EnglishНа русском

Агросвіт № 21, 2013

Г. С. Морозова

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

A. Morozova

k. e. n., senior teacher, Kharkiv national agrarian university the name of V.V. Dokuchaeva

MODERN TRENDS IN AGRICULTURE UKRAINE

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрний університет

Д. В. Маховський

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

I. Vinichenko

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Economics and Agricultural Economics, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

D. Makhovsky

Postgraduate student, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

COMPETITIVE ABILITY OF AGRARIAN ENTERPRISES: CURRENT CONDITION AND PROSPECTS

Ф. М. Файзрахманов

доктор философии в области экономики, старший преподаватель кафедры "Международные экономические отношения", Белорусский национальный технический университет

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕВЫХ И РЫНОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ ВЕДУЩЕЙ ДЕСЯТКОЙ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В 2008—2012 ГГ.

F. Faizrakhmanov

PhD in Economics, a senior lecturer of the department "International economic relations", Belarusian National Technical University

THE EVOLUTION OF SECTORAL AND MARKET POSITIONS OF THE TOP TEN WORLD AGRICULTURAL MACHINERY PRODUCERS IN THE 2008—2012

А. М. Гура

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗБУТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

A. Gura

Cand. Econ. Sci., associate Professor of management, Bila Tserkva national agrarian University

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC BASES OF FORMATION OF SYSTEM OF MARKETING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. В. Корнєєв

к. е. н., доцент

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОКРЕМИХ СУБ'ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

М. Коrneyev

PhD in Economics, Associate Professor

PERFECTION OF ELEMENTS OF CONTROL SYSTEM BY ACTIVITY OF SEPARATE SUBJECTS OF FINANCIAL TO SECTOR

О. Г. Булуй

к. е. н., доцент кафедри менеджменту інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет

А. О. Гуменюк

старший викладач кафедри менеджменту інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет

ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТУВАННЯ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

O. Buluy

Candidate of economic sciences, associate professor of the department of investment management, Zhytomyr National Agroecological University

A. Humenyuk

Senior lecturer of the department of investment management, Zhytomyr National Agroecological University

LEASING AS A TOOL OF INVESTMENT OF DAIRY CATTLE BREEDING

С. М. Демидюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, м. Рівне

РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ В УКРАЇНІ

S. Demydyuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Management Department, International University of Economics and Humanities named after Stepan Demianchuk, Rivne

REGULATION REALIZATION UNTREATED TIMBER IN UKRAINE

О. М. Галицький

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

A. Galich

Cand. Econ. Sci., associate Professor, Department of accounting and audit, Odessa state agrarian University

WAYS OF PERFECTION OF THE ACCOUNTING OF GRAIN CROPS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. О. Ярковий

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

A. Yarkovyi

Ph. D., assistant professor of business economics National University of Life and environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENTS

Г. Т. Чехович

к. е. н., доцент кафедри "Менеджмент організацій" ПВНЗ "Херсонський економічно-правовий інститут"

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

G. Chekhovych

k. e. n., dotsent kafedry "Menedzhment orhanizatsij" PVNZ "Khersons'kyj ekonomichno-pravovyj instytut"

FORMATION OF AN EFFECTIVE STATE POLICY IN THE SPHERE OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Академія мініципального управління

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

RECENT DEVELOPMENTS IN FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF REGIONAL PROGRAMS OF TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX

Н. М. Ліщук

аспірант Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ РЕГІОНУ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ

N. Lishchuk

PhD student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ECOLOGICAL AND ECONOMIC STUDIES OF RECLAIMED LAND ON REGION LEVEL: TERMINOLOGY

О. Р. Ковалів

завідувач відділу НДЦ "Івано-Франківськагропромпродуктивність"

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Kovaliv

Head of Department cientific-research centre "Ivano-Frankivskagropromproduktyvnist"

PROBLEMS OF THE USE OF THE LABOUR POTENTIAL IN AGRICULTURE IN IVANO-FRANKIVSK REGION

О. Є. Галан

здобувач кафедри економіки підприємства, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

КОНЦЕПЦІЯ ПЕРСОНАЛ-КОНТРОЛІНГУ

O. Galan

Graduate student, Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University

CONCEPT OF STAFF-CONTROLLING

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця