EnglishНа русском

Агросвіт № 20, 2014

Завантажити журнал №20, 2014

М. В. Калінчик

д. е. н., професор кафедри економіки і підприємництва, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (Дніпропетровська філія)

І. М. Алєксєєнко

к. е. н., менеджер, НВП ТОВ "ВінМікс Софт" (м. Київ)

СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ — ВЕЛІННЯ ЧАСУ

M. Kalinchyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chair of Economics and Enterprise of International University of Human Development "Ukraine" (Dnipropetrovsk branch)

I. Alekseenko

Ph.D. in Economics, project manager "WinMix Soft" Ltd (Kyiv)

RESTRUCTURING OF THE AGRICULTURAL SECTOR — IMPERATIVE OF THE TIME

О. Г. Чирва

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ЕФЕКТИВНА РЕГІОНАЛЬНА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ — ЗАПОРУКА ЛЕЙТМОТИВУ "ВИРОБНИК —СПОЖИВАЧ"

O. Chyrva

doctor of economical science, associate professor, head of the chair "Marketing and business management " State Uman Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

FFECTIVE REGIONAL MARKETING STRATEGY OF FOOD ENTERPRISES IS THE GUARANTEE KEY OF SYSTEM "PRODUCER — CONSUMER"

С. С. Стоянова-Коваль

к. е. н., доц. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет

В. В. Попович

к. е. н., доц. кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Брацславця Одеський державний аграрний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

S. Stoyanova-Koval

Candidate of Economics, Associate Professor of Accounting and Auditing, Odessa State Agrarian University

V. Popovісh

Candidate of Economics Associate Professor, Chair of Information Systems and Technology behalf Bratsslavtsya M.O., Odessa State Agrarian University

EFFICIENT USE OF LABOR POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Т. В. Мазана

ст. викладач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В. П. Ткаченко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

T. Mazana

art. Teacher, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

V. Tkachenko

ch. Econ. Science, Associate Professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

QUALITY STANDARDS OF PRODUCTS AS A FACTOR ENHANCING ENTERPRISE COMPETITIVENESS

Д. В. Дорошкевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і туризму, Національний транспортний університет

ЛОГІСТИЧНА ПІДТРИМКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

D. Darashkevich

candidate of economic Sciences, associate Professor the Department of management and tourism National transport University

LOGISTIC SUPPORT OF INVESTMENT PROCESSES AT THE REGIONAL LEVEL

О. В. Родіонов

к. е. н., ст. викладач кафедри "Економіки підприємства та управління трудовими ресурсами", Луганський національний аграрний університет

ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ КАДРОВОГО ТА ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

A. Rodionov

candidate of economic Sciences, senior lecturer of Department. Business Economics and human resources management Lugansk national agrarian Universit

THE PROCESS-ORIENTED APPROACH IN THE SYSTEM OF QUALITY MANAGEMENT PERSONNEL AND EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE FOOD SECTOR

Г. О. Панасенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів Макіївського економіко-гуманітарного інституту, м. Макіївка

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СКЛАДОВИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ

A. Panasenko

PhD, Associate Professor, Department of Finance Economics and Humanities Institute, Makeyevka, Ukraine

CRITERIA FOR EVALUATING THE COMPONENTS OF THE BUSINESS PROCESSES OF FORMATION MECHANISM OF RESOURCE POTENTIAL BANK

О. А. Мартинчик

здобувач, асистент кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Martynchyk

Applicant for a degree, assistant of Chair of Economics of Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

MANAGERIAL ASPECTS OF PROVISION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES COMPETITIVENESS

Н. Ю. Буратчук

старший викладач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ЗАПАСІВ З ТОЧКИ ЗОРУ КОНТРОЛІНГУ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ

N. Buratchuk

Senior lecturer, Kyiv national economic university, Kyiv

THE ECONOMIC NATURE OF INVENTORIES AND THE NEED FOR INVENTORY PLANNING AND CONTROL

Б. Ю. Москвін

аспірант, кафедри менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ПРОГРАМА ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ ВІД НЕДРУЖНІХ ПОГЛИНАНЬ НА РИНКУ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ

B. Moskvin

Postgraduate student, Self-governing (autonomous) research university "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kiev

THE PROGRAM OF THE PROTECTION OF ENTERPRISES FROM HOSTILE TAKEOVERS IN THE MARKET FOR CORPORATE CONTROL OF UKRAINE

М. А. Волков

викладач кафедри менеджменту та права, Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет"

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

M. Volkov

teacher the Department of management and law South branch of the National University of bioresources and environmental Sciences of Ukraine "Crimean agrotechnological University"

THE ANALYSIS OF PLANNING OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISES OF FOOD INDUSTRY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця