Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 22, 2015

Завантажити журнал №22, 2015

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

О. В. Сакаль

к. е. н., докторант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

О. А. Голуб

к. е. н., провідний науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НІТРАТАМИ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДЖЕРЕЛ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ НАРОЩЕННЯ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific and organizational work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

O. Sakal

Candidate of Science (Econ.), Doctoral candidate, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

O. Holub

Candidate of Science (Econ.), Leading Researcher, Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

AGROFORESTRY AS AN EFFECTIVE MEANS OF PROTECTION WATER BODIES AGAINST POLLUTION BY NITRATES FROM AGRICULTURAL SOURCES: INSTITUTIONAL PRECONDITIONS AND FINANCIAL MECHANISMS FOR AUGMENTATION

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

С. В. Васильєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В. О. Олексюк

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕРНА В УКРАЇНІ

L. Melnik

PhD in Economics, Associate Professor of Management of Organizations Department

S. Vasil'ev

PhD in Economics, Associate Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department

V. Oleksuk

PhD in Economics, Associate Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

THE PROBLEMATIC QUESTIONS OF THE DIRECTIONS OF GRAIN USE IN UKRAINE

А. М. Карпенко

к. е. н., доцент кафедри геодезії, землеустрою та кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

A. Karpenko

assistant professor of Geodesy, Land Management and Cadastre of Bila Tserkva national agrarian university, Bila Tserkva

ECONOMIC MECHANISM OF EFFICIENT NATURE MANAGEMENT

К. А. Андрющенко

к. е. н. доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ

K. Andriushchenko

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economy of enterprise, SHEI "Vadim Hetman Kyiv National Economic University"

FINANCIAL AND ECONOMIC FUNDAMENTALS OF INFLUENCE INTELLECTUAL CAPITAL TO INCREASE THE VALUE COMPANY

Ю. В. Великий

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Т. В. Кравченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Professor, Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

T. Kravchenko

Ph.D. in Economics, Assistant of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

REGULATION AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN UKRAINE

О. О. Олійник

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

В. В. Адаменко

старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Д. А. Конюхов

студент магістратури, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЗАРУБІЖНИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Oliynyk

Doctor of sciences in economics, associate professor, professor of department of finance and credit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

V. Adamenko

Senior Lecturer of department of economics and business finance, Kyiv National University of Trade and Economics

D. Koniukhov

M.Sc. student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FOREIGN STOCK MARKET AS PART OF FINANCIAL SYSTEM OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE

О. М. Денисюк

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансового контролю і аналізу Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Вінниця

АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Denysyuk

Ph.D., associate professor, head of financial control and analyses department of Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnitsa

ANALYSIS OF OPERATING EXPENSES OF ENGINEERING ENTERPRISES OF VINNYTSIA REGION

І. В. Сіліна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізької державної інженерної академії, м. Запоріжжя

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

I. Silina

PhD in Economics, assistant professor of Finance, Banking and Accounting Department, Zaporizhzhia Engineer Academy, Zaporizhzhia

CONCEPTUAL BASIS OF ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Л. В. Бірдус

к. с.-г. н., професор МКА кафедри управління персоналом та економіки праці, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

L. Birdus

сandidate of Agricultural Sciences, Professor ICA Department of Personnel Management and Labour Economics, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ORGANIZATION-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PERSONNEL MANAGEMENT

В. В. Бабіченко

к. е. н., Заступник Голови Правління, начальник фінансово-економічного управління, ПАТ "Укртатнафта", м. Кременчук

КОРПОРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ

V. Babichenko

PhD, Deputy Chairman of the Board, Head of Finance and Economics Department PJSC "UKRTATNAFTA"

CORPORATE STRATEGIES IN THE GLOBAL ECONOMY: PLACE OF INFORMATION COMPONENT

Ю. С. Наумко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ РИНКУ ПРАЦІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Yu. Naumko

candidate of economic sciences, associate professor of department of economics, Sumy national agrarian university, town of Sumy

RESEARCH OF SALARY AS ELEMENT OF LABOR MARKET SUMY REGION

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ СТАНДАРТІВ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ

R. Savchenko

Ph.D., associate professor, doctoral student of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological University

BACKGROUND OF STANDARDS DEVELOPMENT MANAGEMENT CONTROL

І. В. Радзівіло

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, м. Запоріжжя

РИНКОВА ВАРТІСТЬ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНДИКАТОР ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

I. Radzivilo

Ph.D. in Economics, chair of Finance and credit of Zaporizhzhya Institute of Economics and Informational Technologies, Zaporizhzhya city

MARKET VALUE AS A FINANCIAL INDICATOR OF THE EFFICIENCY ASSESSMENT OF INNOVATIVE ENTERPRISE CAPACITY MANAGEMENT

Л. В. Харчук

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

РОЗВИТОК БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ДОСЯГНЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

L. Kharchuk

graduate student, Zhytomyr National Agroecological University, Zhitomir

DEVELOPMENT OF THE BIOENERGI SECTOR AS A KEY FACTOR IN ACHIEVING ENERGY SECURITY IN UKRAINE

Л. Ю. Патраманська

асистент кафедри фінансового контролю і аналізу, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ОБ'ЄКТИ ТА СУБ'ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

L. Patramanska

Assistant of financial control and analyses department of Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnitsa

OBJECTS AND SUBJECTS OF INTERNAL CONTROL OF CORE BUSINESS ENTERPRISE ECOMMERCE

А. Е. Загородній

магістр економічного факультету, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЯКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

A. Zagorodnii

master's degree of economic faculty Vinnitca national agrarian university, Vinnitca

QUALITY OF AGRICULTURAL PRODUCT AS FACTOR OF PROVIDING OF FOOD SAFETY OF NATIONAL ECONOMY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет