EnglishНа русском

Агросвіт № 2, 2011

І. В. Охріменко

д. е. н., доцент, старший науковий співробітник, завідувач кафедри біржової діяльності. Національний університет біоресурсів і природокористування України

ВИТРАТИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. А. Надвиничний

к. е. н., доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки, Тернопільський національний економічний університет

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

О. М. Коваль

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів і природокористування України

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Н. С. Прокопенко

д. е. н., професор, ПВНЗ "Європейський університет"

О. О. Лемішко

к. е. н., доцент, ПВНЗ "Європейський університет"

ФІНАНСОВА І ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ АГАРНОГО СЕКТОРА

Є. М. Ахромкін

к. е. н., доцент, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ОБГРУНТУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

О. П. Павленко

старший викладач кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

РЕАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

И. В. Усков

к. э. н., Национальная академия природоохранного и курортного строительства

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА БЮДЖЕТА, ЕГО ФУНКЦИИ

І. В. Антонова

викладач кафедри маркетингу, Східноєвропейський університет економіки та менеджменту

ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

В. Є. Данкевич

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВИСОКОТОВАРНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Я. І. Обідіна

здобувач, Сумський національний аграрний університет

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

О. Р. Дирбавка

аспірант, Український науково-дослідний інститут "Агропромпродуктивність"

ДЕМОГРАФІЧНО-ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Ю. М. Сафонов

докторант, Херсонський національний технічний університет

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ І НАУКОВІ ПАРКИ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СИРОВИННИХ ПІДПРИЄМСТВ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця