Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 2, 2022

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2

Завантажити журнал №2, 2022

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.3

О. В. Лазарєва

д. е. н., професор, професор кафедри управління земельними ресурсами Чорноморський національний університет імені Петра Могили

А. Ю. Мась

Почесний землевпорядник України, старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

К. Ю. Борисевич

заступник директора, Товариство з обмеженою відповідальністю "Український експертний центр по вимірюванню та оцінці"

ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ

О. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management the Landed Resources, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

A. Mas

Honorary land surveyor of Ukraine, of the Department of Management the Landed Resources, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

K. Borysevych

Deputy of director, Limited Liability Company "Ukrainian Expert Center for Measurement and Evaluation", Mykolayiv, Ukraine

GUIDELINES OF AGRICULTURE DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF LAND RESOURCE MANAGEMENT IN EUROPE AND UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.10

С. М. Халатур

д. е. н., професор, в. о. завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Г. Є. Павлова

д. е. н., професор, декан факультету обліку і фінансів, професор кафедри обліку, оподаткування та УФЕБ, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

С. В. Качула

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Л. О. Сітало

студентка гр. МгФБСз-1-20,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ БІЗНЕСОМ ЯК ЗАПОРУКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ АГРОВИРОБНИЦТВА

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, Рrofessor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

H. Pavlova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Department of Accounting and Finance, Professor of the Department of Accounting, Taxation and MFES, Dnipro State Agrarian and Economic University

S. Kachula

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

L. Sitalo

Student of gr. MGFBSz-1-20, Dnipro State Agrarian and Economic University

ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF SMALL BUSINESS AS A GUARANTEE OF PROVIDING FINANCIAL STRATEGY AND EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.18

О. О. Школьний

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ТУРИЗМІ ТА ГОСТИННОСТІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

O. Shkolnyi

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management,Uman National University of Horticulture

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL RESEARCH ASPECTS OF INNOVATIVE PROCESSES IN RURAL TOURISM AND HOTEL BUSINESS

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.24

Д. В. Дячков

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту імені І. А. Маркіної,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

А. С. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту імені І. А. Маркіної,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

А. С. Гончаренко

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Я. Войтеховіч

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

D. Diachkov

Doctor of Economics Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management named after I.A. Markina, Poltava State Agrarian University, Poltava

А. Oliinyk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management named after I.A. Markina, Poltava State Agrarian University, Poltava

A. Honcharenko

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

Ya. Voitekhovich

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF FOOD SECURITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.31

О. В. Харламова

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Т. К. Метіль

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Т. М. Уманець

викладач кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

К. М. Огданський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціально-трудових відносин, Університет митної справи та фінансів

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

O. Kharlamova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Financial and Economic Security, Accounting and Auditing, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

T. Metil

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Business and Tourism Management, Izmail State Humanities University

T. Umanets

Lecturer of the Department of Business and Tourism Management, Izmail State Humanities University

K. Ohdanskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Social and Labor Relations, University of Customs and Finance

PRACTICAL ASPECTS OF THE INTRODUCTION OF MANAGEMENT ACCOUNTING AT THE ENTERPRISES OF THE HOSPITALITY INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.37

О. А. Подолянчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

І. М. Лепетан

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

O. Podolianchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation in the fields of economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

І. Lepetan

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Accounting, Vinnytsia National Agrarian University

ACCOUNTING AND TAXATION OF AGRICULTURAL LAND

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.45

Р. Р. Русин-Гриник

доктор філософії, асистент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет "Львівська політехніка"

В. В. Фалдина

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, ЗВО "Львівський університет бізнесу та прав"

Д. В. Точ

студентка кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ РИНКОВИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

R. Rusyn-Hrynyk

PhD, Assistant of the Department of Entrepreneurship and Environmental Examination of Goods, Lviv Polytechnic National University

V. Faldyna

PhD in Economics, Assistant of the Department of Business Economics andInformation Technology Lviv University of Business and Law

D. Toch

Student of the Department of Entrepreneurship and Environmental Examination of Goods, Lviv Polytechnic National University

A MECHANISM TO ENSURE THE GROWTH OF MARKET ADVANTAGES OF BUSINESS STRUCTURES BASED ON E-COMMERCE TECHNOLOGIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.2.50

О. В. Савчук

аспірант кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, заклад вищої освіти "Подільський державний університет"

МЕТОДОЛОГІЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Savchuk

Postgraduate student of the Department of Management, Public Administration and Administration, Higher educational institution "Podillia State University"

METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF ASSESSING THE IMPACT OF CRISIS MANAGEMENT AND QUARANTINE MEASURES ON THE EFFICIENCY OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет