Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 21, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21

Завантажити журнал №21, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.3

О. М. Дороховський

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Міжрегіональна академія управління персоналом

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Міжрегіональна академія управління персоналом

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО САМОАДАПТАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

O. Dorokhovskii

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor, Department of Management, Interregional Academy of Personnel Management

L. Melnik

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Personnel Management and Labor Economics, Interregional Academy of Personnel Management

SYSTEMIC APPROACH TO SELF-ADAPTATION OF RURAL AREAS IN THE CONTEXT OF REGIONAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.8

Т. В. Сьомкіна

д. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

О. М. Згурська

к. е. н., доцент кафедри кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ДИВЕРСИФІКАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

T. Semkina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Entrepreneurship,Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

О. Zgurska

PhD in Economics, Associate Professor of Entrepreneurship,Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

ROLE OF INFORMATION PROVIDING IN THE DIVERSIFICATION ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.15

В. В. Горлачук

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Р. О. Бондаревський

магістрант факультету економічних наук, спеціальності "Геодезія та землеустрій", Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ГОСТРЕ ПИТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ГРУНТУ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ

V. Gorlachuk

Doctor of Economic Science, Professor, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

R. Bondarevskiy

student of the Master of economy's program, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

EMERGENCY SOIL ISSUES IN THE NATIONAL DIMENSION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.22

Ю. В. Великий

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

К. Л. Нетудихата

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Т. Ю. Пігар

магістр факультету економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ

Yu. Velikiy

Doctor of Economic Science, Professor, Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

K. Netudyhata

Candidate of Economic Science, Associate Professor of Management Cathedra, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

T. Pigar

Magister of Economic Sciences Faculty, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

EXPRESS DIAGNOSTICS OF BANK LOAN PORTFOLIO QUALITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.30

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

SECTOR FEATURES OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.36

В. Г. Чернишев

к. ф.-м. н., доцент кафедри математичних методів аналізу економіки, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

Д. В. Окара

к. ф.-м. н., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

І. Л. Ковальова

к. т. н., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

СУЧАСНИЙ СТАН ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВА ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

V. Chernyshev

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor at Department of Mathematical Methods of the Analysis Economics, Odessa National Economic University, Odessa

D. Okara

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied Mathematics, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

I. Kovalova

PhD in Technical Sciences, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied Mathematics, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

THE ACTUAL STATUS OF FOREIGN INVESTMENT IN AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES IN THE REGIONS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.47

Н. В. Пришляк

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

В. М. Балдинюк

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК СИРОВИНИ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ НА БІОПАЛИВА

N. Prishlyak

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

V. Baldyniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION AS A FEEDSTOCK FOR BIOFUELS PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.59

Н. О. Шишпанова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

N. Shyshpanova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Mykolayiv National Agrarian University

AREAS OF ACTIVIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.66

О. М. Саковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський національний університет садівництва

РОЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ У РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

О. Sakovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

THE ROLE OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY: A COMPARATIVE ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.74

О. О. Петрова

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИРОБНИЦТВА КВАСОЛІ В УКРАЇНІ

О. Petrova

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian University

ECONOMIC POTENTIAL OF BEAN PRODUCTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.82

Ю. В. Масюк

к. е. н., професор кафедри уінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. А. Мкртчян

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФІНАНСОВИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

Yu. Masiuk

PhD in Economics, Professor of finance, banking and insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

A. Mkrtchian

master's degree, Dnipro State Agrarian and Economic University

FINANCIAL STATE OF AGRICULTURAL ENTERPRISE AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.86

Ю. В. Вакуленко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

А. С. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

В. М. Чернега

здобувач вищої освіти спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ У РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. Vakulenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor in Department of Information Systems and TechnologiesPoltava State Agrarian Academy, Poltava

А. Oliinyk

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of ManagementPoltava State Agrarian Academy, Poltava

V. Cherneha

higher Education Degree in Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

THE ROLE OF MARKETING STRATEGY IN THE DEVELOPMENT OF AGRARIAN ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.93

М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Р. С. Прус

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

А. Г. Суханова

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ВИСОКОТОВАРНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Mysevych

PhD in Economics, assistant professor of the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

V. Khodakyvskyy

PhD in Economics, assistant professor of the Department of economics and business, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

R. Prus

Master of the the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

A. Suhanova

Master of the the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

THE FORMATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF MANAGEMENT FOR THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF HIGH-VALUE AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.100

І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

А. С. Донських

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Ю. О. Олійник

студентка магістратури, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. Kadyrus

PhD in Economics, Associate Professor of Marketing Department, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

A. Donskykh

PhD in Economics, Associate Professor of the Marketing Department, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

Yu. Oliinyk

Master degree student, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

ASSESSMENT OF AGRARIAN ENTERPRISE COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.107

І. І. Божидай

асистент кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків, Україна

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

I. Bozhyday

Assistant Professor, Department of Economics, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv, Ukraine

AGRICULTURAL COMPLEX OF UKRAINE: STRUCTURE AND BASIC CONCEPTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.114

Є. І. Бірюков

аспірант кафедри менеджменту та публічного адміністрування,ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ

Ie. Biriukov

postgraduate student of Management and Public Administration DepartmentPHEI "Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University"

KEY FEATURES OF ELECTRICITY COMPANIES FUNCTIONING AND THEIR CLASSIFICATION FEATURES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет