Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 19, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19

Завантажити журнал №19, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.3

О. О. Веклич

д. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТА ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ГРУНТІВ МІСЦЕВОГО ЕКОСИСТЕМНОГО АКТИВУ

O. Veklych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Scientist of the Department of Ecosystem Assessment of Natural Resource Potential, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

FORMALIZATION AND PARAMETRIZATION OF EVALUATION OF ECOSYSTEM SERVICES OF SOILS OF LOCAL ECOSYSTEM ASSET

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.10

О. В. Ходаківська

д. е. н., професор, заступник директора ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ, Україна

О. В. Орлова-Курилова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

Є. М. Кирилюк

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна

М. М. Бучнєв

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІКИ: КОМПЕНСАТОРНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. Khodakivska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Deputy Director, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics", Kуev, Ukraine

O. Orlova-Kurilova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, Law, Statistics and Economical Analysis, Luhansk National Agrarian University, Starobilsk, Ukraine

Ye. Kyryliuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics and International Economic Relations, Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University, Cherkasy, Ukraine

M. Buchniev

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

MODELING OF THE INNOVATION POTENTIAL MANAGEMENT SYSTEM AND THE FINANCIAL SYSTEM OF THE ECONOMY: COMPENSATORY TOOLS OF STATE INFLUENCE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.16

Н. А. Шевчук

к. т. н., доцент, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

О. А. Вовк

д. т. н., професор, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, кафедра геоінженерії, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

О. А. Темченко

д. т. н., професор, Навчально-науковий економічний інститут, кафедра економіки та підприємництва, Державний університет економіки і технологій

УСПІШНИЙ РОЗВИТОК СТАРТАП-ШКОЛИ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

N. Shevchuk

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine

S. Tulchynska

Doctor of Economic Sciences, Professor, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic InstituteO. Vovk, Doctor of Technical Sciences, Professor, National Technical University

O. Vovk

Doctor of Technical Sciences, Professor, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

O. Temchenko

Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Economics and entrepreneurship, Economics institute, State University of economics and technology, Kryvyi Rih, Ukraine

SUCCESSFUL DEVELOPMENT STARTUP SCHOOL IN THE INNOVATIVE SPACE OF THE INSTITUTIONOF HIGHER EDUCATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.23

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

Ю. Б. Заставний

доктор філософії в галузі економіки, м. Київ

Т. С. Миклуш

к. е. н., м. Львів

ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ФІНАНСОВЕ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

V. Golyan

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

Y. Zastavnyy

PhD in Economics, Kyiv

T. Myklush

PhD in Economics, Lviv

ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION: FINANCIAL AND INSTITUTIONAL SUPPORT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.31

Д. М. Токарчук

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ НА БІОГАЗ ТА ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО НА РІВНІ ГРОМАД В УКРАЇНІ

D. Tokarchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

IMPROVEMENT OF ORGANIZATION OF WASTE PROCESSING FOR BIOGAS AND SOLID FUEL AT THE COMMUNITY LEVEL IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.41

І. О. Удовенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру,Уманський національний університет садівництва

М. В. Шемякін

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру,Уманський національний університет садівництва

С. І. Кононенко

ст. викладач, ст. викладач кафедри геодезії, картографії та кадастру,Уманський національний університет садівництва

М. В. Мельник

студентка, Уманський національний університет садівництва

ІСТОРІЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ УКРАЇНИ: ВІД СТАРОДАВНІХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

I. Udovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Geodesy, Cartography and Cadastre, Uman National University of Horticulture

M. Shemyakin

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Geodesy, Cartography and Cadastre, Uman National University

S. Kononenko

Senior Lecturer, Senior Lecturer of the Department of Geodesy, Cartography and Cadastre, Uman National University of Horticulture

M. Melnyk

Student, Uman National University of Horticulture

HISTORY OF LAND MANAGEMENT IN UKRAINE: FROM ANCIENT TIMES TO THE PRESENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.50

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир

Г. Ю. Максимович

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир

Л. М. Садурська

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир

Т. П. Чайківська

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир

СУЧАСНІ УМОВИ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V. Khodakyvskyy

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Polissya National University, Zhytomyr

G. Maksimovich

Master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, Polissya National University, Zhytomyr

L. Sadurska

Master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, Polissya National University, Zhytomyr

T. Tchaikivska

Master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, Polissya National University, Zhytomyr

MODERN CONDITIONS AND ALTERNATIVES FOR THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF ZHYTOMYR REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19.60

О. М. Кватирко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ: ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

O. Kvatyrko

Postgraduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE FOREST SECTOR BASED ON ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRINCIPLES: PRINCIPLES AND FEATURES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет