Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 20, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20

Завантажити журнал №20, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.3

В. В. Бойко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту імені проф. Є. Храпливого, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

В. Р. Крупа

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Львівський національний аграрний університет, м. Львів

МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА АПК

V. Boiko

Doctor of Economic Sciences, Associate professor, Head of the Department of Management named after prof. Ye. Khraplyvyi, Lviv National Agrarian University, Lviv

V. Krupa

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of the Department of Business, Trade & Exchange activities, Lviv National Agrarian University, Lviv

MECHANISMS AND INSTRUMENTS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT MANAGEMENT IN THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.11

І. С. Смага

д. б. н., професор, професор кафедри землевпорядкування та кадастру,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ФОРМУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ ІІ ТА РЕНТНОГО ДОХОДУ ІІ ЗА НОРМАТИВІВ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

I. Smaga

doctor of Biology, professor, professor of the department of land management and cadastre Chernivtsi National University named after Yuriy Fedjkovych, Chernivtsi

FORMATION OF DIFFERENTIAL LAND RENTAL RATES ІІ AND RENT INCOME ІІ BY NORMATIVE EKONOMIC INDICATORS IN THE CULTIVATION OF CEREALS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.19

Т. В. Ільченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В АГРОБІЗНЕСІ

T. Ilchenko

PhD in Economics, Associate Professor of Marketing Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

FEATURES OF MARKETING IN AGRO BUSINESS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.24

І. А. Опенько

к. е. н., доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

КОЕФІЦІЄНТ ЕНГЕЛЯ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

I. Openko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ENGEL COEFFICIENT AS AN INTEGRAL INDICATOR OF USE OF LAND FOREST PURPOSE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.31

В. І. Пілявський

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

V. Piliavskyi

PhD in Economics, Doctoral Student, International University of Business and Law, Kherson

ORGANIZATION OF LABOR IN THE WORKPLACE AS A MEANS OF EFFECTIVE USE OF THE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.38

В. А. Гарбар

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин,Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

V. Harbar

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department Economics and International Relations, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnytsia

ANALYSIS OF INNOVATION ACTIVITY OF FOOD INDUSTRY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.45

О. Р. Сергєєва

к. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Університет імені Альфреда Нобеля

СТАНДАРТИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

O. Sergeeva

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Alfred Nobel University

STANDARDIZATION IN UKRAINE: THEORETICAL BASIS AND IMPACT ON PRODUCT QUALITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.50

І. М. Назаренко

д. е. н., професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

В. О. Сема

магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ

I. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

V. Sema

master's degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

AUDIT OF THE SETTLEMENTS WITH BUDGET: ORGANIZATIONAL, FUNCTIONAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.56

В. В. Горлачук

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

О. В. Клименко

магістрант факультету економічних наук, спеціальність "Геодезія та землеустрій", Чорноморський національний університет імені Петра Могили

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

V. Gorlachuk

Doctor of Economic Sciences, professor of the National Black Sea University of Petro Mohyla, Economy Department, Specialization "Surveying and land management"

O. Klymenko

student of the Master of economy's program, the National Black Sea University of Petro Mohyla, Economy Department, Specialization "Surveying and land management"

LAND RESOURCES MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION AND STRENGTHENING OF THE AUTONOMY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.64

С. В. Ксьондз

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

В. С. Підгірна

к. е. н., асистент, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Я. В. Сеньовська

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ

S. Ksondz

PhD in Economics, Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

V. Pidhirna

PhD in Economics, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Ya. Seniovska

researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

JUSTIFICATION OF DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF ECONOMIC ACTIVITY OF FORESTRY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.71

С. В. Салоид

к. э. н., старший преподаватель кафедры менеджмента, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", г. Киев, Украина

А. А. Лабзина

студентка, НПУ имени М.П. Драгоманова

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТАБАЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

S. Saloid

PhD in Economics, Senior Lecturer, Department of ManagementNational Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

A. Labzina

Student, National Pedagogical Dragomanov University

MANAGEMENT OF THE PROCESS OF PROTECTION OF COMPETITIVENESS OF TOBACCO ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.76

Л. М. Яременко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування,ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький

Я. А. Пономаренко

студент 2-го року навчання магістратури спеціальності "Облік і оподаткування",ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

L. Yaremenko

PhD in Economics, Associate Professor, SHEE "Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU after Grygoriy Skovoroda", Pereyaslav-Khmelnytskiy

Y. Ponomarenko

student, SHEE "Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU after Grygoriy Skovoroda", Pereyaslav-Khmelnytskiy

ORGANIZATION AND METHODOLOGY OF ACCOUNTING AND AUDIT OF INTANGIBLE ASSETS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.82

І. О. Терещенко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Д. І. Білецька

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент", Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

І. Tereshchenko

PhD in Economics, Associate Professor in Department of Marketing, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

D. Biletska

applicant, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

COMPETITIVE ENTERPRISE MANAGEMENT STRATEGIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.88

І. С. Гурська

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

З. М. Герасимів

к. г. н., доцент кафедри економіки підприємства,Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ РИНКУ

I. Hurska

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of economics of the enterprise Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agricultural Institute"

Z. Gerasymiv

PhD in Geographic sciences, Associate Professor of the Department of economics of the enterprise Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agricultural Institute"

FACTORS OF TOURIST BUSINESS DEVELOPMENT IN THE MARKET CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.93

В. В. Соколовська

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

О. І. Бабчинська

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Г. В. Іванченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

МЕТОДИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ: РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ

V. Sokolovska

PhD in Economics, Associate Professor, the Chief of Department of Management and Administration of Vinnytsia Institute of Trade And Economics of Kyiv National University of Trade And Economics

O. Babchinska

PhD in Geography, Associate Professor, Associate Professor of Management and Administration Deparment of Vinnytsia Institute of Trade And Economic of Kyiv National University of Trade and Economisc University

H. Ivanchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management and Administration Department of Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

METHODS OF EVALUATION OF PERSONNEL: THE ROLE AND SIGNIFICANCE IN MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.99

О. І. Замора

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

O. Zamora

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine "Bereshany Agrotechnical Institute"

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN TOURISM IN THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет