EnglishНа русском

Агросвіт № 2, 2014

Завантажити журнал №2, 2014

О. О. Непочатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва

АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СПОСІБ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

О. Nepochatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of finance and credit, Uman National University of Horticulture

ACTIVE INVESTING ACTIVITIES AS A WAY OF STRENGTHENING FINANCIAL OF AGRICULTURAL SECTOR

Ю. В. Великий

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Т. О. Крючковська

к.е.н., старший викладач кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І АУДИТУ

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

T. Kryuchkovska

PhD in Economics, Senior Lecturer of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

TRANSFORMATION OF INTERNAL CONTROL AND AUDIT

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДОЛОГІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕВОЛЮЦІЙНОГО АНАЛІЗУ В ДОСЛІДЖЕННІ АГРОІННОВАЦІЙ

O. Goncharenko

PhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

METHODOLOGY ІNSTITUTSIONALNO-EVOLUTION ANALYSIS STUDY AGROINNOVATSY

К. М. Речка

к. е. н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет

Л. Ю. Семенова

к. е. н., доцент, Дніпропетровська державна фінансова академія

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В СІЛЬСКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

K. Rechka

Ph.D. Associate Professor of Tavrisky state agrarian and technical university

L. Semenova

Ph.D. Associate Professor of Human Resources Management and Labour Economics Department of Dnipropetrovsk State Finance Academy

KEY DIRECTIONS OF PROVIDING WITH EMPLOYMENT OF POPULATION IN AGRICULTURE

Т. А. Говорушко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

В. М. Стецюк

к.е.н., доцент, голова правління ПАТ "СК "Скайд"

І. І. Яценко

студентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ДИРЕКТИВИ ЄС SOLVENCY II

T. Govorushko

doctor of economic sciences, professor, a head of Department of Finance, National university of food technologies

V. Stetsyuk

сandidate of Economic Science, associate professor, chairman of JSC "IC" Skaid "

I. Yatsenko

student, National university of food technologies

PROBLEM QUESTIONS OF REALIZATION IN UKRAINE DIRECTIVE OF EU SOLVENCY II

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, АМУ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

INSTITUTIONAL AND ECONOMIC PREREQUISITES OF HIGHLY EFFECTIVE AND COMPETITIVE REGIONAL TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX

А. А. Гнатюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Рівненський інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

ОЦІНКА НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

А. Gnatyuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of finances, accounting and audit, Rivne Institute "Open International University of Human Development "Ukraine"

EVALUATION OF NON-CURRENT TANGIBLE ASSETS FOR AGRICULTURAL PURPOSES IN THE ACCOUNTING SYSTEM

М. І. Сайкевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Житомирський національний агроекологічний університет

Т. В. Скиба

аспірантка, Житомирський національний агроекологічний університет

СІЛЬСЬКЕ ЖІНОЧЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

M. Saykevich

Ph. D. (Economics), Associate Professor, associate professor department of economics, Zhytomyr National Agroecological University

T. Skyba

graduate student, Zhytomyr National Agroecological University

RURAL WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP: REALITIES AND PROSPECTS

А. В. Ключник

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового сільського господарства та ЗЕД, Миколаївський національний аграрний університет

Л. Г. Кудрявцева

магістр, Миколаївський національний аграрний університет

РОЗВИТОК АГРОБІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

A. Klyuchnik

doctor of Economics, associate Professor of the Department of world agriculture and foreign trade, Mykolayiv national agrarian University

L. Kudryavtseva

master, Mykolayiv national agrarian University

AGRIBUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF THE INTERNATIONAL ECONOMY

И. С. Варламова

к. э. н., доцент, кафедра учета и аудита, Запорожский национальный университет

ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ

I. Varlamova

PhD Economics, Assistant Professor, Zaporizhzhya National university

PRODUCTION OF ECOLOGICALLY CLEAN PRODUCTS: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT IN UKRAINE

І. П. Островська

викладач кафедри інформаційних систем і технологій, Одеський державний аграрний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНОЇ СФЕРИ

I. Ostrowska

Lecturer, Department of Information Systems and Technologies, Odessa State Agrarian University

ENSURE THE EFFECTIVENESS OF ANTI-CRISIS POLICY OF AGRARIAN SPHERE

В. С. Сімонова

к. е. н., доцент

РОЗРОБКА СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

V. Simonova

candidate of economic Sciences, associate Professor

DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE OF THE SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF TRADE ENTERPRISES OF THE CONSUMER COOPERATION OF UKRAINE

В. В. Гречкосій

к. с-г. н., доцент кафедри менеджменту організацій та права, Миколаївський національний аграрний університет

О. А. Нікіфорова

магістр факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет

РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

V. Grechkosiy

Candidate of Agricultural Sciences, assistant professor of organizational management and law Mykolayiv National Agrarian University

A. Nikiforova

Master of the Faculty of Management, Mykolayiv National Agrarian University

DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL STRATEGIES FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. Л. Польова

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА ЯЛОВИЧИНИ

O. Polyova

PhD., Associate Professor, Vinnitsa National Agrarian University

BASIC DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF PRODUCTION OF MILK AND BEEF

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця