Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 22, 2016

Завантажити журнал №22, 2016

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

О. Ю. Гаврик

к. е. н., асистент, Білоцерківський національний аграрний університет

Н. В. Хомяк

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

I. Svinous

doctor of Economics, Professor, Bila Tserkva national agrarian University

A. Gavryk

PhD (Economics), assistant, Bila Tserkva national agrarian University

N. Homyak

PhD (Economics), associate Professor, Bila Tserkva national agrarian University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CALCULATION OF THE COST OF GRAIN CROPS

Н. І. Дорош

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та аудиту, КНУ імені Тараса Шевченка Д. К. Маліновська, аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

N. Dorosh

Doctor of Science (Economics), Professor, Professor of the Department of accounting and audit, Taras Shevchenko National University of Kyiv D. Malinovska, PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE FINANCIAL-ENVIRONMENTAL AUDIT: THE NATURE AND METHODS

Р. В. Логоша

к. е. н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА РИНКУ ОВОЧІВ УКРАЇНИ

R. Lohosha

Candidate of Economic Sciences, associate professor of Agrarian Management Department, Vinnytsia National Agrarian University

FEATURES OF ACTIVITY OF THE PERSONAL PEASANT ECONOMIES ON TO THE MARKET VEGETABLES IN UKRAINE

Н. О. Слободянюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ІНВЕСТИЦІЇ В АГРАРНУ СФЕРУ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. Slobodyanyuk

PhD (Economics), Senior Lecturer, Associate Professor of the Finance and Banking Department, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhaylo Tugan-Baranovskiy, Kryvyi Rih

INVESTMENTS TO THE AGRICULTURE SPHERE IN THE SYSTEM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Ю. В. Гвоздєв

пошукач, Білоцерківський національний аграрний університет

І. О. Герасименко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Білоцерківський національний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. Gvozdyev

applicant, Bila Tserkva national agrarian University

I. Herasimenko

Ph. D. in Economics, assistant professor of the Department of Finance, banking and insurance, Bila Tserkva national agrarian University

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE VALUATION OF FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. В. Вдовичекно

к. с.-г. н., директор ДП "Дослідне господарство"Сквирське" ІАП НААН"

Н. Я. Бунзяк

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

Д. Д. Сухаревська

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

A. Vdovychenko

Doctor of Agricultural Sciences, Director of State Enterprise "Research farm "Skvyrske" Institute of Agroecology and Environmental NAAS

N. Bunziak

graduate student, Mykolaiv National Agrarian University

D. Sukharevska

graduate student, Mykolaiv National Agrarian University

EXTERNAL ECONOMIC POTENTIAL'S FORMATION OF MARKET FOR ORGANIC PRODUCTS

М. Г. Михайлов

к. т. н., ТОВ "Хопштайнер Україна"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, LTD. "Хопштайнер Ukraine"

THE CONCEPTUAL GOING IS NEAR DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE AGRARIAN ENTERPRISES

Т. Є. Проненко

аспірант кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИКИ ПОСТАЧАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Pronenko

Postgraduate student of the management and law department, Dnipropetrovsk state Agrarian and Economic University

THE SUPPLY LOGISTICAL PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. І. Буринська

аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

O. Burynska

Assistant, Department of Enterprise Economics and Personnel Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

THE ECOLOGICAL COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN UKRAINE

Б. М. Криворук

пошукач, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОЦЕСУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

B. Krivorukov

applicant, Bila Tserkva national agrarian University

THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK FUNCTIONING FOR THE PROCESS OF QUALITY CONTROL OF AGRICULTURAL PRODUCTS: DOMESTIC REALITIES AND CHALLENGES OF TODAY

К. С. Головач

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ОСНОВНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

K. Golovach

Post-graduate student of Zhytomyr National Agroecological University

THE MAIN ASPECTS OF CRISIS MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет