EnglishНа русском

Агросвіт № 21, 2015

Завантажити журнал №21, 2015

А. Є. Данкевич

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства, Житомирський державний технологічний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

A. Dankevich

doctor of economics, professor, Zhytomyr State Technological University

EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF THE INTEGRATED STRUCTURES IS IN AGRICULTURE

І. Ю. Сальман

д. ю. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

В. І. Радько

к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОКОПРОДУКТІВ ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ В НЬОМУ

I. Salman

D. Yoo. Sciences, Professor Bila Tserkva national agrarian University

V. Radko

C. E. S. National University of life and environmental Sciences of Ukraine

THE ROLE AND PLACE OF DOMESTIC AGRICULTURAL PRODUCERS OF MILK IN THE WORLD MARKET OF MILK AND DAIRY PRODUCTS

Л. В. Бірдус

к. с.-г. н., професор МКА кафедри управління персоналом та економіки праці, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

М. А. Бірдус

аспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИЩОГО РІВНЯ: СТРАТЕГІЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

L. Birdus

сandidate of Agricultural Sciences, Professor ICA Department of Personnel Management and Labour Economics, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

M. Birdus

graduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

PERSONNEL MANAGEMENT HIGHER LEVEL: STRATEGY AND PREDICTION

К. О. Братковська

к. е. н., доцент кафедри електротехніки та енергетичного менеджменту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

А. М. Іванюк

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЕНЕРГОРЕСУРСИ НА ПРИКЛАДІ ТВАРИННИЦЬКОЇ ФЕРМИ З ТЕПЛИЧНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

K. Bratkovska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of hair of electrical engineering and energy management, Zaporizhzhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya

A. Ivaniuk

undergraduate, Zaporizhzhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya

THE COMPREHENSIVE APPROACH TO REDUCING ENERGY COSTS BY THE EXAMPLE OF LIVESTOCK FARM WITH GREENHOUSE

В. М. Орел

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Миколаївська філія ПВНЗ "Європейський університет"

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ПРОМИСЛОВОМУ СВИНАРСТВІ

V. Orel

candidate of economical science, associate professor of the chair " Economics and Management " Mykolaiv branch PVNZ "European University" (Ukraine)

PRINCIPLES ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC RELATIONS IN INDUSTRIAL PIG FARMING

В. О. Жмуденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЯК ФУНКЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Zhmudenko

PhD, associate professor of management organizations, Uman National University of Horticulture, Uman

MONITORING AND CONTROL OF AGRICULTURAL SECTOR'S ECONOMIC SECURITY AS A FUNCTION OF STRATEGIC MANAGEMENT

М. М. Миргород

к. е. н., доцент, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

І. І. Садовий

аспірант, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВЩИНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

M. Myrgorod

PhD in Economics, associate professor, V. Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University, Kharkiv

I. Sadovoy

graduate student, V. Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University, Kharkiv

FARMS KHARKIV REGION: PROBLEMS AND PROSPECTS

І. В. Луняк

к. е. н., доцент кафедри статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

I. Luniak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Statistics SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

SALARY AS THE MAIN SOURSE OF INCOME EMPLOYEE

С. В. Добринь

к. е. н., доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

S. Dobryn

PhD, Associate professor, S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

POLICY FORMATION AND ALLOCATION OF FINANCIAL RESOURCES

Я. В. Поплюйко

к. е. н., доцент кафедри статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

ОЦІНКА ПОПИТУ НА КРЕДИТНІ РЕСУРСИ З БОКУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ya. Popliuiko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistic, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetan

DEMAND EVALUATION TO THE CREDIT RESOURCES BY THE MENAGE SUBJECTS

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЕКОЛОГО-ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

A. Zhigir

Ph.D., Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department Berdyansk State Pedagogical University

STRATEGIC PLANNING EKOLOGO-FINANCIAL PROVIDING OF DEVELOPMENT OF THE COMPANY

О. О. Дорошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Ю. Ю. Ястребов

аспірант кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ БЮДЖЕТНОЇ ТА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

O. Doroshenko

Ph.D. (Econ), Associate Proffessor of the Departament of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Y. Yastrebov

graduate student of the Departament of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

DETERMINATION OF INFLUENCE OF THE BUDGETARY AND FISCAL POLICY OF THE STATE ON EFFICIENCY OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISES

О. В. Матвійчук

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, м. Рівне

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Matviichuk

PhD, associate professor department of economy and finance Private Higher Education Establishment Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, Rivne

FINANCING PROBLEMS ON THE EXAMPLE OF ENVIRONMENTAL RIVNE REGION

Н. О. Ляшенко

к. е. н., старший науковий співробітник лабораторії насінництва зернових культур, ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України, м. Дніпропетровськ

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ СИСТЕМ ДОБРИВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО В СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ

N. Liashenko

candidate of economic sciences, senior research fellow of laboratory of seed-grower of grain-crops, Institute of Agriculture of Steppe Zone of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, city Dnipropetrovs'k

ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLICATION OF THE DIFFERENT SYSTEMS OF FERTILIZERS AT GROWING OF GRAIN CORN IN THE STEPPE ZONE OF UKRAINE

Р. Г. Прозоров

аспірант лабораторії економіки та організації виробництва продуктів тваринництва, Інститут тваринництва НААН, м. Харків

ФОРМУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

R. Prozorov

PhD student Laboratory of economics and livestock production, Institute of Animal NAAS, Kharkiv

FORMATION AND MODELING OF PRODUCT DISTRIBUTION DAIRY FARMS

Л. П. Шацкова

аспірант, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

Б. С. Аннаєв

аспірант, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЦІЛЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ

L. Shatskova

graduate student, Odessa national polytechnical university, Odessa

B. Annaev

graduate student, Odessa national polytechnical university, Odessa

FEATURES OF STRUCTURE OF INNOVATIVE ACTIVITY EXPENSES OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE DEPENDING ON THE PURPOSE OF USE OF ITS RESULTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця