EnglishНа русском

Агросвіт № 22, 2017

Завантажити журнал №22, 2017

Б. М. Марков

к. е. н., докторант, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

МЕХАНІЗМ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

B. Markov

PhD in Economics, Alfred Nobel University, Dnipro

MECHANISM OF STRUCTURAL DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Г. Ф. Мазур

к. е. н., доцент, Заслужений економіст України, депутат Вінницької обласної ради

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

G. Mazur

Ph.D., assistant professor, Honored Economist of Ukraine, deputy of the Vinnytsia Regional Council

FORMATION OF THE CONCEPT OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION UNDER CONDITIONS OF NOT A SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Ю. А. Рак

к. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКАХ ДОСЛІДЖУВАНИХ БЛАГ (НА ПРИКЛАДІ РИНКУ КВІТІВ УКРАЇНИ)

Iu. Rak

сand.sc.(econ.), senior lecturer of department of economic theory and competition policy, Kyiv National University of Trade and Economy, Kyiv

FACTORS OF COMPETITION DEVELOPMENT ON THE MARKETS OF RESEARCHED GOODS (ON THE EXAMPLE OF THE FLOWER MARKET OF UKRAINE)

Л. С. Іванова

к. е. н., доцент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки Білоцерківський національний аграрний університет

МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ

L. Ivanova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, Administration and International Economics, Bila Tserkva National Agrarian University

MILK SUCCESSION: CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF SOLUTION

Т. В. Харчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ САДІВНИЦТВА

T. Kharchuk

PhD in Economics, Associate Professor, European University, Kyiv

IDENTIFYING PROMISING AREAS OF PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR GARDENING ENTERPRISES

О. В. Лазарєва

д. е. н., доцент кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

К. В. Вакар

студентка, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ВЕКТОРА РОЗВИТКУ

O. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of management the landed resources department, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

K. Vakar

student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

THEORETICAL ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF LAND RESOURCES IN THE CONTEXT OF INNOVATION DEVELOPMENT VECTOR

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Д. В. Циганок

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО КУРСУ

N. Fatіukha

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhia National Technical University

D. Tsyhanok

Master, Zaporizhzhia National Technical University

CORRESPONDING AND REGULATED ANALYSIS OF FOREIGN EXCHANGE COURSE

С. М. Трапаідзе

аспірант кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА АГРОПРОМИСЛОВОГО РИНКУ РЕГІОНУ

S. Trapaidze

postgraduate student of Vinnytsia National Agrarian University

MARKETING ANALYSIS OF COMPETITION ENVIRONMENT OF AGROINDUSTRIAL MARKET OF REGION

Д. М. Гусонька

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

D. Gusonka

postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

SPECIFICS OF STATE REGULATION OF FOREIGN ACTIVITY ON THE MARKET OF AGRICULTURAL PRODUCTS

Л. Я. Бублик

аспірант кафедри фінансів, кредиту та страхування, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

L. Bybluk

Postgraduate student of the Department of Finance, Credit and Insurance Lviv Trade and Economic University

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF REGULATION OF CREDIT ACTIVITY IN THE CONSUMER MARKET OF UKRAINE

О. М. Ходаківський

магістрант кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

O. Khodakivskyi

Master's Degree in Management and Economic Security Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnytsky, Cherkassy

MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES OF THE ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця