Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 21, 2013

Г. С. Морозова

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

A. Morozova

k. e. n., senior teacher, Kharkiv national agrarian university the name of V.V. Dokuchaeva

MODERN TRENDS IN AGRICULTURE UKRAINE

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрний університет

Д. В. Маховський

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

I. Vinichenko

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Economics and Agricultural Economics, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

D. Makhovsky

Postgraduate student, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

COMPETITIVE ABILITY OF AGRARIAN ENTERPRISES: CURRENT CONDITION AND PROSPECTS

Ф. М. Файзрахманов

доктор философии в области экономики, старший преподаватель кафедры "Международные экономические отношения", Белорусский национальный технический университет

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕВЫХ И РЫНОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ ВЕДУЩЕЙ ДЕСЯТКОЙ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В 2008—2012 ГГ.

F. Faizrakhmanov

PhD in Economics, a senior lecturer of the department "International economic relations", Belarusian National Technical University

THE EVOLUTION OF SECTORAL AND MARKET POSITIONS OF THE TOP TEN WORLD AGRICULTURAL MACHINERY PRODUCERS IN THE 2008—2012

А. М. Гура

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗБУТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

A. Gura

Cand. Econ. Sci., associate Professor of management, Bila Tserkva national agrarian University

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC BASES OF FORMATION OF SYSTEM OF MARKETING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. В. Корнєєв

к. е. н., доцент

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОКРЕМИХ СУБ'ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

М. Коrneyev

PhD in Economics, Associate Professor

PERFECTION OF ELEMENTS OF CONTROL SYSTEM BY ACTIVITY OF SEPARATE SUBJECTS OF FINANCIAL TO SECTOR

О. Г. Булуй

к. е. н., доцент кафедри менеджменту інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет

А. О. Гуменюк

старший викладач кафедри менеджменту інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет

ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТУВАННЯ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

O. Buluy

Candidate of economic sciences, associate professor of the department of investment management, Zhytomyr National Agroecological University

A. Humenyuk

Senior lecturer of the department of investment management, Zhytomyr National Agroecological University

LEASING AS A TOOL OF INVESTMENT OF DAIRY CATTLE BREEDING

С. М. Демидюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, м. Рівне

РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ В УКРАЇНІ

S. Demydyuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Management Department, International University of Economics and Humanities named after Stepan Demianchuk, Rivne

REGULATION REALIZATION UNTREATED TIMBER IN UKRAINE

О. М. Галицький

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

A. Galich

Cand. Econ. Sci., associate Professor, Department of accounting and audit, Odessa state agrarian University

WAYS OF PERFECTION OF THE ACCOUNTING OF GRAIN CROPS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. О. Ярковий

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

A. Yarkovyi

Ph. D., assistant professor of business economics National University of Life and environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENTS

Г. Т. Чехович

к. е. н., доцент кафедри "Менеджмент організацій" ПВНЗ "Херсонський економічно-правовий інститут"

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

G. Chekhovych

k. e. n., dotsent kafedry "Menedzhment orhanizatsij" PVNZ "Khersons'kyj ekonomichno-pravovyj instytut"

FORMATION OF AN EFFECTIVE STATE POLICY IN THE SPHERE OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Академія мініципального управління

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

RECENT DEVELOPMENTS IN FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF REGIONAL PROGRAMS OF TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX

Н. М. Ліщук

аспірант Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ РЕГІОНУ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ

N. Lishchuk

PhD student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ECOLOGICAL AND ECONOMIC STUDIES OF RECLAIMED LAND ON REGION LEVEL: TERMINOLOGY

О. Р. Ковалів

завідувач відділу НДЦ "Івано-Франківськагропромпродуктивність"

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Kovaliv

Head of Department cientific-research centre "Ivano-Frankivskagropromproduktyvnist"

PROBLEMS OF THE USE OF THE LABOUR POTENTIAL IN AGRICULTURE IN IVANO-FRANKIVSK REGION

О. Є. Галан

здобувач кафедри економіки підприємства, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

КОНЦЕПЦІЯ ПЕРСОНАЛ-КОНТРОЛІНГУ

O. Galan

Graduate student, Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University

CONCEPT OF STAFF-CONTROLLING

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет