Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 19-20, 2017

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

Ю. Г. Фесіна

к. е. н., доцент, заступник декана факультету бізнесу, Луцький національний технічний університет

С. О. Кузьменко

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

РЕІНЖИНІРИНГ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ У КОНТЕКСТІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГІОНУ

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

Yu. Fesina

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Dean of the Faculty of Business, Lutsk National Technical University

S. Kuz'menko

postgraduate student, Scientific-Research Financial Institute of the State Educational and Research institution "Academy of Financial Management", Kyiv

REENGINEERING OF RECLAIMED LANDS IN THE CONTEXT OF MARKET TRANSFORMATION AND RESTRUCTURING OF THE AGRARIAN SECTOR OF THE REGION

О. М. Шубалий

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Н. М. Василик

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЮ СИСТЕМОЮ РЕГІОНУ

A. Shubalyi

doctor of economic sciences, associate professor, head of the department of economics, Lutsk national technical university, Lutsk

N. Vasilik

PhD in economics, associate professor, associate professor of department of management, Lutsk national technical university, Lutsk

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF THE NATURAL RESOURCE SYSTEM OF THE REGION

М. І. Ібатуллін

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПЛЕМІННОГО СВИНАРСТВА УКРАЇНИ

M. Ibatullin

PHD doctor, associate professor National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF BREEDING PIG BREEDING OF UKRAINE

Н. О. Петренко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

N. Petrenko

PhD (Economics), Associate Professor department of management, Uman National University of Horticulture, Uman

METHODOLOGICAL ELEMENTS OF STRATEGIC MANAGEMENT THE ENTERPRISES TO AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

Н. В. Мединська

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів і природокористування України

КАДАСТР ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

N. Medynska

Ph.D., associate professor of the department of land cadastre, Natainal University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

CADASTRE AS AN INSTRUMENT FOR PLANNING THE DEVELOPMENT OF TERRITORIES

В. Ф. Яровий

к. е. н., доцент, докторант, Херсонський державний університет

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ НА ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ДЕСТИНАЦІЙ

V. Yarovyi

candidate of economic sciences, associate professor, doctoral candidate, Kherson State University

THE INFLUENCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION STRATEGIES ON INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF TOURIST ENTERPRISES AND DESTINATIONS

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Є. О. Березін

магістрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТИ

I. Maksymenko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University, Zaporizhzhya

O. Zorya

сand. soc. (sociol), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University, Zaporizhzhya

Yе. Berezin

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

FEATURES OF DETERMINATION OF MAIN PROPERTIES IN BUSINESS MANAGEMENT: ACCOUNTABILITY AND TAXATION ASPECTS

І. М. Кирилюк

викладач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

СУТНІСТЬ І ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

I. Kyryliuk

Instructor of the Management and Economic Security Department, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

THE ESSENCE AND FACTORS OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF LIVESTOCK PRODUCTS QUALITY ASSURANCE FORMATION

О. А. Петриченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет

І. І. Петриченко

к. е. н., старший науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

ОРГАНІЗАЦІЯ КОРМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

O. Petrichenko

PhD in Economic Science, docent, docent of analyzes and statistics, Vinnickiy national agrarian university

I. Petrichenko

PhD in Economic Science, senior scientific researchr, Institute of Forages and Agriculture of Podillya NAAS

ORGANIZATION OF FEED SUPPLY OF DAIRY CATTLE BREEDING

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет