EnglishНа русском

Агросвіт № 21, 2017

Завантажити журнал №21, 2017

М. І. Ібатуллін

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

M. Ibatullin

PHD doctor, associate professor, National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC APPROACHES TO THE FUNCTIONING OF THE INFRASTRUCTURE OF THE PIG MARKET: FOREIGN EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES

О. А. Петриченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЙ УТРИМАННЯ ХУДОБИ

O. Petrichenko

PhD in Economic Science, docent, docent of analyzes and statistics, Vinnickiy national agrarian university

ORGANIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES AND EVALUATION OF LIVESTOCK MAINTENANCE TECHNOLOGIES

Б. М. Марков

к. е. н., докторант, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

СТРУКТУРА ПІДСИСТЕМ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ СТАЛИЙ РОЗВИТОК

B. Markov

PhD in Economics, Alfred Nobel University, Dnipro

STRUCTURE OF THE SUBSYSTEMS OF THE INTERNATIONAL ECONOMY AND ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

О. В. Лазарєва

д. е. н., доцент кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

О. С. Хапун

студентка, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ОСОБЛИВОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

O. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of management the landed resources department, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

O. Hapun

student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

FEATURES OF STEADY DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL LAND-TENURE

Н. В. Мединська

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. Г. Колганова

асистент кафедри землевпорядного проектування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. М. Задорожня

магістр факультету землевпорядкування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

N. Medynska

Ph.D., associate professor of the department of land cadaster

I. Kolganova

assistant Department of Land Planning

N. Zadorozhnia

master 1 years of study, Natainal University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ECOLOGICAL-ECONOMIC ASSESSMENT OF USING OF LANDS OF SETTLEMENTS

Г. М. Терен

к. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

СИСТЕМА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

H. Teren

PhD (Econ.), аssistant of the department of accounting, audit and economic analysis, Chernivtsi National University named Yuri Fedkovich, Chernivtsi

SYSTEM OF METHODOLOGICAL ELEMENTS OF THE ANALYSIS OF LIQUIDITY OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE

О. Б. Погріщук

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ В СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

O. Pogryschuk

postgraduate, Ternopil National Economic University

INVESTMENT CREDITING IN THE SYSTEM OF INVESTMENT PROVIDING AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця