Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 20, 2015

Завантажити журнал №20, 2015

О. В. Захарчук

д. е. н., завідувач відділу ринку матеріально-технічних ресурсів, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ І ВИРОБНИЦТВА В АПК

O. Zakharchuk

doctor of economic sciences, manager of department of market of material and technical resources of the National scientific center, "Institute of agrarian economy", Kyiv

FORMING OF THE SYSTEM OF INTEGRATION OF SCIENCE AND PRODUCTION IS IN AGRICULTURE

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

О. В. Сакаль

к. е. н., докторант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

Н. А. Третяк

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ У КОНТЕКСТІ ОХОРОНИ ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НІТРАТАМИ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДЖЕРЕЛ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА МОЖЛИВІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific and organizational work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

O. Sakal

Candidate of Science (Econ.), Doctoral candidate, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

N. Tretiak

Candidate of Science (Econ.), Junior Researcher, Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

REGULATION OF ACTIVITY OF HOUSEHOLDS IN THE CONTEXT OF WATER PROTECTION AGAINST NITRATE POLLUTION FROM AGRICULTURAL SOURCES: THE UKRAINIAN REALITY AND POSSIBILITY OF THE EUROPEAN EXPERIENCE IMPLEMENTATION

Л. А. Запара

к. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

L. Zapara

PhD, professor, Dnipropetrovs'k State Agrarian-economic University

BASIC GOING IS NEAR MANAGEMENT: EVOLUTION AND PROSPECTS

В. О. Шаповалов

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

МЕХАНІЗМ КООРДИНАЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ВІДНОСИН, ЙОГО ЗМІСТ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ

V. Shapovalov

PhD in Economics, associate professor of Department of Economics Theory and Applied Economy, Higher Educational Establishement within Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade", Poltava, Ukraine

COORDINATION MECHANISM OF JOINT RELATIONS, ITS CONTENTS AND STRUCTURAL COMPONENTS

К. В. Наконечна

к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ. ДОСВІД ПОЛЬЩІ

K. Nakonechna

Ph.D., associated professor of innovative activity of AIC department of National University of life and science of Ukraine, Kyiv

SPECIAL ECONOMIC ZONES AS AN EFFECTIVE TOOL OF REGIONAL ECONOMIC POLICY. POLISH EXPERIENCE

І. О. Стеблянко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

АГРАРНА ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРОГРАМНІ СТРАТЕГІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

I. Steblianko

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Associate Professor of the Department of Economics and Management of National Economy, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipropetrovsk

THE AGRARIAN SECTOR OF NATIONAL ECONOMY: SOFTWARE STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

М. М. Гоголь

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ МСФЗ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Gogol

Ph. D. in Economics, associate professor of department of record-keeping and audit, Odessa State Agrarian University

FEATURES OF FORMING OF ACCOUNTING ARE AT THE TERMS OF DEVELOPMENT OF IFRS AND HER INFLUENCE ON THE PROCESS OF ORGANIZATION OF ACCOUNT OF AGRARIAN ENTERPRISES

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

A. Zhigir

Ph.D., Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department Berdyansk State Pedagogical University

PRINCIPLES AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ENTREPRENEURSHIP ECONOMIC DEVELOPMENT

А. В. Колодійчук

к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Ужгород

АНАЛІЗУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

A. Kolodiychuk

Ph.D., Associate Professor, Uzhgorod Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University

ANALYSIS OF STRUCTURAL-FUNCTIONAL LEGAL MAINTENANCE OF PROCESSES OF INFORMATIZATION IN THE UKRAINIAN ECONOMY

О. В. Музиченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

ІНСТРУМЕНТИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПОДАТКОВИХ СИСТЕМАХ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

O. Muzychenko

PhD (Economics), Associate Professor Department of International Finance, Ukrainian University of Finance and International Trade, Kyiv

TOOLS OF TAX INCENTIVES OF SMALL BUSINESS IN TAX SYSTEMS OF POST-SOCIALIST COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

Н. П. Юрчук

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ У ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

N. Yurchuk

Ph.D in economic sciences, associate professor of the department of economic cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University

ECONOMIC-MATHEMATICAL FORECASTING DEVELOPMENT MODEL IN THE FIELD OF ANIMAL HUSBANDRY

Н. С. Танклевська

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту та фінансів, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

О. О. Супрун

аспірант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Tanklevska

Ph.D in economic sciences, professor, professor of the Department of Accounting and Audit and Finance, Kherson State Agrarian University, m. Kherson

О. Suprun

post-graduate student, Kherson State Agrarian University, m. Kherson

PROSPECTS FOR FINANCING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Т. О. Крючковська

к. е. н., старший викладач кафедри "Облік і Аудит", Чорноморський Державний Університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Kryuchkovska

PhD in Economics, Senior Lecturer of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

OF FORMATION OF A REGISTRATION POLICY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Р. П. Смоленюк

к. е. н., доцент, ректор, Хмельницький економічний університет, м. Хмельницький

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

R. Smoleniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Rector, PHEI "Khmelnytskyi economical university" Khmelnytskyi, Ukraine

METHODOLOGICAL BASES FOR RESEARCH OF MONITORING AS AN INSTRUMENT FOR INCREASING EFFICIENCY OF FINANCING OF THE DEVELOPMENT PROGRAMS OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX

І. П. Купріянчик

к. е. н., доцент кафедри управління земельними ресурсами, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. В. Мединська

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТЕРИТОРІЯХ, ЩО ЗАЗНАЛИ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

I. Kupriyanchyk

Ph.D., assistant professor of land management

N. Medynska

Ph. D., assistant professor of land cadastre, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN AREAS CONTAMINATED

Г. С. Жулай

аспірант кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

G. Zhulai

PhD student of economic enterprise, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

THE MECHANISM OF ENTERPRISE EFFICIENCY MANAGEMENT

Т. П. Радіщук

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна", м. Луцьк

ВПЛИВ КОН'ЮНКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

T. Radischuk

Ph.D., Associate Professor of Economics and Business, Lutsk Institute of Human Development University "Ukraine", Lutsk

THE IMPACT OF COMMODITY MARKET CONDITIONS THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет