EnglishНа русском

Агросвіт № 21, 2016

Завантажити журнал №21, 2016

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

О. Ю. Гаврик

к. е. н., асистент, Білоцерківський національний аграрний університет

Н. В. Хомяк

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

I. Svinous

doctor of economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian University

О. Gavryk

PhD in Economics, assistant, Bila Tserkva national agrarian University

N. Homyak

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian University

METHODICAL APPROACHES TO IMPROVE PRIMARY ACCOUNTING OF PRODUCTION COSTS OF CROPS

В. К. Збарський

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

О. О. Шпак

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СВИНАРСТВО — КЛЮЧОВА ГАЛУЗЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

V. Zbarsky

doctor of economic Sciences, Professor, National University of life and environmental Sciences of Ukraine, Kiev

E. Shpak

graduate student, National University of life and environmental Sciences of Ukraine, Kiev

PIG BREEDING IS A KEY SECTOR IN AGRICULTURE OF UKRAINE

Л. М. Степасюк

к. е. н., доцент кафедри аграрної економіки ім. проф. І.Н. Романенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

З. М. Тітенко

к. е. н., викладач ВП НУБіП "Боярський коледж екології і природних ресурсів"

КОРМОВА БАЗА, ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА

L. Stepasuk

PhD in Economics, associate professor the department agricultural economics nam. prof. I.N. Romanenko, National University of life and environmental sciences of Ukraine

Z. Titenko

FORAGE AS ONE OF THE FACTORS INCREASING THE EFFICIENCY OF PRODUCTION OF CATTLE

Н. О. Бугай

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

N. Bugay

PhD, assistant professor, assistant professor of auditing Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

EQUITY FINANCIAL SYSTEM AS A COMPONENT OF ENTERPRISE: PROBLEMS AND WAYS OF ITS SOLUTION

П. О. Скок

к. н. з держ. упр., доцент кафедри фінанси, банківська справа та страхування, Академія муніципального управління

СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІННОВАЦІЯМИ В БАНКАХ ТА НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

P. Skok

PhD in Public Administration, associate professor of finance, banking business and insurance, Academy of Municipal Administration

STRATEGY FINANCIAL INNOVATION IN THE BANKS AND NONBANK CREDIT ORGANIZATIONS

В. П. Братюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Мукачівський державний університет

Р. В. Гвоздак

магістр спеціальності Фінанси, Мукачівський державний університет

ІННОВАЦІЙНІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

V. Bratіuk

Ph.D., Associate Professor of Finance, Mukachevo State University

R. Hvozdak

masters in Finance, Mukachevo State University

INNOVATIVE SERVICES IN THE REINSURANCE

А. А. Брояка

к. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

А. Broyaka

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Economic Department, Vinnytsia National Agricultural University, Vinnytsia

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF ORGANIZATION AN EFFECTIVE INFORMATION AND ADVISORY SUPPORT OF AGRICULTURE

О. О. Попова

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

L. Popova

Candidate to Ph.D. position, Vinnytsia National Agrarian University

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF DEVELOPMENT REGULATION OF ENTERPRISES OF MILK SUBCOMPLEX

А. С. Макаренко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЯК ОДИН З МЕТОДИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ НАЯВНІСТЮ, ВИКОРИСТАННЯМ ТА ВІДТВОРЕННЯМ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

A. Makarenko

postgraduate, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE ECONOMIC EVALUATION AS ONE OF THE TOOLS FOR THE AVAILABILITY, USE AND REPRODUCTION OF FOREST RESOURCES MANAGMENT PURPOSES

М. А. Полегенька

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЕТИМОЛОГІЯ ТЕРМІНУ "ІННОВАЦІЇ" ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

M. Polehenka

postgraduate student of the Dnepropetrovsk State Agricultural and Economic University

THE ETYMOLOGY OF THE TERM "INNOVATION" AS AN ECONOMIC CATEGORY

Р. В. Заяць

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ ЯК СКЛАДОВА АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

R. Zayats

Ph.D. student, National scientific center "Institute of agrarian economy", Kyiv

MANAGEMENT OF OWNERSHIP AS A COMPONENT OF AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця