Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 20, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20

Завантажити журнал №20, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.3

Ж. В. Гарбар

д. е. н., доцент, професор кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

В. А. Гарбар

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ

Zh. Harbar

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Agricultural Management, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

V. Harbar

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department Economics and International Relations, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnytsia

IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF SELF-REGULATION OF ENTREPRENEURIAL AND PROFESSIONAL ACTIVITY AS A DIRECTION OF IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY OF DEREGULATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.10

Ю. О. Лазебник

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ СТАТИСТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ

Iu. Lazebnik

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department, V.N. Karazіn Kharkiv National University

FEATURES OF STATISTICAL ESTIMATION OF THE LEVEL OF OCCUPATIONAL DISEASE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.21

Н. В. Корнілова

к. г. н., доцент, викладач, Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою, м. Київ

В. В. Корнілова

к. і. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

ГАСТРОНОМІЧНІ ФЕСТИВАЛІ В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ

N. Kornilova

Candidate of Geographical Sciences, PhD, Lecturer of Kyiv Professional College with intensive military and physical training, Kyiv

V. Kornilova

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of Department of Economics and Entrepreneurship, International University of Finance, Kyiv

GASTRONOMIC FESTIVALS IN UKRAINE AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF GASTRONOMIC TOURISM

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.27

І. А. Малюта

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

М. Є. Трудова

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

М. О. Курзова

студентка, Університет митної справи та фінансів

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

I. Маluta

Ph.D., Аssociate professor, Department of international economic relations, regional studies and tourism, University of Customs and Finance

M. Trudova

Ph.D., Department of international economic relations, regional studies and tourism, University of Customs and Finance

M. Kursova

student, University of Customs and Finance

PECULIARITIES OF THE INVESTMENT COOPERATION OF UKRAINE WITH THE EU

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.31

М. Ю. Разінькова

к. е. н., Університет митної справи та фінансів

Н. О. Небаба

к. е. н., Університет митної справи та фінансів

Р. Г. Єгіазарян

студентка, Університет митної справи та фінансів

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄС

M. Razinkova

Ph.D., University of Customs and Finance

N. Nebaba

Ph.D., University of Customs and Finance

R. Yeghiazaryan

student, University of Customs and Finance

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF INTEGRATION IN THE EU

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.37

Я. В. Колеснік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. В. Ніколаєнко

студентка IV курсу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МИНУЛИЙ ДОСВІД ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Yа. Kolesnik

PhD in economics, associate Professor of finance, banking and insuranceDnipro State Agrarian and Economic University

A. Nikolayenko

student, Dnipro State Agrarian and Economic University

TAXATION OF AGRARIAN ENTERPRISES: PAST EXPERIENCE AND REALITIES OF PRESENT TIME

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.43

Ю. Ю. Ястребов

старший викладач кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗМІЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Yu. Yastrebov

Senior lecturer of the Cathedra of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy

DEVELOPING A STRATEGY FOR THE PLACEMENT OF FINANCIAL RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INTERNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.48

О. І. Василенко

інженер І категорії, асистент кафедри інформаційних систем і технологій,Білоцерківський національний аграрний університет

ОЦІНКА СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

O. Vasylenko

1-st category engineer, assistant at the department of information systems and technologies,Bila Tserkva agrarian university

ESTIMATION OF CONSUMER DEMAND FOR EDUCATIONAL SERVICES OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.55

Б. В. Хахула

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ КРАЇНИ

B. Khahula

postgraduate student, BilaTserkva National Agrarian University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO STATE MANAGEMENT OF ECONOMIC PROCESSES OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.61

Є. Л. Гринь

к. н. з держ. упр., здобувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків

КВАЛІМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ГОТОВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

E. Gryn

Ph.D. in Public Administration, applicant of Department of Production, Business and Management Organization, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkiv

QUALIMETRIC MODEL OF ASSESSMENT OF PERSONNEL PREPARATION TO ORGANIZATIONAL CHANGES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет