Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 20, 2013

О. О. Демешок

к. е. н., докторант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

І. В. Драган

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

В. В. Микитенко

д. е. н., професор, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

РЕСУРСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗБУДОВИ І ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА НАБЛИЖЕННЯ ДО СТАНДАРТІВ ЄС

О. Demeshok

PhD in Economics (Candidate of Sciences), State Institution "Institute economics of natural resources and sustainable development of the NAS of Ukraine", Kyiv

I. Dragan

PhD in Economics (Candidate of Sciences), State Institution "Institute economics of natural resources and sustainable development of the NAS of Ukraine", Kyiv

V. Mukutenko

Doctor of Economics, professor, State Institution "Institute economics of natural resources and sustainable development of the NAS of Ukraine", Kyiv

RESOURCE AND FUNCTIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC MONITORING OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND APPROACH TO EUROPEAN UNION

Л. О. Нікіфорова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємництва і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет

ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДО ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗАДАНОЇ ПЛОЩІ

L. Nikiforova

PhD in Economics Sciences, Associate Professor, Associate Professor in Chair of Enterprise Economics and Manufacturing Management, Vinnitsia National Technical University

GOVERNMENT INCENTIVES OF AGRICULTURAL PRODUCER FOR WORK ON GIVEN LAND SIZE

Н. М. Самарець

к. т. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпропетровський державний агроуніверситет

Є. М. Харченко

к. т. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпропетровський державний агроуніверситет

Н. О. Чорна

старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпропетровський державний агроуніверситет

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СТАТИСТИЧНОМУ АНАЛІЗІ ДАНИХ ДЛЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Samarets

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Information Systems and Technology Department, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

E. Kharchenko

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Information Systems and Technology Department, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

N. Chorna

Senior Lecturer of Information Systems and Technology Department, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE STATISTICAL ANALYSIS OF DATA FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

Т. В. Пуліна

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ І КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

T. Pulina

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, doctoral candidate of Department of management. National University of Food Technologies (Kiev)

CORRELATION OF DEVELOPMENT STRATEGY AND COMPETITIVE STRATEGY OF THE ENTERPRISE OF THE FOOD INDUSTRY

Г. В. Ситник

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки та фінансів підприємств, Київський національний торговельно-економічний університет

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ПЛАНУВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

G. Sytnyk

Ph.D. Candidate in Economics, Assistant Professor, Kyiv National Trade and Economics University, Kyiv

IMPROVEMENT OF THE APPROACHES FOR PLANNING OF ACCOUNTS RECEIVABLE AT THE COMMERCIAL ENTERPRISES

А. В. Череп

д. е. н., професор, Академік академії економічних наук України, декан економічного факультету, Запорізький національний університет

О. О. Коробов

студент 4 курсу Запорізького національного університету, спецальність "Фінанси і кредит"

СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

A. Cherep

Ph.D., Professor, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Dean of the Faculty of Economics, Zaporizhzhahuan National University

A. Korobov

4th year student of Zaporizhzhahuan National University, specialty "Finance and Credit"

CREATING AN ENABLING ENVIRONMENT FOR INVESTMENT AND ECONOMIC ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

С. І. Тодорюк

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНИЙ БАЗИС І ПРОЦЕС РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

S. Todoryuk

graduate student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

LEGISLATIVE AND REGULATORY BASIS AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

М. П. Ліщинський

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

M. Lischinsky

Postgraduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

STATUS AND TRENDS INTEGRATED CORPORATE STRUCTURES IN THE AGRICULTURAL SECTOR UKRAINE

Т. Б. Вiтряк

викладач, Cхiднoєврoпeйcький унiвeрcитeту eкoнoмiки i мeнeджмeнту

ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РІВНЯ ЦИКЛІЧНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР УКРАЇНИ

T. Vitryak

teacher, Eastern University of Economics and Management

FEATURES AND TRENDS LEVEL CYCLE OF PRODUCTION MAIN CROPS IN UKRAINE

О. С. Фротер

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Froter

Postgraduate student, Uman National University of Horticulture, Uman

PECULIARITIES OF SOCIAL TENSION CASES IN THE ACTIVITY OF AGRARIAN ENTERPRISES

Т. В. Марченко

аспірант, Сумський національний аграрний університет

ГАРМОНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

T. Marchenko

postgraduate student, Sumy National Agrarian University

HARMONIZATION OF STATE REGULATION FINANCIAL AND CREDIT PROVIDING OF AGRICULTURE

В. В. Гой

аспірант, Харківський національний економічний університет

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТИТУТИ У СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ БАНКРУТСТВАМ В УКРАЇНІ

V. Goi

post-graduate student, Kharkiv National Economic University, Kharkiv

ECONOMIC INSTITUTIONS IN THE SYSTEM OF COMBATING THE CRIMINAL BANKRUPTCIES IN UKRAINE

Н. О. Руденко

викладач кафедри обліку і аудиту, ЧДУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ВИДАТКАМИ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

N. Rudenko

lecturer, accounting and audit department, Black Sea State University named by Petro Mohyla, Ukraine

MANAGEMENT OF SPECIAL FUND INCOMES AND EXPENDITURES: ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT IN STATE UNIVERSITIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет