EnglishНа русском

Агросвіт № 22, 2015

Завантажити журнал №22, 2015

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

О. В. Сакаль

к. е. н., докторант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

О. А. Голуб

к. е. н., провідний науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НІТРАТАМИ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДЖЕРЕЛ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ НАРОЩЕННЯ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific and organizational work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

O. Sakal

Candidate of Science (Econ.), Doctoral candidate, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

O. Holub

Candidate of Science (Econ.), Leading Researcher, Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

AGROFORESTRY AS AN EFFECTIVE MEANS OF PROTECTION WATER BODIES AGAINST POLLUTION BY NITRATES FROM AGRICULTURAL SOURCES: INSTITUTIONAL PRECONDITIONS AND FINANCIAL MECHANISMS FOR AUGMENTATION

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

С. В. Васильєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В. О. Олексюк

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕРНА В УКРАЇНІ

L. Melnik

PhD in Economics, Associate Professor of Management of Organizations Department

S. Vasil'ev

PhD in Economics, Associate Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department

V. Oleksuk

PhD in Economics, Associate Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

THE PROBLEMATIC QUESTIONS OF THE DIRECTIONS OF GRAIN USE IN UKRAINE

А. М. Карпенко

к. е. н., доцент кафедри геодезії, землеустрою та кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

A. Karpenko

assistant professor of Geodesy, Land Management and Cadastre of Bila Tserkva national agrarian university, Bila Tserkva

ECONOMIC MECHANISM OF EFFICIENT NATURE MANAGEMENT

К. А. Андрющенко

к. е. н. доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ

K. Andriushchenko

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economy of enterprise, SHEI "Vadim Hetman Kyiv National Economic University"

FINANCIAL AND ECONOMIC FUNDAMENTALS OF INFLUENCE INTELLECTUAL CAPITAL TO INCREASE THE VALUE COMPANY

Ю. В. Великий

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Т. В. Кравченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Professor, Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

T. Kravchenko

Ph.D. in Economics, Assistant of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

REGULATION AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN UKRAINE

О. О. Олійник

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

В. В. Адаменко

старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Д. А. Конюхов

студент магістратури, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЗАРУБІЖНИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Oliynyk

Doctor of sciences in economics, associate professor, professor of department of finance and credit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

V. Adamenko

Senior Lecturer of department of economics and business finance, Kyiv National University of Trade and Economics

D. Koniukhov

M.Sc. student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FOREIGN STOCK MARKET AS PART OF FINANCIAL SYSTEM OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE

О. М. Денисюк

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансового контролю і аналізу Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Вінниця

АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Denysyuk

Ph.D., associate professor, head of financial control and analyses department of Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnitsa

ANALYSIS OF OPERATING EXPENSES OF ENGINEERING ENTERPRISES OF VINNYTSIA REGION

І. В. Сіліна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізької державної інженерної академії, м. Запоріжжя

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

I. Silina

PhD in Economics, assistant professor of Finance, Banking and Accounting Department, Zaporizhzhia Engineer Academy, Zaporizhzhia

CONCEPTUAL BASIS OF ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Л. В. Бірдус

к. с.-г. н., професор МКА кафедри управління персоналом та економіки праці, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

L. Birdus

сandidate of Agricultural Sciences, Professor ICA Department of Personnel Management and Labour Economics, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ORGANIZATION-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PERSONNEL MANAGEMENT

В. В. Бабіченко

к. е. н., Заступник Голови Правління, начальник фінансово-економічного управління, ПАТ "Укртатнафта", м. Кременчук

КОРПОРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ

V. Babichenko

PhD, Deputy Chairman of the Board, Head of Finance and Economics Department PJSC "UKRTATNAFTA"

CORPORATE STRATEGIES IN THE GLOBAL ECONOMY: PLACE OF INFORMATION COMPONENT

Ю. С. Наумко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ РИНКУ ПРАЦІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Yu. Naumko

candidate of economic sciences, associate professor of department of economics, Sumy national agrarian university, town of Sumy

RESEARCH OF SALARY AS ELEMENT OF LABOR MARKET SUMY REGION

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ СТАНДАРТІВ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ

R. Savchenko

Ph.D., associate professor, doctoral student of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological University

BACKGROUND OF STANDARDS DEVELOPMENT MANAGEMENT CONTROL

І. В. Радзівіло

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, м. Запоріжжя

РИНКОВА ВАРТІСТЬ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНДИКАТОР ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

I. Radzivilo

Ph.D. in Economics, chair of Finance and credit of Zaporizhzhya Institute of Economics and Informational Technologies, Zaporizhzhya city

MARKET VALUE AS A FINANCIAL INDICATOR OF THE EFFICIENCY ASSESSMENT OF INNOVATIVE ENTERPRISE CAPACITY MANAGEMENT

Л. В. Харчук

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

РОЗВИТОК БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ДОСЯГНЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

L. Kharchuk

graduate student, Zhytomyr National Agroecological University, Zhitomir

DEVELOPMENT OF THE BIOENERGI SECTOR AS A KEY FACTOR IN ACHIEVING ENERGY SECURITY IN UKRAINE

Л. Ю. Патраманська

асистент кафедри фінансового контролю і аналізу, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ОБ'ЄКТИ ТА СУБ'ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

L. Patramanska

Assistant of financial control and analyses department of Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnitsa

OBJECTS AND SUBJECTS OF INTERNAL CONTROL OF CORE BUSINESS ENTERPRISE ECOMMERCE

А. Е. Загородній

магістр економічного факультету, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЯКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

A. Zagorodnii

master's degree of economic faculty Vinnitca national agrarian university, Vinnitca

QUALITY OF AGRICULTURAL PRODUCT AS FACTOR OF PROVIDING OF FOOD SAFETY OF NATIONAL ECONOMY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця