EnglishНа русском

Агросвіт № 2, 2018

Завантажити журнал №2, 2018

К. М. Дідур

к. е. н., доцент кафедри економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

K. Didur

PhD in Economics, associate professor of department of economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF REPRODUCING LABOR POTENTIAL IN RURAL AREAS

М. Г. Михайлов

к. техн. н., докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, postdoctoral fellow of the National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

STRATEGIC DIRECTIONS OF MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT OF AGRARIAN ENTERPRISES

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-інформаційних технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна", м. Миколаїв

Л. А. Бондаренко

магістр спеціальності "Менеджмент", Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна", м. Миколаїв

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЦТВА АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

I. Kramarenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute for Human Development of the University "University" Ukraine ", Mykolaiv

L. Bondarenko

Master of specialty "Management", Mykolayiv Interregional Institute of Human Development of the University "University" Ukraine ", Mykolaiv

STUDY OF ECONOMIC AGRICULTURAL FOOD-PRODUCING RATES OF UKRAINE

І. О. Мельник

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

А. Саакян

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕРОБКИ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ

I. Melnik

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Enterprise Economics, Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv

A. Sahakyan

graduate student, Nikolayev National Agrarian University, Mykolaiv

DIVERSIFICATION OF AGRARIAN ENTERPRISES THROUGH THE INTRODUCTION OF SUNFLOWER SEED PROCESSING

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВИХ РИНКІВ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. Sievidova

PhD (Econ.), Docent, Docent of Department of Economics of V. Dokuchajev Kharkiv National Agrarian University

FACTORS AFFECTING THE FUNCTIONING OF WHOLESALE MARKETS FOR VEGETABLE PRODUCTS

Л. Ю. Мельник

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

L. Melnyk

PhD in Economics, associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman national University of horticulture, Uman

METHODS OF EVALUATING AND DIAGNOSING OF THE PROCESS OF FORMATION OF KNOWLEDGE ECONOMY OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

І. М. Семенчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

О. О. Бірюкова

студент, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

В. В. Бреславець

студент, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ЕКОНОМІЧНІ ЗБИТКИ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

I. Semenchuk

PhD in economics, associate professor, Associate professor of business economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

О. Biriukova

student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

V. Breslavets

student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

ECONOMIC LOSSES FROM FLOODING OF THE TERRITORIES OF UKRAINE

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Д. В. Ахмєдова

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

А. Makarenko

Doctor of Economics, professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

D. Akhmiedova

master of Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVING OF AUDIT OF CURRENT RECEIVABLES

Д. О. Грицишен

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

О. С. Горай

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ НАСЛІДКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОКУПАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТЕРИТОРІЙ

D. Gritsyshen

Doctor of Economics, professor Head of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

O. Gorai

Candidate of the Department of Accounting and Audit, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

DEVELOPMENT OF THE DOCUMENTATION SYSTEM OF THE CONSEQUENCES OF MILITARY ACTION AND BUILDING OF PUBLIC TERRITORIES

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

І. О. Федоров

магістр ОА-15, Запорізька державна інженерна академія

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ДЛЯ СВОЄЧАСНОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

I. Fedorov

master AA-15 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE INTERNAL CONTROL OF INVENTORY IN THE SYSTEM OF FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Ю. В. Гірман

Голова Наглядової ради ПАТ "Банк Альянс", м. Київ, Україна

СИТУАТИВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В РАМКАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ

Yu. Girman

Chairman of Supervisory Board in PJSC "Bank Alliance", Kyiv, Ukraine

SITUATIONAL APPLICATION OF FINANCIAL MONITORING ELEMENTS WHILE PROVIDING THE FINANCIAL SECURITY OF BANK

О. М. Дзюбенко

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Dzyubenko

Candidate of the Department of Accounting and Audit, Zhytomyr State Technological University

ESTIMATION OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF FORESTRY ENTERPRISES OF THE ZHYTOMYR REGION

П. П. Щербань

Казначей, ПАТ "ТАСКОМ Банк"

МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЗА ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

P. Shcherban

Treasurer of PJSC "TASKOM Bank", Kyiv, Ukraine

MODELING OF COMMERCIAL BANK'S RISKS BY DIRECTIONS OF GENERAL ACTIVITY

М. Ю. Богославський

здобувач Національної академії управління, м. Київ, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЮ ПРОТИДІЇ БАНКІВСЬКИМ КІБЕРАТАКАМ НА СВІТОВОМУ ТА ВІТЧИЗНЯНОМУ РІВНЯХ

N. Bogoslavskij

Applicant National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

STABILITY RESEARCH OF COUNTERVAILING BANKING CIBERATES ON THE WORLD AND DOMESTIC LEVELS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця