EnglishНа русском

Агросвіт № 19, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19

Завантажити журнал №19, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.3

Л. В. Касперевич

к. е. н., завідувач лабораторії збалансованого природокористування, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

L. Kasperevych

Ph.D. in Economics, head of the laboratory of the Division of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kyiv

FEATURES OF AGRICULTURAL LANDS ASSESSMENT IN THE CONDITIONS OF MARKET RELATIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.11

О. Г. Мінькова

к. с.-г. н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Є. А. Качаненко

студент, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Д. В. Берестнєв

студент, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ПОЄДНАННЯ ГАЛУЗЕЙ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. Minkova

PhD in Agricultural sciences, Department of Information Systems and Technologies, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Ye. Kachanenko

student, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

D. Berestniev

student, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

APPLYING THE MODELS OF COMBINATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION SECTORS IN THE STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.24

І. В. Вороненко

к. е. н., старший науковий співробітник, докторант,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

С. О. Костенко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

І. Voronenko

PhD in Economics, Senior Researcher, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

S. Kostenko

postgraduate, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

APPLIED ASPECTS OF THE ECONOMY AGRARIAN SECTOR DIGITIZATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.34

О. О. Олійник

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

С. М. Роговий

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

О. Oliinyk

Ph. D, associate professor of finance and banking State Agrarian and Economic University, Dnipro

S. Rohovоі

master, State Agrarian and Economic University, Dnipro

FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF LIQUIDITY AND SOLVENCY

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.39

М. Ю. Разінькова

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

М. Є. Трудова

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

Н. Д. Денисенко

студентка, Університет митної справи та фінансів

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ США В АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОМУ РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ КИТАЮ)

M. Razinkova

Ph.D., Department of international economic relations, regional studies and tourism, University of Customs and Finance

M. Trudova

Ph.D., Department of international economic relations, regional studies and tourism, University of Customs and Finance

N. Denisenko

student, University of Customs and Finance

FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF THE USA IN THE ASIA-PACIFIC REGION (ON THE EXAMPLE OF CHINA)

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.44

О. І. Василенко

інженер І категорії, асистент кафедри інформаційних систем і технологій, Білоцерківський національний аграрний університет

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ

O. Vasylenko

1-st category engineer, assistant at the department of information systems and technologies, Bila Tserkva agrarian university

CURRENT CHALLENGES OF FUNCTIONING OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF AGRARIAN EDUCATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.50

М. І. Полюк

здобувач, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

МОТИВАЦІЯ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

M. Polyuk

Senior Lecturer of Lviv Trade and Economic University, Lviv

MOTIVATION OF PERSONNEL DEVELOPMENT AT AGRICULTURAL ENTERPRISES: CURRENT TRENDS AND PROSPECTS OF IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.55

Б. В. Хахула

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

B. Khahula

postgraduate student, BilaTserkva National Agrarian University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE RESEARCH OF THE MARKET OF AGRO-FOOD PRODUCTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця