EnglishНа русском

Агросвіт № 19-20, 2017

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

Ю. Г. Фесіна

к. е. н., доцент, заступник декана факультету бізнесу, Луцький національний технічний університет

С. О. Кузьменко

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

РЕІНЖИНІРИНГ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ У КОНТЕКСТІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГІОНУ

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

Yu. Fesina

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Dean of the Faculty of Business, Lutsk National Technical University

S. Kuz'menko

postgraduate student, Scientific-Research Financial Institute of the State Educational and Research institution "Academy of Financial Management", Kyiv

REENGINEERING OF RECLAIMED LANDS IN THE CONTEXT OF MARKET TRANSFORMATION AND RESTRUCTURING OF THE AGRARIAN SECTOR OF THE REGION

О. М. Шубалий

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Н. М. Василик

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЮ СИСТЕМОЮ РЕГІОНУ

A. Shubalyi

doctor of economic sciences, associate professor, head of the department of economics, Lutsk national technical university, Lutsk

N. Vasilik

PhD in economics, associate professor, associate professor of department of management, Lutsk national technical university, Lutsk

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF THE NATURAL RESOURCE SYSTEM OF THE REGION

М. І. Ібатуллін

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПЛЕМІННОГО СВИНАРСТВА УКРАЇНИ

M. Ibatullin

PHD doctor, associate professor National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF BREEDING PIG BREEDING OF UKRAINE

Н. О. Петренко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

N. Petrenko

PhD (Economics), Associate Professor department of management, Uman National University of Horticulture, Uman

METHODOLOGICAL ELEMENTS OF STRATEGIC MANAGEMENT THE ENTERPRISES TO AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

Н. В. Мединська

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів і природокористування України

КАДАСТР ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

N. Medynska

Ph.D., associate professor of the department of land cadastre, Natainal University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

CADASTRE AS AN INSTRUMENT FOR PLANNING THE DEVELOPMENT OF TERRITORIES

В. Ф. Яровий

к. е. н., доцент, докторант, Херсонський державний університет

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ НА ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ДЕСТИНАЦІЙ

V. Yarovyi

candidate of economic sciences, associate professor, doctoral candidate, Kherson State University

THE INFLUENCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION STRATEGIES ON INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF TOURIST ENTERPRISES AND DESTINATIONS

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Є. О. Березін

магістрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТИ

I. Maksymenko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University, Zaporizhzhya

O. Zorya

сand. soc. (sociol), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University, Zaporizhzhya

Yе. Berezin

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

FEATURES OF DETERMINATION OF MAIN PROPERTIES IN BUSINESS MANAGEMENT: ACCOUNTABILITY AND TAXATION ASPECTS

І. М. Кирилюк

викладач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

СУТНІСТЬ І ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

I. Kyryliuk

Instructor of the Management and Economic Security Department, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

THE ESSENCE AND FACTORS OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF LIVESTOCK PRODUCTS QUALITY ASSURANCE FORMATION

О. А. Петриченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет

І. І. Петриченко

к. е. н., старший науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

ОРГАНІЗАЦІЯ КОРМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

O. Petrichenko

PhD in Economic Science, docent, docent of analyzes and statistics, Vinnickiy national agrarian university

I. Petrichenko

PhD in Economic Science, senior scientific researchr, Institute of Forages and Agriculture of Podillya NAAS

ORGANIZATION OF FEED SUPPLY OF DAIRY CATTLE BREEDING

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця