДУКЦІЇ ЗA РAХУНOК ФAКТOРІВ ВИРOБНИЦТВA

M. Mysevych

PhD in Economics, Associate Professor of the Departament of management organizations and administration by M. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

O. Zaluzhna

Master student, Polissya National University, Zhytomyr

IMPROVING PRODUCT QUALITY THROUGH FACTORS OF PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.86

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ імені І. Сікорського"

Л. С. Борданова

к. е. н., старший викладач, Національний технічний університет України "КПІ імені І. Сікорського"

А. І. Старовойт

студентка гр. КА 71 ІПСА, Національний технічний університет України "КПІ імені І. Сікорського"

ЗРОСТАЮЧА СКЛАДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

N. Roshchina

PhD in Economics, National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

L. Bordanova

PhD in Economics, Associate Professor, National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

A. Starovoit

student of group КА 71 ІПСА, National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

THE GROWING COMPLEXITY OF ECONOMIC CRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.97

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

О. В. Парнюк

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

О. Parniuk

Master student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

DOCUMENTARY ACCOUNTING OF INVENTORIES AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.105

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет "Запорізька політехніка"

В. В. Малахов

магістрант, Національний університет "Запорізька політехніка"

ОЦІНКА ПРОМИСЛОВОЇ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

N. Fatіukha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of finances, banking and insurance, National University "Zaporozhye Polytechnic"

V. Malakhov

6th year master student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

EVALUATION OF INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL PRODUCTS OF ENTERPRISES OF ZAPOROZHІА REGION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет