Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 21, 2014

Завантажити журнал №21, 2014

В. І. Кифяк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

В. М. Запухляк

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та менеджменту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Kyfyak

PhD, assistant of business economics and human resource management department, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University, Ukraine

V. Zapukhlyak

PhD, assistant professor of economic theory and management department, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University, Ukraine

ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL STRUCTURE OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY

І. А. Міщенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів та природокористування України

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ В АГРОФОРМУВАННЯХ

I. Mishchenko

Ph.D., Associate Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

STAFF DEVELOPMENT IN THE MANAGEMENT FUNCTIONS IN AGROFORMATIONS

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент кафедри маркетингу

І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент кафедри маркетингу

Т. В. Ільченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу

Ю. В. Захарченко

викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Kurbatska

Ph.D., professor of marketing

I. Kadyrus

Ph.D., professor of marketing

T. Ilchenko

Ph.D., professor of marketing

Y. Zaharchenko

teacher, Dnipropetrovsk state agrarian economics university, Dnipropetrovsk

METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. С. Габор

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани, Тернопільська область

РОЗВИТОК МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

V. Habor

Candidate of economic science, associated professor of department of economy of enterprise, separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhanskiy agrotechnical institute", m. of Berezhani, Ternopil area

DEVELOPMENT OF SMALL FORMS MANAGEMENT IN AGRARIAN SECTOR

Д. А. Міщенко

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЗА КОРДОНОМ

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, lecturer, Professor, Department of Finance, Dnipropetrovsk State Finance Academy

STATE FINANCIAL SUPPORT AGRICULTURAL COMPLEXES ABROAD

Л. С. Безугла

к. н. з державного управління, доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

L. Bezugla

PhD, Associate Professor, Dnipropetrovsk State Agrarian-Economic University

FORMATION OF THE COMPANY MARKETING STRATEGY

О. Є. Бездітко

к. е. н., асистент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПРОЦЕС СПРИЙНЯТТЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Bezditko

Ph.D, lecturer assistant of management organization, Zhytomyr National University of Agriculture and Ecology, Zhytomyr

THE PROCESS OF PERCEPTION IN MANAGERIAL ACTIVITIES

Н. А. Лебедева

к. т. н., доцент кафедры менеджмента, Международный гуманитарный университет, г. Одесса

РАЗРАБОТКА ОСНОВ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

N. Lebedeva

PhD in Engineering, Associate Professor Department of Management, International Humanities University, Odessa

DEVELOPMENT OF PRINCIPLES FOR FORMATION OF AN INFORMATION BASE TO SUPPORT THE DECISION MAKING PROCESS AT THE STAGE OF GENERATION OF AN INVESTMENT PROJECT FOR DEVELOPMENT OF A MULTIMODAL TRANSPORTATION SYSTEM

В. М. Андрієнко

к. і. н., доцент, докторант, ПВНЗ "Університет економіки і права "КРОК", м. Київ

ДІАГНОСТИКА СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ З ПОЗИЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Andrienko

Ph.D., associate professor, doctoral, PVNZ "University of Economics and Law" Krok ", Kyiv

DIAGNOSIS OF STATE OF ENSURING WORK'S SAFETY FROM THE STANDPOINT OF ECONOMIC SAFETY OF CONSTRUCTION COMPANIES

О. М. Глеєва

аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ РИНКУ ПРАЦІ МОЛОДІ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

О. Gleyeva

postgraduate student at the Institute of Training State Employment Service of Ukraine, Kyiv

THE ESSENCE AND ROLE OF THE LABOR MARKET OF YOUNG PEOPLE AS PART OF THE NATIONAL LABOR MARKET

Д. В. Павловський

аспірант кафедри організації виробничих та інформаційних систем Житомирського національного агроекологічного університету, м. Житомир

МЕРЧАНДАЙЗИНГ ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

D. Pavlovskyy

post-graduate student, Zhytomyr National Agroecological University

MERCHANDISING AS A MARKETING TOOL OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY OF ENTERPRISES IN THE DAIRY INDUSTRY

О. А. Кулинич

магістр державного управління, аспірант кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, заступник начальника Сулинського басейнового відділу охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства Держрибагентства України

ІННОВАЦІЙНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ В СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

O. Kulynych

Graduate student of department of management a national economy, master's degree of state administration National academy of state administration at President of Ukraine, depchief Sulinskogo pool department of guard, use and recreation of water biotresources and adjusting of fishing of Derzhribagentstva of Ukraine

INNOVATIVE STAGE OF DEVELOPMENT IN STRATEGY OF ECONOMIC TRANSFORMATION OF UKRAINE

Я. С. Палешко

аспірант кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки, Класичного приватного університету, м. Запоріжжя, Україна

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ: СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ ТА ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ

Ya. Paleshko

post-graduate student of economics, national and applied economics Classical private university, Zaporizhzhya, Ukraine

STATE DEBT AND STATE CREDIT: ESSENCE OF TERMS AND FOUNDATIONS OF PROCESSES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет