Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 21-22, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21-22

Завантажити журнал №21-22, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.3

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет "Львівська політехніка"

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБІГОВИХ КОШТІВ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

ASSESSING THE IMPACT OF THE EFFICIENCY OF OPERATING ASSETS ON THE FINANCIAL CONDITION OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.10

С. І. Мельник

д. е. н., професор, Український інститут експертизи сортів

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

І. В. Фурман

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

Г. В. Трофімова

к. с.-г. н., доцент, Український інститут експертизи сортів

В. В. Зубченко

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН ПРИ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

I. Furman

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Н. Trofimova

PhD in Agricultural Sciences, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

V. Zubchenko

PhD in Economics, Associate Professor, BilaTserkva National Agrarian University

DEVELOPMENT OF INTEGRATION AND COOPERATIVE RELATIONS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES INVESTMENT ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.19

С. М. Халатур

д. е. н., професор, в. о. завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Г. Є. Павлова

д. е. н., професор, декан факультету обліку і фінансів, професор кафедри обліку, оподаткування та УФЕБ, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

В. Ю. Рудакова

студентка гр. МгФБС-1-20, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Є. Д. Матвійчук

студент гр. МгФБС-1-20, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЇХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

H. Pavlova

Doctor of Economics, Professor, Dean of the Department of Accounting and Finance, Professor of the Department of Accounting, Taxation and MFES,Dnipro State Agrarian and Economic University

V. Rudakova

Student of the gr. MGFBS-1-20, Dnipro State Agrarian and Economic University

E. Matviychuk

Student of the gr. MGFBS-1-20, Dnipro State Agrarian and Economic University

METHODICAL ASPECTS OF FINANCIAL SUSTAINABILITY MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THEIR DIGITALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.27

О. В. Орлова-Курилова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

О. М. Таран-Лала

д. е. н., доцент, професор кафедри підприємництва і права, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

М. В. Петченко

к. е. н., доцент кафедри соціальних та економічних дисциплін, Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Україна

А. А. Мартинов

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЙ ЛОГІСТИЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19, ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

O. Orlova-Kurilova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, Law, Statistics and Economical Analysis, Luhansk National Agrarian University, Starobilsk, Ukraine

O. Taran-Lala

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship and Law, Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine

M. Petchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Social and Economic Disciplines, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine

A. Martynov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

MODEL OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF STRATEGIES OF LOGISTICS AND FINANCIAL INFRASTRUCTURE OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC, DIGITALIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.35

Л. М. Березіна

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

О. В. Вараксіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту імені І. А. МаркіноїПолтавський державний аграрний університет, м. Полтава

А. С. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту імені І. А. Маркіної,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

А. Г. Рак

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

L. Berezina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and International Economic Relations, Poltava State Agrarian University, Poltava

E. Varaksina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management named after I.A. Markina, Poltava State Agrarian University, Poltava

А. Oliinyk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management named after I.A. Markina, Poltava State Agrarian University, Poltava

A. Rak

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.43

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

О. В. Лисяк

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

O. Lysiak

Master's student, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVING THE DOCUMENTATION OF ACCOUNTING AND AUDIT OF WAGES IN ENTERPRISE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.51

О. А. Ковтун

к. е. н., доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Киів, Україна

Т. Г. Мостенська

к. е. н., докторант, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

А. Д. Остапчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗБУДОВИ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

O. Kovtun

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Administrative Management and Foreign Economic Activity, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

T. Mostenska

Management of Forign Economic Activity of Enterprises, National Aviation University, Kyiv, Ukraine

A. Ostapchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Administrative Management and Foreign Economic Activity, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine

MODELING OF TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF INNOVATION CLUSTERS IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC SAFETY OF NATIONAL ECONOMY AT DECISION-MAKING ON ACTIVIZATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF SUBJECTS OF AGRIBUSINESS IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.57

С. В. Качула

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. А. Буштін

магістр кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Kachula

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State University of Agriculture and Economics

А. Bushtin

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

FEATURES OF FORMATION OF INCOME AND PROFIT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.63

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир

М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

Д. В. Матвійчук

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир

А. М. Паламарчук

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

V. Khodakyvskyy

Ph.D., assistant professor, assistant professor of the Department of Economics and Business, Polissya National University. Zhytomyr

M. Mysevych

Ph.D., assistant professor of the Department of Management Organizations and Administration by M. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

D. Matviychuk

Master's student of the Department of Economics and Business, Polissya National University, Zhytomyr

A. Palamarchuk

Master's student of the Department of Management Organizations and Administration by M. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

FORMATION OF ALTERNATIVES FOR STRATEGIC MANAGEMENT OF FINANCIAL SUPPORT OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE IN MODERN BUSINESS CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.72

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

А. В. Бусилкова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ "ЮВЕЛІРНА ГРУПА УКРАЇНИ"

А. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

A. Busylkova

Master's student of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVEMENT OF THE AUTOMATED SYSTEM OF ACCOUNTING AND AUDIT OF SETTLEMENTS WITH ACCOUNTABLE PERSONS AT ENTERPRISES LLC "JEWELRY GROUP OF UKRAINE"

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.80

А. Д. Чикуркова

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

В. В. Юр'єв

аспірант, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Chykurkova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Public Management and Administration, State Agrarian and Engineering University in Podilya, Kamianets-Podilskyi

V. Yurev

Postgraduate student, State Agrarian and Engineering University in Podilya, Kamianets-Podilskyi, Ukraine

THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF DIVERSIFICATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.87

I. Maksуmenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

S. Nech

Master's student 6th year of the Department of Accounting and Taxation, National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

PECULIARITIES OF ACCOUNTING OF PAYMENTS TO EMPLOYEES IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE ACTIVITY

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Національний університет "Запорізька політехніка"

С. С. Неч

магістрант кафедри обліку та оподаткування, Національний університет "Запорізька політехніка"

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.91

С. О. Остапенко

аспірант кафедри міжнародної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА — ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

S. Ostapenko

Postgraduate student of the Department of Global Economy,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE REGULATION IN AGRICULTURE MARKETS AS A CHALLENGE FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21.97

В. С. Лесюк

аспірант кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавський державний аграрний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Lesyuk

Postgraduate student of the Department of Economics and International Economic Relations, Poltava State Agrarian University

ENSURING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF PERSONNEL MANAGEMENT IN AGRARIAN ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет