EnglishНа русском

Агросвіт № 20, 2015

Завантажити журнал №20, 2015

О. В. Захарчук

д. е. н., завідувач відділу ринку матеріально-технічних ресурсів, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ І ВИРОБНИЦТВА В АПК

O. Zakharchuk

doctor of economic sciences, manager of department of market of material and technical resources of the National scientific center, "Institute of agrarian economy", Kyiv

FORMING OF THE SYSTEM OF INTEGRATION OF SCIENCE AND PRODUCTION IS IN AGRICULTURE

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

О. В. Сакаль

к. е. н., докторант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

Н. А. Третяк

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ У КОНТЕКСТІ ОХОРОНИ ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НІТРАТАМИ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДЖЕРЕЛ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА МОЖЛИВІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific and organizational work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

O. Sakal

Candidate of Science (Econ.), Doctoral candidate, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

N. Tretiak

Candidate of Science (Econ.), Junior Researcher, Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

REGULATION OF ACTIVITY OF HOUSEHOLDS IN THE CONTEXT OF WATER PROTECTION AGAINST NITRATE POLLUTION FROM AGRICULTURAL SOURCES: THE UKRAINIAN REALITY AND POSSIBILITY OF THE EUROPEAN EXPERIENCE IMPLEMENTATION

Л. А. Запара

к. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

L. Zapara

PhD, professor, Dnipropetrovs'k State Agrarian-economic University

BASIC GOING IS NEAR MANAGEMENT: EVOLUTION AND PROSPECTS

В. О. Шаповалов

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

МЕХАНІЗМ КООРДИНАЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ВІДНОСИН, ЙОГО ЗМІСТ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ

V. Shapovalov

PhD in Economics, associate professor of Department of Economics Theory and Applied Economy, Higher Educational Establishement within Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade", Poltava, Ukraine

COORDINATION MECHANISM OF JOINT RELATIONS, ITS CONTENTS AND STRUCTURAL COMPONENTS

К. В. Наконечна

к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ. ДОСВІД ПОЛЬЩІ

K. Nakonechna

Ph.D., associated professor of innovative activity of AIC department of National University of life and science of Ukraine, Kyiv

SPECIAL ECONOMIC ZONES AS AN EFFECTIVE TOOL OF REGIONAL ECONOMIC POLICY. POLISH EXPERIENCE

І. О. Стеблянко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

АГРАРНА ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРОГРАМНІ СТРАТЕГІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

I. Steblianko

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Associate Professor of the Department of Economics and Management of National Economy, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipropetrovsk

THE AGRARIAN SECTOR OF NATIONAL ECONOMY: SOFTWARE STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

М. М. Гоголь

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ МСФЗ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Gogol

Ph. D. in Economics, associate professor of department of record-keeping and audit, Odessa State Agrarian University

FEATURES OF FORMING OF ACCOUNTING ARE AT THE TERMS OF DEVELOPMENT OF IFRS AND HER INFLUENCE ON THE PROCESS OF ORGANIZATION OF ACCOUNT OF AGRARIAN ENTERPRISES

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

A. Zhigir

Ph.D., Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department Berdyansk State Pedagogical University

PRINCIPLES AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ENTREPRENEURSHIP ECONOMIC DEVELOPMENT

А. В. Колодійчук

к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Ужгород

АНАЛІЗУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

A. Kolodiychuk

Ph.D., Associate Professor, Uzhgorod Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University

ANALYSIS OF STRUCTURAL-FUNCTIONAL LEGAL MAINTENANCE OF PROCESSES OF INFORMATIZATION IN THE UKRAINIAN ECONOMY

О. В. Музиченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

ІНСТРУМЕНТИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПОДАТКОВИХ СИСТЕМАХ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

O. Muzychenko

PhD (Economics), Associate Professor Department of International Finance, Ukrainian University of Finance and International Trade, Kyiv

TOOLS OF TAX INCENTIVES OF SMALL BUSINESS IN TAX SYSTEMS OF POST-SOCIALIST COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

Н. П. Юрчук

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ У ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

N. Yurchuk

Ph.D in economic sciences, associate professor of the department of economic cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University

ECONOMIC-MATHEMATICAL FORECASTING DEVELOPMENT MODEL IN THE FIELD OF ANIMAL HUSBANDRY

Н. С. Танклевська

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту та фінансів, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

О. О. Супрун

аспірант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Tanklevska

Ph.D in economic sciences, professor, professor of the Department of Accounting and Audit and Finance, Kherson State Agrarian University, m. Kherson

О. Suprun

post-graduate student, Kherson State Agrarian University, m. Kherson

PROSPECTS FOR FINANCING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Т. О. Крючковська

к. е. н., старший викладач кафедри "Облік і Аудит", Чорноморський Державний Університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Kryuchkovska

PhD in Economics, Senior Lecturer of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

OF FORMATION OF A REGISTRATION POLICY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Р. П. Смоленюк

к. е. н., доцент, ректор, Хмельницький економічний університет, м. Хмельницький

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

R. Smoleniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Rector, PHEI "Khmelnytskyi economical university" Khmelnytskyi, Ukraine

METHODOLOGICAL BASES FOR RESEARCH OF MONITORING AS AN INSTRUMENT FOR INCREASING EFFICIENCY OF FINANCING OF THE DEVELOPMENT PROGRAMS OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX

І. П. Купріянчик

к. е. н., доцент кафедри управління земельними ресурсами, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. В. Мединська

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТЕРИТОРІЯХ, ЩО ЗАЗНАЛИ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

I. Kupriyanchyk

Ph.D., assistant professor of land management

N. Medynska

Ph. D., assistant professor of land cadastre, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN AREAS CONTAMINATED

Г. С. Жулай

аспірант кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

G. Zhulai

PhD student of economic enterprise, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

THE MECHANISM OF ENTERPRISE EFFICIENCY MANAGEMENT

Т. П. Радіщук

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна", м. Луцьк

ВПЛИВ КОН'ЮНКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

T. Radischuk

Ph.D., Associate Professor of Economics and Business, Lutsk Institute of Human Development University "Ukraine", Lutsk

THE IMPACT OF COMMODITY MARKET CONDITIONS THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця