Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 2, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2

Завантажити журнал №2, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.3

С. М. Судомир

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства,ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

S. Sudomyr

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Enterprise Economics Department Separated unit of the National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine "Berezhany Agricultural Institute", Berezhany

METHODOLOGY FOR FORMATION OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.10

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

Л. В. Лєвтєрова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВІ

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, professor of Accounting and Auditing Department of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

L. Lievtierova

master of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

METHODICAL APPROACHES FOR REALIZATION THE INTERNAL AUDIT OF THE PRODUCTION INVENTORY AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.18

В. К. Збарський

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д. В. Грибова

к. е. н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

V. Zbarsky

Doctor of Economic Science, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

D. Gribova

PhD in Economics, Associate Professor, Dmytro Motorniy Tavria state agrotechnological university

FEATURES OF THE EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.24

В. В. Горлачук

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

М. М. Пироженко

магістрант факультету економічних наук, спеціальності "Геодезія та землеустрій", Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНИХ УМОВАХ

V. Horlachuk

Doctor of Economic Science, Professor, Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University

M. Pyrozhenko

master of the Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University

THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF IMPROVEMENT OF LAND RELATIONS IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.30

А. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

М. В. Шама

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

А. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, professor of Accounting and Auditing Department of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

M. Shama

master of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

AUDIT OF FIXED ASSETS IN ENTERPRISE AND AREAS OF IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.38

О. С. Бондар

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

М. І. Трофимчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ

O. Bondar

PhD in Economics,, Associate Professor, Associate Professor of Information Systems and Technologies Department Belotserkov National Agrarian University, Bila Tserkva

M. Trofymchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Information Systems and Technologies Department Belotserkov National Agrarian University, Bila Tserkva

MODELING OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC STATUS OF THE REGION TAKING INTO ACCOUNT ECOLOGICAL FACTORS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.49

Є. В. Остропольська

к. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донбаський інститут техніки та менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

Я. В. Ашиткова

старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

В. Е. Черенкова

старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, Донбаський інститут техніки та менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

Я. П. Гоптар

старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Y. Ostropolska

PhD in Economics, associate professor, Vice-rector for scientific work, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

Y. Ashytkova

senior lecturer of General Economic Disciplines Department, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

V. Cherenkova

senior lecturer of General Economic Disciplines Department, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

Y. Hoptar

senior lecturer of General Economic Disciplines Department, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF TAXATION OF NON-STATE PENSION PROVISION OF CITIZENS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.53

Л. М. Яременко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування,ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

L. Yaremenko

PhD in Economics, Associate Professor SHEE "Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU after Grygoriy Skovoroda", Pereyaslav-Khmelnytskiy

THE MECHANISM FORMATION OF A PAYROLL FUND AND THE DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.61

Н. М. Рудік

к. с.-г. н., доцент кафедри загальноекономічної підготовки, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИРОБНИЦТВА ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УКРАЇНІ

N. Rudik

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of General Economics Training, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

ECONOMIC POTENTIAL OF OIL-BEARING FLAX PRODUCTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.69

Л. М. Киш

к е. н., доцент, доцент кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МАРКЕТИНГ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

L. Kysh

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of design and information technologies is in an economy, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING IN THE EXTERNAL MARKET CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.77

С. М. Смирнова

к. геол. н., доцент (бвз) кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

В. М. Смирнов

к. геол. н., керівник екологічної лабораторії, ТОВ "СЗ "Океан"

В. О. Островерха

магістрант кафедри управління земельними ресурсамиЧорноморський національний університет імені Петра Могили

НАУКОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ

S. Smyrnova

PhD іn Geology, Associate Professor, Department of Land ManagementPetro Mohyla Black Sea National University

V. Smyrnov

PhD іn Geology, head of the environmental laboratory Limited Liability Company "Ocean Shipyard"

V. Ostroverkha

Master of the Department of Land Management Petro Mohyla Black Sea National University

SCIENTIFIC PRINCIPLES FOR DEVELOPMENT MANAGEMENT NATURE RESERVE TERRITORIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.84

Т. Б. Шира

к. е. н, доцент, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування, Українська академія друкарства

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Shyra

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Financial and Economic Security, Accounting and Taxation, Ukrainian Academy of Printing

FORMATION AND DEVELOPMENT OF INTERNAL ECONOMIC CONTROL IN THE CORPORATE SECURITY SYSTEM OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.89

Л. М. Галат

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна

ПЛОДООВОЧЕВА СКЛАДОВА У ФОРМУВАННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

L. Galat

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of organization, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

FRUIT AND VEGETABLE COMPONENT IN THE FORMATION OF FOOD SECURITY OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет