EnglishНа русском

Агросвіт № 22, 2014

Завантажити журнал №22, 2014

К. С. Жадько

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та економічного аналізу, Дніпропетровська державна фінансова академія

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ МОНІТОРИНГУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

K. Zhadko

PhD, Head of Accounting and Economic Analysis, Dnepropetrovsk State Finance Academy

IMPROVED METHODS OF MONITORING, ANALYSIS AND CONTROL OF ENTERPRISES

В. К. Береговий

к. е. н., доцент Національний університет біоресурсів і природокористування України

КОРМОВИРОБНИЦТВО ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОУТВОРЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ СКОТАРСТВА

V. Berehovyy

Ph.D., Assistant Professor National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FORAGE AS THE MAIN ELEMENT OF CREATING FACTO INDUSTRY LIVESTOCK

Г. В. Осовська

к.е.н., професор, завідувач кафедрою менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

А. М. Волківська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГОВИХ КОНЦЕПЦІЙ

G. Osovska

ec. sc. candidate, the professor; the head of organizations management department, the Zhytomyr National Agrarian and Ecological University, Zhytomyr

A. Volkivska

ec. sc. candidate, the assistant professor of the organizations management department, the Zhytomyr National Agrarian and Ecological University, Zhytomyr

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ON THE BASIS OF MARKETING CONCEPT

В. М. Крикунова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. Krykunova

Candidate of economic science, associated professor of department of economy of enterprise, Kherson State Agricultural University, Kherson

ANALYSIS OF ENTERPRISES' ACTIVITY EFFICIENCY IN AN AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY OF UKRAINE

М. М. Кочерга

к. с.-г. н., с. н. с., провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

M. Kocherga

Ph.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow Leading Research Fellow State Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of NAS of Ukraine"

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF ENVIRONMENTAL AUDIT IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Т. В. Міхєєнко

к. е. н., доцент, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ

T. Mikheienko

candidate of economic sciences, associate professor, Chernihiv State Institute of Economics and Management

FINANCIAL PROVISION OF THE DEPRESSED REGIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Р. М. Безус

к. е. н, доц. кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ПРИ РОЗПОДІЛІ ПРОДУКЦІЇ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

R. Bezus

PhD, Assoc. Department of Finance, Dnipropetrovs'k State University of Agriculture and Economics, Ukraine

MARKETING APPROACH TO PRODUCTION OF ORGANIC PRODUCTS

М. М. Тимошенко

к. е. н., в. о. доцента Житомирського національного агроекологічного університету

Н. В. Морозюк

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

M. Tymoshenko

PhD, Acting Associate Professor Zhytomyr National Agroecological University

N. Morozyuk

PhD, Associate Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PROBLEMS OF RURAL SOCIAL INFRASTRUCTURE

І. А. Міщенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ

I. Mishchenko

Ph.D., Associate Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

DECISION MAKING IN THE CONTEXT OF MANAGEMENT FUNCTIONS

П. М. Купчак

с. н. с. відділу промислової політики, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ В УКРАЇНІ

P. Kupchak

Senior Researcher, Department of Industrial Policy, Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, 26, Panasa Myrnoho St., Kyiv

SUNFLOWEROIL DEVELOPMENT PROSPECTS IN UKRAINE

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Goncharenko

PhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

INSTITUTIONAL DETERMINANTS SUPPORT INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL PRODUCTION

О. М. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет

ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР У ХАРЧОВІЙ ГАЛУЗІ

O. Kovalenko

Associate Department of Management of foreign and innovation activities of Odessa National Polytechnic University

INSTITUTIONAL CONTROL PROCESSES OF VERTICALLY INTEGRATED STRUCTURES IN THE FOOD INDUSTRY

А. А. Гнатюк

к. е. н., завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту, Рівненський інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Рівне

Л. О. Матвійчук

викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту, Рівненський інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Рівне

ОЦІНКА, ЯК СПОСІБ ВАРТІСНОГО ВИМІРЮВАННЯ ЯВИЩ

А. Gnatyuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of finances, accounting and audit, Rivne Institute "Open International University of Human Development "Ukraine"

L. Matviychuk

Teacher of the department of finances, accounting and audit (Rivne Institute "Open International University of Human Development "Ukraine")

THE MARK AS METHOD OF YAVISCH VALUATION

Ю. С. Бужак

здобувач, Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет", м. Київ

АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОПОДАТКУВАННЯ ІМПОРТУ ТОВАРІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДО ВІТЧИЗНЯНИХ УМОВ

Ju. Buzhak

researcher, European University, Kyiv

ADAPTATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE OF TAXATION OF IMPORTS OF LIGHT INDUSTRIAL TO DOMESTIC CONDITIONS

А. М. Ужва

к. е. н., кафедра обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

Я. В. Нікітіна

магістрант, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

A. Uzhva

Ph.D. accounting and economic analysis, Mykolayiv V.O. Suhomlinskiy National University, Mykolaiv

Y. Nikitina

a student of Master's Degree, Mykolayiv V.O. Suhomlinskiy National University, Mykolaiv

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OWN CAPITAL IN MODERN CONDITIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця