Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 22, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22

Завантажити журнал №22, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.3

О. І. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

А. Г. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Ю. О. Пасічник

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. Melnyk

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

А. Melnyk

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Yu. Pasichnyk

esearcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF ACTIVIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE UKRAINIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.10

A. Vasylenko

Ph.D., professor of the department "Water supply and sanitation", Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

L. Vasylenko

Ph.D., docent of the department "Health and Environment", Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

S. Fedorenko

Ph.D., docent of the department "Health and Environment", Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

O. Zhukova

Ph.D., docent of the department "Health and Environment", Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

A. Honcharenko

first grade MA student, 101"Ecology" specialty,Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

ESTIMATION OF WATER ECOSYSTEM STRUCTURAL-FUNCTIONAL CHANGES AS A RESULT OF CLIMATE CHANGES

О. А. Василенко

к. т. н., професор, професор кафедри водопостачання та водовідведення, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

Л. О. Василенко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

С. В. Федоренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

О. Г. Жукова

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

А. В. Гончаренко

студент магістратури 1 курсу спеціальності 101 "Екологія",Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

ОЦІНКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ У РЕЗУЛЬТАТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.17

Н. В. Осадча

д. е. н., доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

О. Л. Понуренко

магістр, спеціальності 075 маркетинг, кафедра маркетингу та менеджменту ЗЕД, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

N. Osadcha

Associate Professor, Doctor of Economics, Faculty of Economics, V. N. Karazin Kharkiv National University

O. Ponurenko

Master of specialty 075 Marketing, Department of Marketing and Management of Foreign Economic Affairs, V. N. Karazin Kharkiv National University

ENHANCING COMPETITIVENESS OF PRODUCTS ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.21

В. М. Марченко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

А. В. Кіт

студентка 2 курсу магістратури кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ З ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УКРАЇНІ

V. Marchenko

Doctor of Economic Sciences. Professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

A. Kit

Student of 2nd year of magistracy of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

ANALYSIS OF POTENTIAL FOR BIOETHANOL PRODUCTION FROM SUGAR BEETS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.28

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Ю. В. Чеховська

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЗАХОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

M. Denisenko

Doctor of Economics, Professor of the Department of Business Economics, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Yu. Chekhovskaya

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

MEASURES TO ENHANCE THE INNOVATIVE ACTIVITY OF THE INSURANCE COMPANY

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.34

Н. Г. Панченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

N. Panchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Management of Industrial and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport

THE FORMATION OF THE SYSTEM OF RISK-MANAGEMENT ON RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.42

І. І. Ковтуник

к. геогр. н., старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, економічний факультет, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський

КЛІМАТИЧНІ КУРОРТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

I. Kovtunyk

PhD in Geography, senior professor of tourism and hotel-restaurant business chair, department of economics, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university, Kamyanets-Podilsky

CLIMATIC RESORTS OF KHMELNYTSKA REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.47

Ю. М. Марчук

к. с. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕКВІВАЛЕНТНЕ ВИЛУЧЕННЯ ЛІСОРЕСУРСНОЇ РЕНТИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Yu. Marchuk

Candidate of agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

EQUIVALENT WITHDRAWAL OF FOREST RESOURCE RENT AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FORESTRY IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.55

О. Є. Камінський

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційного менеджменту, ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ОБЧИСЛЕННЯ ІНДИКАТОРІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОЕКТІВ МІГРАЦІЇ ДО ХМАРНИХ ПЛАТФОРМ ІТ-ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ

O. Kaminsky

PhD in Enterprise Economics, associate professor, аssociate professor of information management department Kyiv State University of Economics V. Hetman

CALCULATION OF PROFITABILITY INDICATORS OF MIGRATION PROJECTS TO CLOUD PLATFORMS OF IT INFRASTRUCTURE OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.61

Н. Б. Стоволос

к. е. н., доцент кафедри менеджменту в галузях АПК, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

О. В. Сідакова

магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

N. Stovolos

Ph.D., Associate Professor of the Department of Management in the branches of agrarian and industrial complex, Sumy National Agrarian University, Sumy

O. Sidakova

master student, Sumy National Agrarian University, Sumy

MANAGEMENT OF THE PRODUCTION AND SALE OF DAIRY PRODUCTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.66

М. М. Захаренко

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

M. Zakharenko

postgraduate, BilaTserkva National Agrarian University

THEORETICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE ECONOMIC ESSENCE OF PRODUCTION POTENTIAL IN AGRICULTURAL PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.74

Н. О. Козяр

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ "ІНВЕСТИЦІЯ" В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

N. Kozya

Postgraduate student, Vinnytskuy National Agrarian University

THEORETICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE ESSENCE OF THE CATEGORY "INVESTMENT" IN AGRICULTURE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.81

Н. С. Чакалова

асистент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

РОЗРОБКА РОБОЧИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

N. Chakalova

assistant of the Department of accounting, analysis, taxation and audit Zaporozhye state engineering academy

DEVELOPMENT OF WORKING DOCUMENTS FOR INTERNAL CONTROL OF ACCOUNTS RECEIVABLE AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.91

Л. Л. Марчук

викладач кафедри економіки та управління, Одеська державна академія технічного регулювання та якості продукції

КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

L. Marchuk

lecturer at the Department of Economics and management, Odessa state Academy of technical regulation and product quality

THE CONCEPT OF ORGANIZATIONAL AND INFORMATION SUPPORT OF ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE: REGIONAL ASPECT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет