EnglishНа русском

Агросвіт № 2, 2012

О. І. Фурдичко

академік НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

К. А. Артюшок

к. е. н. ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем'янчука", м. Рівне

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЛІСОВИХ ЗЕМЕЛЬ ЯК ОСОБЛИВОГО РЕСУРСУ НООСФЕРИ

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФЕРМЕРСТВО В УКРАЇНІ: НАДБАННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЦІНОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ НЕЕКВІВАЛЕНТНИХ МІЖГАЛУЗЕВИХ ВІДНОСИН В АПК

М. М. Жибак

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

СТАН ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ

О. М. Молодецька

к. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу, Криворізький національний університет

Я. В. Нусінова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Міжнародний науково-технічний університет ім. Ю. Бугая

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

В. М. Кислий

к. е. н., професор кафедри управління

В. В. Кубатко

аспірант кафедри управління, Сумський державний університет

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ТІНЬОВОГО ТА НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Г. М. Том'юк

здобувач, Львівський національний аграрний університет

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Митяй

здобувач кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЯК ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА

Л. Ю. Луференко

асистент кафедри економіки АПК, Житомирський національний агроекологічний університет

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. І. Давидова

аспірант кафедри аграрної соціології та розвитку села, Національний університет біоресурсів і природокористування України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Н. В. Алтухова

аспірант, Європейський університет

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Т. В. Бутенко

здобувач, Міжнародний університет бізнесу і права (м. Херсон)

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Н. В. Тарельник

аспірант кафедри фінансів, СНАУ

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ РИЗИКІВ У АГРАРНІЙ СФЕРІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця