EnglishНа русском

Агросвіт № 21, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21

Завантажити журнал №21, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.3

Л. І. Катан

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

М. С. Плахотник

студент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ПРИБУТКОВІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

L. Katan

Doctor of Economic Sciences, professor Head of the Department of Finance and Banking,Dnipro State Agrarian and Economic University

M. Plachotnik

Student, Dnipro State Agrarian and Economic University

PROFITABILITY OF A COMMERCIAL BANK AND ITS INCREASE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.7

Г. В. Корнійчук

к. е. н., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААНУ

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

H. Kornijchuk

PhD in Economics, doctoral student of NSC "Institute of Agrarian Economy" NAASU

THE DIAGNOSTIC SYSTEM CONCEPTUAL MODEL OF THE ENTERPRISE FINANCIAL POTENTIAL

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.15

Т. М. Недашківська

к. е. н., завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

І. П. Гамалій

к. геогр. н., доцент кафедри геодезії, картографії та землеустрою, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

О. В. Камінецька

к. е. н., асистент кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

Н. В. Комарова

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ГРУНТІВ АГРОЛАНДШАФТІВ НА ТОПОЛОГІЧНОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

T. Nedashkivska

Candidate of Economics Science, Head of the Department of Geodesy, Cartography and Land Management,Bila Tserkva National Agrarian University

I. Gamalij

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor of the Department of Geodesy, Cartography and Land Management, Bila Tserkva National Agrarian University

O. Kaminetska

Candidate of Science (Economics), assistant of the Department of Land Resources Management and Land Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

N. Komarova

graduate student, Institute of Agroecology and Natural Resources of NAAS

PLANNING OF SUSTAINED LANDSCAPING OF RADIATION POLISHED AGROLANDSHAFT GROUPS ON THE TOPOLOGICAL LEVEL (BY THE EXAMPLE OF BILOTSERKIV DISTRICT OF THE KYIV REGION)

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.22

О. В. Анисенко

старший викладач кафедри управління земельниими ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

В. А. Рощенко

"Школа молодого вченого", факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ

O. Anisenko

Senior Lecturer Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

V. Roshchenko

"School of the Young Scientist", faculty of Economic Sciences, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

THE CURRENT STATE OF THE STATE TOPOGRAPHIC AND GEODETIC NETWORK OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.28

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, професор кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технології та дизайну, м. Київ

К. Г. Гурова

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ, НАУКИ, БІЗНЕСУ

T. Voronkova

Candidate of Sciences, Associate Professor of Department of Business Economics and tourism, Kyiv National University of Technologies and Design

K. Gurova

Master, Kyiv National University of Technologies and Design

ENTERPRISE UNIVERSITY: INTEGRATION OF EDUCATION, SCIENCE, BUSINESS

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.34

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент кафедри міжнародного маркетингу Університету імені Альфреда Нобеля

АЛГОРИТМ ПРОЦЕСУ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

O. Krasovska

Ph.D. in Economics, Associate Professor of department of the international marketing of Alfred Nobel University in Dnipro, Ukraine

ALGORITHM FOR THE PROCESS OF MARKETING RESEARCH

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.40

Р. М. Ступень

к. е. н., доцент кафедри землеустрою,Львівський національний агарний університет, м. Дубляни

НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

R. Stupen

Ph.D., Associate Professor Department of Land Management,Lviv National Agricultural University, Dublyany

DIRECTIONS OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC REGULATION OF THE AGRICULTURAL LAND MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.46

Г. І. Грещук

к. е. н., завідувач кафедри права,Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

H. Hreshchuk

Ph.D. in Economics, Head of the Department of Law, Lviv National Agrarian University, Dubliany

ECOLOGICAL AND ECONOMIC FEATURES OF REGULATION OF LAND MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.50

О. А. Самошкіна

старший науковий співробітник, Науково-дослідний фінансовий інститутКиївського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

БЮДЖЕТНІ ВИДАТКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

O. Samoshkina

Senior Researcher, Scientific Research Financial Institute, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

BUDGET EXPENDITURES AS AN INSTRUMENT OF ECONOMIC GROWTH

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.57

Ю. О. Лазебник

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, м. Харків

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

Iu. Lazebnik

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department, V.N. Karazіn Kharkiv National University

FORMATION OF STATISTICAL INDICATORS SYSTEM FOR EVALUATION OF EMPLOYMENT QUALITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.65

А. С. Полторак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

А. О. Зайко

здобувач вищої освіти обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

A. Poltorak

PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

A. Zaiko

applicant for higher education of Accounting and Finance faculty, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE STATE'S FINANCIAL SECURITY SYSTEMATIZATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.72

О. Р. Баран

аспірант, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА АГРОЛАНДШАФТНІЙ ОСНОВІ

O. Baran

postgraduate student, Lviv National Agrarian University, Dublyany

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE TERRITORY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON AGROLANDSCAPE BASIS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця