Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 22, 2017

Завантажити журнал №22, 2017

Б. М. Марков

к. е. н., докторант, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

МЕХАНІЗМ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

B. Markov

PhD in Economics, Alfred Nobel University, Dnipro

MECHANISM OF STRUCTURAL DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Г. Ф. Мазур

к. е. н., доцент, Заслужений економіст України, депутат Вінницької обласної ради

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

G. Mazur

Ph.D., assistant professor, Honored Economist of Ukraine, deputy of the Vinnytsia Regional Council

FORMATION OF THE CONCEPT OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION UNDER CONDITIONS OF NOT A SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Ю. А. Рак

к. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКАХ ДОСЛІДЖУВАНИХ БЛАГ (НА ПРИКЛАДІ РИНКУ КВІТІВ УКРАЇНИ)

Iu. Rak

сand.sc.(econ.), senior lecturer of department of economic theory and competition policy, Kyiv National University of Trade and Economy, Kyiv

FACTORS OF COMPETITION DEVELOPMENT ON THE MARKETS OF RESEARCHED GOODS (ON THE EXAMPLE OF THE FLOWER MARKET OF UKRAINE)

Л. С. Іванова

к. е. н., доцент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки Білоцерківський національний аграрний університет

МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ

L. Ivanova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, Administration and International Economics, Bila Tserkva National Agrarian University

MILK SUCCESSION: CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF SOLUTION

Т. В. Харчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ САДІВНИЦТВА

T. Kharchuk

PhD in Economics, Associate Professor, European University, Kyiv

IDENTIFYING PROMISING AREAS OF PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR GARDENING ENTERPRISES

О. В. Лазарєва

д. е. н., доцент кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

К. В. Вакар

студентка, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ВЕКТОРА РОЗВИТКУ

O. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of management the landed resources department, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

K. Vakar

student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

THEORETICAL ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF LAND RESOURCES IN THE CONTEXT OF INNOVATION DEVELOPMENT VECTOR

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Д. В. Циганок

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО КУРСУ

N. Fatіukha

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhia National Technical University

D. Tsyhanok

Master, Zaporizhzhia National Technical University

CORRESPONDING AND REGULATED ANALYSIS OF FOREIGN EXCHANGE COURSE

С. М. Трапаідзе

аспірант кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА АГРОПРОМИСЛОВОГО РИНКУ РЕГІОНУ

S. Trapaidze

postgraduate student of Vinnytsia National Agrarian University

MARKETING ANALYSIS OF COMPETITION ENVIRONMENT OF AGROINDUSTRIAL MARKET OF REGION

Д. М. Гусонька

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

D. Gusonka

postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

SPECIFICS OF STATE REGULATION OF FOREIGN ACTIVITY ON THE MARKET OF AGRICULTURAL PRODUCTS

Л. Я. Бублик

аспірант кафедри фінансів, кредиту та страхування, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

L. Bybluk

Postgraduate student of the Department of Finance, Credit and Insurance Lviv Trade and Economic University

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF REGULATION OF CREDIT ACTIVITY IN THE CONSUMER MARKET OF UKRAINE

О. М. Ходаківський

магістрант кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

O. Khodakivskyi

Master's Degree in Management and Economic Security Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnytsky, Cherkassy

MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES OF THE ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет