EnglishНа русском

Агросвіт № 2, 2015

Завантажити журнал №2, 2015

Ю. І. Гайда

д. с.-г. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту природокористування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

CТАЛИЙ РОЗВИТОК: КОНЦЕПЦІЇ КІЛЬКІСНОЇ І ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ

Y. Hayda

doctor of science, associate professor, professor of department of economics and nature resources use, Ternopil national economic university, Ternopil

SUSTAINABLE DEVELOPMENT: CONCEPTS OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ASSESSMENT

О. М. Пєтухова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. В. Ставицький

асистент кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

О. Petukhova

Doctor of Economics Science, Associate Professor, Head of the Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, Kyiv

О. Stavytskyi

assistant of the Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, Kyiv

EVOLUTION OF THEORY OF STRATEGIC MANAGEMENT

О. О. Бойко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІРУ ПОСІВНИХ ПЛОЩ СОЇ В УКРАЇНІ

A. Boіko

k. e. n., senior lecturer in business economics and international economics, Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMAL SIZE OF SOYBEAN ACREAGE IN UKRAINE

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Браславця, Одеський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА СКЛАДОВІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Diachenko

PhD in Economics, associate professor of department of information systems and technology behalf M.O. Braslavtsya, Odessa State Agrarian University

ECONOMIC NATURE, CONTENT AND COMPONENTS OF MATERIAL AND TECHNICAL BASIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. Б. Стоволос

к. е. н., доцент кафедри менеджменту в галузях АПК, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АПК

N. Stovolos

Ph.D., assistant professor of management in the fields of agriculture, Sumy National Agrarian University, Sumy

STRATEGIC PRIORITIES OF ECOLOGICAL SAFETY OF AIC

Т. В. Голобородько

старший викладач кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

T. Goloborodko

senior lecturer, Department of Innovation Management and Management of Business Processes, SHEE "Kryvyi Rih National University"

REASERCH OF DEVELOPMENT AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRARIAN SPHERE OF UKRAINE

В. А. Лисенко

старший викладач кафедри фінансів і кредиту, Луганський національний аграрний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

V. Lysenko

Senior lecturer of the Department finance and credit of Lugansk National Agrarian University

BASIC DIRECTIONS OF FUNCTIONING EFFECTIVENESS INCREASE ECONOMIC MECHANISM OF AGRICULTURAL PRODUCTION

К. М. Погоріла

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ТОРГІВЛІ ДОЗВОЛАМИ НА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В УКРАЇНІ

К. Pogorila

postgraduate student, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

GREENHOUSE GAS EMISSION ALLOWANCES TRADING MARKET DEVELOPMENT PERSPECTIVES IN UKRAINE

С. М. Ніколаєнко

асистент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ ОБ'ЄДНАНЬ

S. Nikolaienko

assistant of the department of accounting and auditing, the National University of Food Technologies, Kyiv

PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF THE CLUSTER

С. В. Грибан

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ІНСТРУМЕНТА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

S. Gryban

postgraduate, Zhytomyr National Agroecological University of Ukraine, Zhytomyr

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REENGINEERING BUSINESS PROCESSES AS A TOOL OF ANTI-RECESSIONARY MANAGEMENT

Н. В. Кириченко

аспірант кафедри обліку і аудиту та фінансів, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Kyrychenko

a graduate student of department of account and audit and finances SHEE "Kherson State Agrarian University"

THE MECHANISMS OF ACTIVATING INNOVATION IN ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. В. Білецька

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

N. Biletska

Vinnitsa institute of constructing of clothes and enterprise, Vinnitsa

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF THE FINANCIAL PROVIDING OF FOOD SAFETY OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця