Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 22, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22

Завантажити журнал №22, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.3

М. О. Гоменюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК ОДНА З ФОРМ ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕС-УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОЇ СФЕРИ

M. Gomeniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor department of management,Uman National University of Horticulture

RE-ENGINEERING AS A FORM OF INNOVATIVE BUSINESS MANAGEMENT AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.9

Л. М. Галат

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна

ФАКТОРИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОВОЧІВНИЦТВА У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

L. Galat

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

FACTORS AND TENDENSHIS OF DEVELOPMENT OF VEGETABLE PRODUCTION IN KHERSON REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.19

Н. О. Аверчева

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри загальноекономічної підготовки, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

N. Avercheva

PhD in Economics, Associate Professor, head of the Department of General Economic Training, State higher education institution "Kherson State Agrarian University"

IMPROVING THE QUALITY OF MILK AS THE BASIS OF PRODUCT COMPETITIVENESS ON THE EUROPEAN MARKET

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.31

В. Ю. Стрілець

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі

ВПРОВАДЖЕННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ПОЛІЦИКЛІЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

V. Strilets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Banking of Poltava University of Economics and Trade, Ukraine

IMPLEMENTATION OF A IMITATION MODEL OF SYSTEM FORESIGHT FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES WITH THE PARTICIPATION OF POLYCYCLIC ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.37

Л. Ф. Соколенко

к. е. н., доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми

ОБЛІК В КЕРУЮЧИХ КОМПАНІЯХ СФЕРИ ЖКГ

L. Sokolenko

PhD in Economics, Associate Professor business economics and administration,Sumy State Pedagogical University named after AS Makarenko, Sumy

ACCOUNTING IN THE MANAGEMENT COMPANIES OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.42

Т. О. Журавльова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ — РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

T. Zhuravlova

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Odessa National University named after I. I. Mechnikov

MORTGAGE LENDING IN UKRAINE — THE REALITY OF TODAY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.48

О. В. Лазарєва

д. е. н., доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

К. В. Вакар

"Школа молодого вченого", факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

К. А. Платонова

"Школа молодого вченого", факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ГІС ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

О. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, associate professor of management the landed resources department, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

K. Vakar

"School of the Young Scientist", faculty of Economic Sciences, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

K. Platonova

"School of the Young Scientist", faculty of Economic Sciences, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

THE OBJECTIVE NEED TO IMPLEMENT GIS TECHNOLOGIES IN THE LAND MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.54

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"

О. С. Солосіч

студент, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОРУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

S. Tulchynska

Doctor of Economic Sciences, professor, professor of economics and entrepreneurship departmentNational technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

O. Solosich

student, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

CURRENT PROBLEMS OF INCREASING THE PROFITABILITY OF COMMUNAL ENTERPRISES AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.60

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

А. В. Козіревич

магістр кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

І. І. Лень

магістр кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

СУЧАСНІ УМОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РУЖИНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V. Khodakyvskyy

PhD in Economics, assistant professor of economics and business, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

A. Kozirevich

mаstеr's dеgrее of Economics and Economics, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

I. Len

mаstеr's dеgrее of Economics and Economics, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

CURRENT CONDITIONS OF INVESTMENT SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MAIN TYPES OF ACTIVITIES OF THE ENTERPRISES OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX RUZHYN DISTRICT OF ZHYTOMYR REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.69

Я. В. Колеснік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. М. Сергієнко

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Yа. Kоlеsnik

РhD in Есоnоmiсs, Аssосiаtе Рrоfеssоr оf thе Dераrtmеnt оf Finаnсе, Bаnking аnd Insurаnсе, Dniрrо Stаtе Аgrаriаn аnd Есоnоmiс Univеrsity

А. Sеrhiiеnkо

mаstеr's dеgrее, Dniрrо Stаtе Аgrаriаn аnd Есоnоmiс Univеrsity

DIАGNОSTIСS ОF FINАNСIАL СОNDITIОN ОF АGRIСULTURАL ЕNTЕRРRISЕ

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.75

Т. О. Мулик

к. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики,Вінницький національний аграрний університет

В. В. Кожухар

магістр факультету обліку та аудиту,Вінницький національний аграрний університет

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

T. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor Department manager of Analysis and Statistics,Vinnytisa National Agrarian University, Vinnytsia

V. Kozhukhar

Master's degree of the Accounting Department, Vinnytisa National Agrarian University, Vinnytsia

AREAS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING DISPLAY OF LAND RESOURCES IN THE CONDITIONS OF USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES: MANAGEMENT ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.84

К. В. Захожай

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

І. Й. Кравченко

старший викладач кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

K. Zakhozhay

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Finance Department,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

I. Kravchenko

Senior Lecturer of Accounting and Audit Department, National University of Food Technologies

BUDGET FINANCING OF AGRICULTURE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.92

І. М. Лепетан

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет

Ю. І. Рязанцева

магістр факультету обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ

I. Lepetan

PhD in Economics., Associate Professor of Accounting Department,Vinnytsia National Agrarian University

Y. Ryazantseva

Master's degree of the Accounting Department, Vinnytsia National Agrarian University

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ACCOUNTING FOR LEASE TRANSACTIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.98

Ю. С. Рагуліна

магістрант спеціальності "Облік і оподаткування", Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

В. С. Щолокова

магістрант спеціальності "Облік і оподаткування", Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Т. В. Польова

к. е. н., доцент кафедри економіки та обліку, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ОКРЕМІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

Yu. Rahulina

master's degree speciality "Accounting and Taxation", Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

V. Shcholokova

master's degree speciality "Accounting and Taxation", Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

T. Polova

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Economics and Accounting, Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

SOME ASPECTS OF METHODS OF ACCOUNTING OF THE FIXED ASSETS OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.104

С. С. Кіпоренко

асистент, кафедра комп'ютерних наук та економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет

О. В. Мороз

магістр, Вінницький національний аграрний університет

МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АПК

S. Kiporenko

assistant, departments of computer sciences and economic cybernetics,Vinnytsia National agrarian university

O. Moroz

mаstеr's dеgrее, Vinnitsa National agrarian university

MECHANISM OF ECONOMIC SECURITY OF AIC ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет