EnglishНа русском

Агросвіт № 21, 2011

О. П. Величко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрний університет

АГРОЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ЯК КАТЕГОРІЯ ТА ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Л. П. Альошкіна

к. е. н., Уманський національний університет садівництва

РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ ЗЕМЕЛЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ

О. В. Лебеденко

к. е. н., Дніпропетровський державний аграрний університет

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Л. М. Федорець

к. е. н., Уманський національний університет садівництва

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПК РЕГІОНУ

Н. М. Вдовенко

к. е. н., доцент кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ВИРОБНИЦТВО ТА СПОЖИВАННЯ ПРОДУКЦІЇ АКВАКУЛЬТУРИ ЯК ОЗНАКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

П. І. Гаман

д. держ. упр., доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА

І. І. Вініченко

д. е. н., професор

К. М. Дідур

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ

Ю. І. Скулиш

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківського бізнесу, Університет економіки та права "КРОК"

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ

Т. В. Божидарнік

к. е. н., доцент, декан факультету бізнесу, Луцький національний технічний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ МОЛОКА: ВИМОГА ЧАСУ ТА ОБОВ'ЯЗКОВА УМОВА

В. І. Виноградчий

к. с.-г. н., Міжнародний університет бізнесу і права

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ІНТЕГРОВАНИХ АГРОТЕКСТИЛЬНИХ СТРУКТУР

М. І. Манько

аспірант кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

М. І. Марчин

здобувач кафедри аудиту, ревізії та контролінгу, Тернопільський національний економічний університет викладач кафедри фінансів та банківської справи, Чортківський інститут підприємництва і бізнесу

ДОСВІД АМЕРИКАНСЬКОЇ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ЗНИЖЕННІ ВИТРАТ

О. Г. Плечко

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ВЗАЄМОДІЮЧІ СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

М. В. Пшенична

здобувач кафедри маркетингу, Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м.Київ)

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ АПК

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця