Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 21, 2016

Завантажити журнал №21, 2016

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

О. Ю. Гаврик

к. е. н., асистент, Білоцерківський національний аграрний університет

Н. В. Хомяк

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

I. Svinous

doctor of economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian University

О. Gavryk

PhD in Economics, assistant, Bila Tserkva national agrarian University

N. Homyak

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian University

METHODICAL APPROACHES TO IMPROVE PRIMARY ACCOUNTING OF PRODUCTION COSTS OF CROPS

В. К. Збарський

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

О. О. Шпак

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СВИНАРСТВО — КЛЮЧОВА ГАЛУЗЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

V. Zbarsky

doctor of economic Sciences, Professor, National University of life and environmental Sciences of Ukraine, Kiev

E. Shpak

graduate student, National University of life and environmental Sciences of Ukraine, Kiev

PIG BREEDING IS A KEY SECTOR IN AGRICULTURE OF UKRAINE

Л. М. Степасюк

к. е. н., доцент кафедри аграрної економіки ім. проф. І.Н. Романенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

З. М. Тітенко

к. е. н., викладач ВП НУБіП "Боярський коледж екології і природних ресурсів"

КОРМОВА БАЗА, ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА

L. Stepasuk

PhD in Economics, associate professor the department agricultural economics nam. prof. I.N. Romanenko, National University of life and environmental sciences of Ukraine

Z. Titenko

FORAGE AS ONE OF THE FACTORS INCREASING THE EFFICIENCY OF PRODUCTION OF CATTLE

Н. О. Бугай

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

N. Bugay

PhD, assistant professor, assistant professor of auditing Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

EQUITY FINANCIAL SYSTEM AS A COMPONENT OF ENTERPRISE: PROBLEMS AND WAYS OF ITS SOLUTION

П. О. Скок

к. н. з держ. упр., доцент кафедри фінанси, банківська справа та страхування, Академія муніципального управління

СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІННОВАЦІЯМИ В БАНКАХ ТА НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

P. Skok

PhD in Public Administration, associate professor of finance, banking business and insurance, Academy of Municipal Administration

STRATEGY FINANCIAL INNOVATION IN THE BANKS AND NONBANK CREDIT ORGANIZATIONS

В. П. Братюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Мукачівський державний університет

Р. В. Гвоздак

магістр спеціальності Фінанси, Мукачівський державний університет

ІННОВАЦІЙНІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

V. Bratіuk

Ph.D., Associate Professor of Finance, Mukachevo State University

R. Hvozdak

masters in Finance, Mukachevo State University

INNOVATIVE SERVICES IN THE REINSURANCE

А. А. Брояка

к. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

А. Broyaka

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Economic Department, Vinnytsia National Agricultural University, Vinnytsia

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF ORGANIZATION AN EFFECTIVE INFORMATION AND ADVISORY SUPPORT OF AGRICULTURE

О. О. Попова

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

L. Popova

Candidate to Ph.D. position, Vinnytsia National Agrarian University

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF DEVELOPMENT REGULATION OF ENTERPRISES OF MILK SUBCOMPLEX

А. С. Макаренко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЯК ОДИН З МЕТОДИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ НАЯВНІСТЮ, ВИКОРИСТАННЯМ ТА ВІДТВОРЕННЯМ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

A. Makarenko

postgraduate, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE ECONOMIC EVALUATION AS ONE OF THE TOOLS FOR THE AVAILABILITY, USE AND REPRODUCTION OF FOREST RESOURCES MANAGMENT PURPOSES

М. А. Полегенька

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЕТИМОЛОГІЯ ТЕРМІНУ "ІННОВАЦІЇ" ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

M. Polehenka

postgraduate student of the Dnepropetrovsk State Agricultural and Economic University

THE ETYMOLOGY OF THE TERM "INNOVATION" AS AN ECONOMIC CATEGORY

Р. В. Заяць

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ ЯК СКЛАДОВА АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

R. Zayats

Ph.D. student, National scientific center "Institute of agrarian economy", Kyiv

MANAGEMENT OF OWNERSHIP AS A COMPONENT OF AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет