Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 2, 2014

Завантажити журнал №2, 2014

О. О. Непочатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва

АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СПОСІБ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

О. Nepochatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of finance and credit, Uman National University of Horticulture

ACTIVE INVESTING ACTIVITIES AS A WAY OF STRENGTHENING FINANCIAL OF AGRICULTURAL SECTOR

Ю. В. Великий

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Т. О. Крючковська

к.е.н., старший викладач кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І АУДИТУ

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

T. Kryuchkovska

PhD in Economics, Senior Lecturer of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

TRANSFORMATION OF INTERNAL CONTROL AND AUDIT

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДОЛОГІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕВОЛЮЦІЙНОГО АНАЛІЗУ В ДОСЛІДЖЕННІ АГРОІННОВАЦІЙ

O. Goncharenko

PhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

METHODOLOGY ІNSTITUTSIONALNO-EVOLUTION ANALYSIS STUDY AGROINNOVATSY

К. М. Речка

к. е. н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет

Л. Ю. Семенова

к. е. н., доцент, Дніпропетровська державна фінансова академія

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В СІЛЬСКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

K. Rechka

Ph.D. Associate Professor of Tavrisky state agrarian and technical university

L. Semenova

Ph.D. Associate Professor of Human Resources Management and Labour Economics Department of Dnipropetrovsk State Finance Academy

KEY DIRECTIONS OF PROVIDING WITH EMPLOYMENT OF POPULATION IN AGRICULTURE

Т. А. Говорушко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

В. М. Стецюк

к.е.н., доцент, голова правління ПАТ "СК "Скайд"

І. І. Яценко

студентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ДИРЕКТИВИ ЄС SOLVENCY II

T. Govorushko

doctor of economic sciences, professor, a head of Department of Finance, National university of food technologies

V. Stetsyuk

сandidate of Economic Science, associate professor, chairman of JSC "IC" Skaid "

I. Yatsenko

student, National university of food technologies

PROBLEM QUESTIONS OF REALIZATION IN UKRAINE DIRECTIVE OF EU SOLVENCY II

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, АМУ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

INSTITUTIONAL AND ECONOMIC PREREQUISITES OF HIGHLY EFFECTIVE AND COMPETITIVE REGIONAL TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX

А. А. Гнатюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Рівненський інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

ОЦІНКА НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

А. Gnatyuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of finances, accounting and audit, Rivne Institute "Open International University of Human Development "Ukraine"

EVALUATION OF NON-CURRENT TANGIBLE ASSETS FOR AGRICULTURAL PURPOSES IN THE ACCOUNTING SYSTEM

М. І. Сайкевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Житомирський національний агроекологічний університет

Т. В. Скиба

аспірантка, Житомирський національний агроекологічний університет

СІЛЬСЬКЕ ЖІНОЧЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

M. Saykevich

Ph. D. (Economics), Associate Professor, associate professor department of economics, Zhytomyr National Agroecological University

T. Skyba

graduate student, Zhytomyr National Agroecological University

RURAL WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP: REALITIES AND PROSPECTS

А. В. Ключник

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового сільського господарства та ЗЕД, Миколаївський національний аграрний університет

Л. Г. Кудрявцева

магістр, Миколаївський національний аграрний університет

РОЗВИТОК АГРОБІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

A. Klyuchnik

doctor of Economics, associate Professor of the Department of world agriculture and foreign trade, Mykolayiv national agrarian University

L. Kudryavtseva

master, Mykolayiv national agrarian University

AGRIBUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF THE INTERNATIONAL ECONOMY

И. С. Варламова

к. э. н., доцент, кафедра учета и аудита, Запорожский национальный университет

ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ

I. Varlamova

PhD Economics, Assistant Professor, Zaporizhzhya National university

PRODUCTION OF ECOLOGICALLY CLEAN PRODUCTS: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT IN UKRAINE

І. П. Островська

викладач кафедри інформаційних систем і технологій, Одеський державний аграрний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНОЇ СФЕРИ

I. Ostrowska

Lecturer, Department of Information Systems and Technologies, Odessa State Agrarian University

ENSURE THE EFFECTIVENESS OF ANTI-CRISIS POLICY OF AGRARIAN SPHERE

В. С. Сімонова

к. е. н., доцент

РОЗРОБКА СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

V. Simonova

candidate of economic Sciences, associate Professor

DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE OF THE SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF TRADE ENTERPRISES OF THE CONSUMER COOPERATION OF UKRAINE

В. В. Гречкосій

к. с-г. н., доцент кафедри менеджменту організацій та права, Миколаївський національний аграрний університет

О. А. Нікіфорова

магістр факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет

РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

V. Grechkosiy

Candidate of Agricultural Sciences, assistant professor of organizational management and law Mykolayiv National Agrarian University

A. Nikiforova

Master of the Faculty of Management, Mykolayiv National Agrarian University

DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL STRATEGIES FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. Л. Польова

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА ЯЛОВИЧИНИ

O. Polyova

PhD., Associate Professor, Vinnitsa National Agrarian University

BASIC DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF PRODUCTION OF MILK AND BEEF

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет