Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 19-20, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20

Завантажити журнал №19-20, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.3

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РИЗИКОВАНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF RISKINESS OF THE ECONOMIC ACTIVITY OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.10

А. В. Переверзєва

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму, Запорізький національний університет

В. П. Волков

д. т. н., професор, професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет

В. О. Лях

д. б. н., професор, професор кафедри генетики та рослинних ресурсів, Запорізький національний університет

ВПЛИВ ДЕГРАДАЦІЇ ГРУНТІВ НА ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ

A. Pereverzieva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of International Economy, Natural Resources and Economics International Tourism, Zaporizhzhia national university

V. Volkov

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Management of Organizations and Logistics, Zaporizhzhia national university

V. Lyakh

Doctor of Biological Sciences, Professor, Professor of the Department of genetics and plant resources, Zaporizhzhia national university

IMPACT OF SOIL DEGRADATION ON FOOD SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.16

Ю. В. Самойлик

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавська державна аграрна академія

М. В. Вернигора

здобувач наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка, Полтавська державна аграрна академія

С. П. Погребняк

здобувач освітнього ступеня магістр за спеціальністю 051 Економіка, Полтавська державна аграрна академія

В. В. Рябко

здобувач освітнього ступеня магістр за спеціальністю 051 Економіка, Полтавська державна аграрна академія

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ТРЕНДИ

Iu. Samoilyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economy and International Economic Relationship, Poltava State Agrarian Academy

M. Vernygora

PhD student of economic science, Poltava State Agrarian Academy

S. Pogrebnyak

Master's degree in Economics, Poltava State Agrarian Academy

V. Ryabko

Master's degree in Economics, Poltava State Agrarian Academy

INTEGRATION PROCESSES IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY: GLOBAL AND NATIONAL TRENDS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.24

А. М. Третяк

д. е. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН України

В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Ю. Л. Скляр

к. б. н., доцент, завідувач кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Н. О. Капінос

к. е. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Н. А. Третяк

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних та лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS of Ukraine

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

Yu. Skliar

PhD in Biological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

N. Kapinos

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

N. Tretiak

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Land and Forest Resources Economics, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

CONCEPT OF THE STATE PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF LAND RELATIONS IN UKRAINE FOR THE PERIOD UNTIL 2030

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.32

В. С. Білозубенко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

М. Ю. Разінькова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин,регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

Н. О. Небаба

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ

V. Bilozubenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

M. Razinkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

N. Nebaba

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

ECONOMICS OF TOURISM

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.38

І. В. Гончарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЯК ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

I. Honcharuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Vinnytsia National Agrarian University

FORMING THE ENERGY INDEPENDENCE AS A BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.47

А. І. Капліна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

МОЛОДІЖНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО — ПЕРСПЕКТИВНИЙ ШАНС ДЛЯ МОЛОДІ

А. Kaplina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian University

YOUTH ENTREPRENEURSHIP IS A PROMISING CHANCE FOR YOUNG PEOPLE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.51

Т. О. Мулик

к. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ У ЗВІТНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ'ЄКТІВ

T. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Analysis and Statistics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

DISPLAY OF INFORMATION ON EQUITY IN THE REPORTING OF ECONOMIC ENTITIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.61

Н. І. Бурлака

к. е. н., доцент, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

В. В. Панько

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри зоології, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

З. О. Боярська

к. б. н., доцент, доцент кафедри біофізики і фізіології, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ПЕРСПЕКТИВИ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

N. Burlaka

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Pedagogy, Vocational Education and Management of Educational Institutions, Vinnytsia State Pedagogical Mykhailo Kotsyubynsky University

V. Panko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Biophysics and Physiology Department, Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia

Z. Boiarska

PhD in Biological Sciences, Associate Professor of the Biophysics and Physiology Department, Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia

PERSPECTIVES AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL GREEN TOURISM IN VINNYTSIA REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.69

А. В. Лесь

к. е. н., доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Поліський національний університет

А. В. Ращенко

к. е. н., доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Поліський національний університет

А. М. Фітісов

аспірант, Поліський національний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

A. Les

PhD in Economics, Senior Lecturer, Associate Professor of the Department of Ecological Safety and Environmental Economics, Polissya National University

A. Rashchenko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Associate Professor of the Department of Ecological Safety and Environmental Economics, Polissya National University

A. Fitisov

Postgraduate student, Polissya National University

THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM EFFICIENCY AT THE TIMBER INDUSTRY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.75

М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир

А. М. Макаренко

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

О. М. Павлюк

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Mysevych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

V. Khodakyvskyy

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of economics and business, Polissya National University, Zhytomyr

A. Makarenko

Master of the the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

O. Pavlyuk

Master of the the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

THE AREAS OF STATE SUPPORT FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.82

Е. В. Пахуча

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, підприємництва та організації виробництва, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

E. Pakhucha

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of marketing, entrepreneurship and organization of production, Kharkiv national agrarian university named after V. V. Dokuchaev

APPLICATION OF MARKETING COMMUNICATION TOOLS IN INCREASING COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.90

K. Redko

PhD in Economics, Senior lecturer of the Department of International Economy, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Mahmood Mirkhas Hamid

Mahmood Mirkhas Hamid, student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

UKRAINE AND THE GULF STATES: COOPERATION IN THE ENERGY SECTOR

К. Ю. Редько

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Махмуд Міркхас Хамід

студент, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

УКРАЇНА ТА КРАЇНИ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ: СПІВПРАЦЯ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.96

Л. О. Єфімцева

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ КООПЕРАТИВІВ ІЗ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ

L. Yefimtseva

Postgraduate student of the Department of investment, material and technical ensuring, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

CURRENT STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF AGRO-TECHNOLOGICAL COOPERATIVES FOR JOINT USE OF EQUIPMENT IN UKRAINE.

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет