Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 19, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19

Завантажити журнал №19, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.3

Ж. В. Гарбар

д. е. н., доцент, професор кафедри аграрного менеджменту,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

В. А. Гарбар

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин,Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ У КОНТЕКСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Zh. Harbar

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Agricultural Management, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

V. Harbar

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department Economics and International Relations, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnytsia

VENTURE CAPITAL IN THE CONTEXT OF INNOVATION FINANCING

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.12

Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ

B. Dergaliuk

Candidate of economic sciences, Associate professor, Associate professor of economics and entrepreneurship department, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

EVOLUTION OF STATE REGULATION THEORIES OF STRUCTURAL DISORDERS IN ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.17

С. М. Смирнова

к. геол. н., доцент (бвз) кафедри управління земельними ресурсамиЧорноморський національний університет імені Петра Могили

В. М. Смирнов

к. геол. н., керівник екологічної лабораторіїТОВ "СЗ "Океан"

В. О. Фромольс

магістрант кафедри управління земельними ресурсамиЧорноморський національний університет імені Петра Могили

МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

S. Smyrnova

PhD іn Geology, Associate Professor, Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University

V. Smyrnov

PhD іn Geology, head of the environmental laboratory Limited Liability Company "Ocean Shipyard"

V. Fromоl's

Master of the Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University

LAND MONITORING IN THE LAND RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.23

Д. С. Файвішенко

к. е. н., доцент кафедри журналістики та реклами,Київський національний торговельно-економічний університет

СВІТОВИЙ РИНОК МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ

D. Fayvishenko

PhD in Economics, Associate professor of Department journalism and advertising,Kyiv National University of Trade and Economics

WORLD MINERAL WATER MARKET

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.31

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Т. О. Миргородська

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІД ЧАС УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Gorobets

PhD, associate professor of management and law

T. Myrhorodska

master's degree, Dnipro State Agrarian and Economic University

STRATEGIC MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN THE SYSTEM FOR SALE OF THE AGRICULTURAL PRODUCTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.38

О. Ф. Томчук

к. е. н., доцент кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет

В. В. Кожухар

магістр факультету обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

O. Tomchuk

PhD in Economics, Associate Professor Department of Analysis and Statistics,Vinnytisa National Agrarian University, Vinnytsia

V. Kozhukhar

Master's degree of the Accounting Department, Vinnytisa National Agrarian University, Vinnytsia

ANALYSIS OF EFFICIENCY OF LAND RESOURCES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.47

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

А. А. Тронькіна

магістрантка кафедри обліку та оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ ОБ’ЄКТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

I. Maksуmenko

Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

A. Tronkina

Master 6th year of the Department of Accounting and Taxation National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

PECULIARITIES OF RECOGNITION IN ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING OF OBJECTS OF FIXED ASSETS IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.52

Т. А. Власенко

к. е. н., старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

ОБГРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИНКУ УКРАЇНИ

T. Vlasenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of Production, Business And Management Organization Department, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

SUBSTANTIATION OF THE MAIN TENDENCIES OF THE AGRICULTURAL MARKET OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.60

В. І. Золотарьова

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ЕВОЛЮЦІЯ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПАРАДИГМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

V. Zolotariova

applicant, Interregional Academy of Personnel Management

EVOLUTION AND THE BASIC PRINCIPLES OF THE ENTERPRISE MARKETING PARADIGM

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.67

В. І. Лазаренко

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

V. Lazarenko

postgraduate student, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

ANALYSIS OF THE STATE MARKETING TOOLS FOR DEVELOPMENT OF ORGANIC SECTOR OF ECONOMY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет