Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 2, 2018

Завантажити журнал №2, 2018

К. М. Дідур

к. е. н., доцент кафедри економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

K. Didur

PhD in Economics, associate professor of department of economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF REPRODUCING LABOR POTENTIAL IN RURAL AREAS

М. Г. Михайлов

к. техн. н., докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, postdoctoral fellow of the National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

STRATEGIC DIRECTIONS OF MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT OF AGRARIAN ENTERPRISES

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-інформаційних технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна", м. Миколаїв

Л. А. Бондаренко

магістр спеціальності "Менеджмент", Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна", м. Миколаїв

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЦТВА АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

I. Kramarenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute for Human Development of the University "University" Ukraine ", Mykolaiv

L. Bondarenko

Master of specialty "Management", Mykolayiv Interregional Institute of Human Development of the University "University" Ukraine ", Mykolaiv

STUDY OF ECONOMIC AGRICULTURAL FOOD-PRODUCING RATES OF UKRAINE

І. О. Мельник

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

А. Саакян

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕРОБКИ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ

I. Melnik

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Enterprise Economics, Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv

A. Sahakyan

graduate student, Nikolayev National Agrarian University, Mykolaiv

DIVERSIFICATION OF AGRARIAN ENTERPRISES THROUGH THE INTRODUCTION OF SUNFLOWER SEED PROCESSING

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВИХ РИНКІВ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. Sievidova

PhD (Econ.), Docent, Docent of Department of Economics of V. Dokuchajev Kharkiv National Agrarian University

FACTORS AFFECTING THE FUNCTIONING OF WHOLESALE MARKETS FOR VEGETABLE PRODUCTS

Л. Ю. Мельник

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

L. Melnyk

PhD in Economics, associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman national University of horticulture, Uman

METHODS OF EVALUATING AND DIAGNOSING OF THE PROCESS OF FORMATION OF KNOWLEDGE ECONOMY OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

І. М. Семенчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

О. О. Бірюкова

студент, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

В. В. Бреславець

студент, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ЕКОНОМІЧНІ ЗБИТКИ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

I. Semenchuk

PhD in economics, associate professor, Associate professor of business economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

О. Biriukova

student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

V. Breslavets

student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

ECONOMIC LOSSES FROM FLOODING OF THE TERRITORIES OF UKRAINE

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Д. В. Ахмєдова

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

А. Makarenko

Doctor of Economics, professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

D. Akhmiedova

master of Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVING OF AUDIT OF CURRENT RECEIVABLES

Д. О. Грицишен

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

О. С. Горай

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ НАСЛІДКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОКУПАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТЕРИТОРІЙ

D. Gritsyshen

Doctor of Economics, professor Head of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

O. Gorai

Candidate of the Department of Accounting and Audit, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

DEVELOPMENT OF THE DOCUMENTATION SYSTEM OF THE CONSEQUENCES OF MILITARY ACTION AND BUILDING OF PUBLIC TERRITORIES

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

І. О. Федоров

магістр ОА-15, Запорізька державна інженерна академія

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ДЛЯ СВОЄЧАСНОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

I. Fedorov

master AA-15 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE INTERNAL CONTROL OF INVENTORY IN THE SYSTEM OF FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Ю. В. Гірман

Голова Наглядової ради ПАТ "Банк Альянс", м. Київ, Україна

СИТУАТИВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В РАМКАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ

Yu. Girman

Chairman of Supervisory Board in PJSC "Bank Alliance", Kyiv, Ukraine

SITUATIONAL APPLICATION OF FINANCIAL MONITORING ELEMENTS WHILE PROVIDING THE FINANCIAL SECURITY OF BANK

О. М. Дзюбенко

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Dzyubenko

Candidate of the Department of Accounting and Audit, Zhytomyr State Technological University

ESTIMATION OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF FORESTRY ENTERPRISES OF THE ZHYTOMYR REGION

П. П. Щербань

Казначей, ПАТ "ТАСКОМ Банк"

МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЗА ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

P. Shcherban

Treasurer of PJSC "TASKOM Bank", Kyiv, Ukraine

MODELING OF COMMERCIAL BANK'S RISKS BY DIRECTIONS OF GENERAL ACTIVITY

М. Ю. Богославський

здобувач Національної академії управління, м. Київ, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЮ ПРОТИДІЇ БАНКІВСЬКИМ КІБЕРАТАКАМ НА СВІТОВОМУ ТА ВІТЧИЗНЯНОМУ РІВНЯХ

N. Bogoslavskij

Applicant National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

STABILITY RESEARCH OF COUNTERVAILING BANKING CIBERATES ON THE WORLD AND DOMESTIC LEVELS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет