Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 20, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20

Завантажити журнал №20, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.3

К. І. Левчук

д. і. н., професор, завідувач кафедри історії України та філософії, Вінницький національний аграрний університет

РОЗВИТОК ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ВІННИЧЧИНИ В ПЕРШІ РОКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ (90-І РОКИ ХХ СТ.)

K. Levchuk

Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of History of Ukraine and Philosophy, Vinnytsia National Agrarian University

DEVELOPMENT OF VINNYTSIA REGION FARMS IN THE FIRST YEARS OF LAND REFORM (THE 90S OF THE XX CENTURY)

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.8

О. В. Орлова-Курилова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

О. М. Таран-Лала

д. е. н., доцент, професор кафедри підприємництва і права, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

Л. С. Іванова

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна

І. М. Сафронська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

І. Д. Кондріков

магістрант кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, спеціальності 073 менеджмент, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ ТА ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЦІЛЬОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

O. Orlova-Kurilova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, Law, Statistics and Economical Analysis, Luhansk National Agrarian University, Starobilsk, Ukraine

O. Taran-Lala

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship and Law, Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine

L. Ivanova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public, Management, Administration and International Economics, Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva, Ukraine

I. Safronska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Law, Statistics and Economic Analysis, Luhansk National Agrarian University, Starobilsk, Ukraine

I. Kondrikov

Master's student of the Department of Management, Law, Statistics and Economical Analysis, specialties 073 management, Luhansk National Agrarian University, Starobilsk, Ukraine

MODELS OF MANAGING CHANGES IN CONSUMER PREFERENCES AND INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: THE FORMATION OF AN INSTITUTIONAL SYSTEM OF TARGETED PUBLIC POLICY STRATEGY

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.14

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

Р. А. Третяк

к. е. н., начальник відділу оцінки екологічної безпеки та природокристуванння ТОВ "Науково-дослідний центр екологічної безпеки та природокористування"

Н. О. Капінос

к. е. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

МЕТОДОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Professor of the Department of Land Resources Management and Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

T. Priadka

PhD in Economics, Head of the Department of Land Resources Management and Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

R. Tretiak

PhD in Economics, Head of the Department of Environmental Safety and Nature Assessment, LLC "Research Center for Environmental Safety and Nature Management"

N. Kapinos

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

METHODOLOGY OF PUBLIC MANAGEMENT OF LAND RESOURCES AND LAND USE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.22

Н. В. Трусова

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Н. Г. Радченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Т. І. Шутько

к. е. н., асистент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

N. Trusova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine

N. Radchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine

T. Shutko

PhD in Economics, Assistant, Dnipro State Agrarian and Economic University

BUDGET AND TAX INCENTIVES TO AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.32

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

Л. К. Феофанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

Д. В. Присяжнюк

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

L. Feofanov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

D. Prysiazhniuk

Master's student of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVING THE ORGANIZATION AND METHODS OF INTERNAL AND EXTERNAL CONTROL OF PAYMENTS TO SUPPLIERS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.40

О. В. Добровольська

д.е. н., професор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

М. А. Рондова

студентка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ЯК МЕТОДУ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Dobrovolska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dnipro State Agrarian and Economic University

M. Rondova

Student, Dnipro State Agrarian and Economic University

FORECASTING BANKRUPTCY AS A METHOD FOR ASSESSING THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.46

Ю. В. Масюк

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Г. С. Мамчур

студентка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Yu. Masyuk

PhD in Economics, associate professor, professor of finance, banking and insuranceDnipro State Agrarian and Economic University

H. Mamchur

Student, Dnipro State Agrarian and Economic University

FINANCIAL MANAGEMENT OF THE PROFIT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет