Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 22, 2013

О. М. Загурський

к. е. н., доцент, докторант Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО СЕКТОРА В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ

O. Zagursky

Candidate of Economics, Associate Professor, PhD State educational and scientific institution "Academy of Financial Management"

METHODOLOGICAL APPROACHES OF INFRASTRUCTURE IN THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL THEORY

А. М. Гура

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ В УКРАЇНІ

A. Gura

Cand.Econ.Sci., associate Professor of management, Bila Tserkva national agrarian University

MODERN CONDITION AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF EXCHANGE TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN UKRAINE

О. М. Галицький

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ТА ОЦІНКИ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Galutsky

Ph.D., assistant professor of accounting and auditing, Odessa State Agrarian University

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC APPROACHES TO RECORDING AND EVALUATION OF TRANSACTION COSTS IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

І. Л. Федун

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Київський національний авіаційний університет

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

I. Fedun

Ph. D. (Economics), Associate Professor, Department of International Management companies, National Aviation University, Kyiv

RISK MANAGEMENT INNOVATION AND INVESTMENT IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

О. Ф. Ярмолюк

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ ЕМФІТЕВЗИСУ В ОБЛІКУ

О. Yarmolyuk

candidate of economic sciences, associate professor department of accounting, Zhytomyr National Agroecological University

METHODICAL APPROACHES TO THE DISPLAY OF EMPHYTEUSIS IN ACCOUNTING

І. Л. Жук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу соціальних проблем ринку праці, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

Я. І. Юрик

к. е. н., с. н. с., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Національний університет харчових технологій

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

I. Zhuk

Ph.D. in economics senior researcher, senior research worker of department of social problems of labour-market, Institute of demography and social survey is the name of M.V. Ptukha NAS of Ukraine

Y. Yuryk

Ph.D. in economics, senior researcher, associate professor of department of management a personnel and economies of labour, National university of food technologies

QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION AS A RESULT OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL FOOD SECURITY STRATEGY

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, АМУ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ECONOMIC REGULATION OF REGIONAL TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX

С. Г. Нездоймінов

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління туризмом, Одеський національний економічний університет

ТЕРРУАР ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ВИННОГО ТУРИЗМУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

S. Nezdoyminov

Ph.D., Associate Professor, Department of Economics and Tourism Management, National Economic University Odessa

TERROIR AS A BASIS OF DEVELOPMENT OF WINE TOURISM IN THE SOUTH OF UKRAINE

І. О. Іртищева

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

І. В. Крупіца

здобувач, Міжнародний університет бізнесу і права

УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИМИ ЗМІНАМИ: СУТНІСНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

I. Irtysheva

Doctor in economic sciences, professor, professor of international economics department, Mykolayiv National University named after V. O. Sukhomlynsky

I. Krupitsa

PhD student of International University of Business and Law

MANAGEMENT INSTITUTIONAL CHANGES: TEORETICAL ASPECT

Н. І. Луцька

к. е. н., доцент кафедри обліку та аудиту, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

N. Lutska

PhD (Economics), Assistant Professor of Accounting and Audit Chair of Ivano Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytskii

SOCIAL SECURITY OF THE POPULATION AND ENSURING OF HUMAN RIGHTS

Г. Т. Чехович

к. е. н., доцент кафедри "Менеджмент організацій", ПВНЗ "Херсонський економічно-правовий інститут"

ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ

G. Chekhovych

k. e. n., dotsent kafedry "Menedzhment orhanizatsij", PVNZ "Khersons'kyj ekonomichno-pravovyj instytut"

PRIORITIES AND PRIORITIES OF THE STATE POLICY IN THE SPHERE OF ECONOMIC SECURITY OF REGIONS

Н. Я. Кутаренко

аспірантка, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

N. Kutarenko

graduate student, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

LEGAL REGULATION OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS IN UKRAINE

К. М. Кащук

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

K. Kashchuk

post-graduate student, Zhytomyr national agroecological university

ORGANIZATIONAL-AND-ECONOMIC MECHANISM OF INCREASING AGRICULTURAL ENTERPRISES' INNOVATIVE ACTIVITY

С. П. Стеценко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

S. Stetsenko

Ph.D. in economics, associate professor department, Kyiv National University of Construction and Architecture

ESTIMATION OF REGIONAL ECONOMIC SECURITY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет