EnglishНа русском

Агросвіт № 22, 2016

Завантажити журнал №22, 2016

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

О. Ю. Гаврик

к. е. н., асистент, Білоцерківський національний аграрний університет

Н. В. Хомяк

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

I. Svinous

doctor of Economics, Professor, Bila Tserkva national agrarian University

A. Gavryk

PhD (Economics), assistant, Bila Tserkva national agrarian University

N. Homyak

PhD (Economics), associate Professor, Bila Tserkva national agrarian University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CALCULATION OF THE COST OF GRAIN CROPS

Н. І. Дорош

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та аудиту, КНУ імені Тараса Шевченка Д. К. Маліновська, аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

N. Dorosh

Doctor of Science (Economics), Professor, Professor of the Department of accounting and audit, Taras Shevchenko National University of Kyiv D. Malinovska, PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE FINANCIAL-ENVIRONMENTAL AUDIT: THE NATURE AND METHODS

Р. В. Логоша

к. е. н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА РИНКУ ОВОЧІВ УКРАЇНИ

R. Lohosha

Candidate of Economic Sciences, associate professor of Agrarian Management Department, Vinnytsia National Agrarian University

FEATURES OF ACTIVITY OF THE PERSONAL PEASANT ECONOMIES ON TO THE MARKET VEGETABLES IN UKRAINE

Н. О. Слободянюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ІНВЕСТИЦІЇ В АГРАРНУ СФЕРУ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. Slobodyanyuk

PhD (Economics), Senior Lecturer, Associate Professor of the Finance and Banking Department, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhaylo Tugan-Baranovskiy, Kryvyi Rih

INVESTMENTS TO THE AGRICULTURE SPHERE IN THE SYSTEM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Ю. В. Гвоздєв

пошукач, Білоцерківський національний аграрний університет

І. О. Герасименко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Білоцерківський національний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. Gvozdyev

applicant, Bila Tserkva national agrarian University

I. Herasimenko

Ph. D. in Economics, assistant professor of the Department of Finance, banking and insurance, Bila Tserkva national agrarian University

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE VALUATION OF FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. В. Вдовичекно

к. с.-г. н., директор ДП "Дослідне господарство"Сквирське" ІАП НААН"

Н. Я. Бунзяк

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

Д. Д. Сухаревська

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

A. Vdovychenko

Doctor of Agricultural Sciences, Director of State Enterprise "Research farm "Skvyrske" Institute of Agroecology and Environmental NAAS

N. Bunziak

graduate student, Mykolaiv National Agrarian University

D. Sukharevska

graduate student, Mykolaiv National Agrarian University

EXTERNAL ECONOMIC POTENTIAL'S FORMATION OF MARKET FOR ORGANIC PRODUCTS

М. Г. Михайлов

к. т. н., ТОВ "Хопштайнер Україна"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, LTD. "Хопштайнер Ukraine"

THE CONCEPTUAL GOING IS NEAR DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE AGRARIAN ENTERPRISES

Т. Є. Проненко

аспірант кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИКИ ПОСТАЧАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Pronenko

Postgraduate student of the management and law department, Dnipropetrovsk state Agrarian and Economic University

THE SUPPLY LOGISTICAL PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. І. Буринська

аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

O. Burynska

Assistant, Department of Enterprise Economics and Personnel Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

THE ECOLOGICAL COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN UKRAINE

Б. М. Криворук

пошукач, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОЦЕСУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

B. Krivorukov

applicant, Bila Tserkva national agrarian University

THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK FUNCTIONING FOR THE PROCESS OF QUALITY CONTROL OF AGRICULTURAL PRODUCTS: DOMESTIC REALITIES AND CHALLENGES OF TODAY

К. С. Головач

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ОСНОВНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

K. Golovach

Post-graduate student of Zhytomyr National Agroecological University

THE MAIN ASPECTS OF CRISIS MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця