Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 21, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21

Завантажити журнал №21, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.3

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

DIAGNOSING THE LEVEL OF FINANCIAL STABILITY OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.10

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН України,Інститут агроекології і природокористування НААН України

А. С. Поліщук

аспірант, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

СУТНІСТЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПАЇВ)

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of Scientific Research Institute of Economics and Ecology of Nature Management, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

A. Polishchuk

Postgraduate student, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

THE ESSENCE OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF THE LAND PROPERTY COMMERCE OF LAND PARCELS OWNERS (LAND SHARES)

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.19

І. А. Маркіна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

О. М. Таран-Лала

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Ю. О. Касіч

магістрант кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕТІНІЗАЦІЇ: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНА АПРОБАЦІЯ

I. Markina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Poltava State Agrarian Academy

O. Taran-Lala

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, University of UkrCoopUnion "The Poltava University of the economy and trade"

Y. Kasich

Master of Management Department, Poltava State Agrarian Academy

PERSONNEL SECURITY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE AS A TOOL OF DE-SHADOWING: METHODICAL BASES AND PRACTICAL APPROBATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.26

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

А. І. Філатова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ МАТЕРІАЛІВ ТА ПАЛИВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

A. Filatova

Master student, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND AUDITING OF MATERIALS AND FUEL AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.35

Л. С. Іванова

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ ТА ОРГАНІВ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

L. Ivanova

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

INTERACTION PROBLEMS OF AGRICULTURAL COOPERATIVES AND BODIES OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITY IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF POWER

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.41

О. О. Петрова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ОЛІЙНОГО БІЗНЕСУ ТА РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА НЕТРАДИЦІЙНИХ ОЛІЙ НА ХЕРСОНЩИНІ

O. Petrova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian and Economic University

DIVERSIFICATION OF OIL BUSINESS AND DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF NON-TRADITIONAL OILS IN KHERSON REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.49

А. І. Капліна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,ДВНЗ "Херсонський державний аграрно-економічний університет"

КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

А. Kaplina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

CROSS-CULTURAL MANAGEMENT, A TOOL FOR ORGANIZING THE CROSS-CULTURAL INTERACTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.53

К. С. Головач

к. е. н., викладач спеціальних дисциплін, Житомирський агротехнічний коледж

О. П. Головач

викладач вищої категорії, викладач-методист, Житомирський агротехнічний коледж

О. Л. Трофімчук

викладач вищої категорії, Житомирський агротехнічний коледж

АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

K. Golovach

PhD in Economics, teacher of special disciplines, Zhytomyr Agrotechnical College

О. Golovach

teacher of the highest category, teacher-methodologist, Zhytomyr Agrotechnical College

О. Trofimchuk

teacher of the highest category, Zhytomyr Agrotechnical College

CRISIS MEASURES AND THE MECHANISM OF THEIR IMPLEMENTATION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.61

І. О. Удовенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру,Уманський національний університет садівництва

М. В. Шемякін

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру,Уманський національний університет садівництва

С. І. Кононенко

ст. викладач, ст. викладач кафедри геодезії, картографії та кадастру,Уманський національний університет садівництва

ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

I. Udovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Geodesy, Cartography and Cadastre, Uman National University of Horticulture

M. Shemyakin

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Geodesy, Cartography and Cadastre, Uman National University of Horticulture

S. Kononenko

Senior Lecturer, Senior Lecturer of the Department of Geodesy, Cartography and Cadastre, Uman National University of Horticulture

ASSESSMENT AND FORECASTING OF USING LAND RESOURCE POTENTIAL OF THE TERRITORY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.71

М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

Х. В. Соболєва

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

МОНІТОРИНГ СТИМУЛІВ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. МОДЕЛІ МОТИВАЦІЇ

M. Mysevych

PhD in Economics, Associate Professor of the Departament of management organizations and administration by M. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

Kh. Sobolieva

Master student of the Department of management organizations and administration by M.P olishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

MONITORING OF THE INCENTIVES FOR EFFECTIVE HEALTH CARE. THE MOTIVATION MODELS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.78

Д. М. Утеченко

асистент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

D. Utechenko

Assistant Lecturer of the Department of Management, BilaTserkva National Agrarian University

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A MEANS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.85

О. О. Середа

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗЕМЛІ ЯК ОСНОВНОГО ЗАСОБУ ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

O. Sereda

Postgraduate student, Dnipro State Agrarian and Economic University

FEATURES AND SIGNIFICANCE OF EARTH AS THE MAIN MEANS OF PRODUCTION IN AGRICULTURE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет