Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 20, 2016

Завантажити журнал №20, 2016

І. С. Воронецька

к. е. н., доцент, завідувач лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля

О. О. Кравчук

к. е. н., старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля

Г. В. Корнійчук

к. е. н., докторант ННЦ "Інститут аграрної економіки"

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ КОРМІВ

I. Voronetskaya

Ph.D., Associate Professor, Head of the Laboratory for Economic Research and Marketing, Institute оf Feed Research аnd Agriculture оf Podillya

O. Kravchuk

Ph.D., senior researcher at the Laboratory for Economic Research and Marketing Institute оf Feed Research аnd Agriculture оf Podillya

G. Korniychuk

Ph.D., doctoral candidate of National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

SCIENTIFIC AND PRACTICAL PRINCIPLES OF FEED MARKET

В. А. Самофатова

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки промисловості, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

V. Samofatova

Ph.D. in Economics, associate professor, doctoral candidate of Department of industrial economic, Odessa national academy of food technologies, Odesa

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRI-FOOD SPHERE

Н. Б. Демчишак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. Demchyshak

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

FORMING OF THE SYSTEM OF THE FINANCIAL REGULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING OF NATIONAL ECONOMY COMPETITIVENESS

О. А. Білик

к. і. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПАСИВНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ

О. Bilyk

Ph.D of history, associate professor, assistant professor of economics and business, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

STATE AND TRENDS IN PASSIVE BUILDING IN UKRAINE AND THE WORLD

Д. С. Богданов

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

І. В. Гончаренко

професор, д. е. н., Миколаївський національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

D. Bogdanov

postgraduate student, Mykolaiv National Agrarian University

I. Goncharenko

professor, doctor of economics, Mykolaiv National Agrarian University

FEATURES OF THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES OF MYKOLAIV REGION

О. О. Бассова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету "Україна", м. Миколаїв

Г. М. Боброва

магістр кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету "Україна", м. Миколаїв

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

O. Bassova

Ph.D., assistant professor of finance and credit, Nicholas Interregional Institute of Human Development Universities University " Ukraine ", Nikolaev

T. Bobrova

Master of finance and credit department.], Nicholas Interregional Institute of Human Development Universities University " Ukraine ", Nikolaev

FORMATION AND USE OF INCOME VINEYARDS AND WINERIES

Л. В. Вовк

к. ф.-мт. н., доцент, доцент кафедри економіки, Київський національний університет культури і мистецтв України, м. Київ

С. О. Пузирьов

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

L. Vovk

Candidate of Physics Mathematics, Associate Professor, Associate Professor of Economics, Kyiv National University of Culture and Arts of Ukraine, Kyiv

S. Puzyrov

graduate student, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

IMPORTANT ASPECTS OF INNOVATION BUSINESS DEVELOPMENT IN AGRICULTURE UKRAINE

С. С. Гринкевич

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

Я. М. Антонюк

к. е. н., професор, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

Т. Я. Антонюк

аспірант, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

S. Hrynkevych

doctor of Economics, Professor, Head of the Department of International Economic Relations, Lviv National Agrarian University, Dubliany

Y. Antonuk

PhD, Professor, Lviv University of Trade and Economics, Lviv

T. Antonuk

postgraduate, Lviv University of Trade and Economics, Lviv

CURRENT STATE AND PROBLEMATIC ASPECTS OF THE CREDIT SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN LVIV REGION

В. І. Кулішова

здобувач кафедри європейської інтеграції, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СОЦІАЛЬНА КОМПОНЕНТА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОБІЗНЕСУ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ

V. Kulishova

Applicant for PhD, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

SOCIAL COMPONENT OF DOMESTIC AGRIBUSINESS DEVELOPMENT: EUROINTEGRATION PROSPECTIVES

Р. О. Нагула

аспірант, Полтавська державна аграрна академія

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

R. Nahula

postgraduate student Poltava State Agrarian Academy

THE IMPACT OF INVESTMENT ON COMPETITIVENESS OF DAIRY ENTERPRISES

А. І. Неклеса

аспірант кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

РЕАЛІЗАЦІЯ НОВОВВЕДЕНЬ У ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

A. Neklesa

Postgraduate student, Economics of Enterprise Department, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

BRINGING INNOVATIONS TO BAKERIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет