Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 2, 2015

Завантажити журнал №2, 2015

Ю. І. Гайда

д. с.-г. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту природокористування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

CТАЛИЙ РОЗВИТОК: КОНЦЕПЦІЇ КІЛЬКІСНОЇ І ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ

Y. Hayda

doctor of science, associate professor, professor of department of economics and nature resources use, Ternopil national economic university, Ternopil

SUSTAINABLE DEVELOPMENT: CONCEPTS OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ASSESSMENT

О. М. Пєтухова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. В. Ставицький

асистент кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

О. Petukhova

Doctor of Economics Science, Associate Professor, Head of the Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, Kyiv

О. Stavytskyi

assistant of the Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, Kyiv

EVOLUTION OF THEORY OF STRATEGIC MANAGEMENT

О. О. Бойко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІРУ ПОСІВНИХ ПЛОЩ СОЇ В УКРАЇНІ

A. Boіko

k. e. n., senior lecturer in business economics and international economics, Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMAL SIZE OF SOYBEAN ACREAGE IN UKRAINE

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Браславця, Одеський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА СКЛАДОВІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Diachenko

PhD in Economics, associate professor of department of information systems and technology behalf M.O. Braslavtsya, Odessa State Agrarian University

ECONOMIC NATURE, CONTENT AND COMPONENTS OF MATERIAL AND TECHNICAL BASIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. Б. Стоволос

к. е. н., доцент кафедри менеджменту в галузях АПК, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АПК

N. Stovolos

Ph.D., assistant professor of management in the fields of agriculture, Sumy National Agrarian University, Sumy

STRATEGIC PRIORITIES OF ECOLOGICAL SAFETY OF AIC

Т. В. Голобородько

старший викладач кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

T. Goloborodko

senior lecturer, Department of Innovation Management and Management of Business Processes, SHEE "Kryvyi Rih National University"

REASERCH OF DEVELOPMENT AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRARIAN SPHERE OF UKRAINE

В. А. Лисенко

старший викладач кафедри фінансів і кредиту, Луганський національний аграрний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

V. Lysenko

Senior lecturer of the Department finance and credit of Lugansk National Agrarian University

BASIC DIRECTIONS OF FUNCTIONING EFFECTIVENESS INCREASE ECONOMIC MECHANISM OF AGRICULTURAL PRODUCTION

К. М. Погоріла

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ТОРГІВЛІ ДОЗВОЛАМИ НА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В УКРАЇНІ

К. Pogorila

postgraduate student, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

GREENHOUSE GAS EMISSION ALLOWANCES TRADING MARKET DEVELOPMENT PERSPECTIVES IN UKRAINE

С. М. Ніколаєнко

асистент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ ОБ'ЄДНАНЬ

S. Nikolaienko

assistant of the department of accounting and auditing, the National University of Food Technologies, Kyiv

PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF THE CLUSTER

С. В. Грибан

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ІНСТРУМЕНТА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

S. Gryban

postgraduate, Zhytomyr National Agroecological University of Ukraine, Zhytomyr

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REENGINEERING BUSINESS PROCESSES AS A TOOL OF ANTI-RECESSIONARY MANAGEMENT

Н. В. Кириченко

аспірант кафедри обліку і аудиту та фінансів, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Kyrychenko

a graduate student of department of account and audit and finances SHEE "Kherson State Agrarian University"

THE MECHANISMS OF ACTIVATING INNOVATION IN ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. В. Білецька

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

N. Biletska

Vinnitsa institute of constructing of clothes and enterprise, Vinnitsa

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF THE FINANCIAL PROVIDING OF FOOD SAFETY OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет