Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 19, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19

Завантажити журнал №19, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.3

Л. В. Касперевич

к. е. н., завідувач лабораторії збалансованого природокористування, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

L. Kasperevych

Ph.D. in Economics, head of the laboratory of the Division of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kyiv

FEATURES OF AGRICULTURAL LANDS ASSESSMENT IN THE CONDITIONS OF MARKET RELATIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.11

О. Г. Мінькова

к. с.-г. н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Є. А. Качаненко

студент, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Д. В. Берестнєв

студент, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ПОЄДНАННЯ ГАЛУЗЕЙ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. Minkova

PhD in Agricultural sciences, Department of Information Systems and Technologies, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Ye. Kachanenko

student, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

D. Berestniev

student, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

APPLYING THE MODELS OF COMBINATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION SECTORS IN THE STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.24

І. В. Вороненко

к. е. н., старший науковий співробітник, докторант,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

С. О. Костенко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

І. Voronenko

PhD in Economics, Senior Researcher, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

S. Kostenko

postgraduate, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

APPLIED ASPECTS OF THE ECONOMY AGRARIAN SECTOR DIGITIZATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.34

О. О. Олійник

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

С. М. Роговий

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

О. Oliinyk

Ph. D, associate professor of finance and banking State Agrarian and Economic University, Dnipro

S. Rohovоі

master, State Agrarian and Economic University, Dnipro

FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF LIQUIDITY AND SOLVENCY

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.39

М. Ю. Разінькова

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

М. Є. Трудова

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

Н. Д. Денисенко

студентка, Університет митної справи та фінансів

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ США В АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОМУ РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ КИТАЮ)

M. Razinkova

Ph.D., Department of international economic relations, regional studies and tourism, University of Customs and Finance

M. Trudova

Ph.D., Department of international economic relations, regional studies and tourism, University of Customs and Finance

N. Denisenko

student, University of Customs and Finance

FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF THE USA IN THE ASIA-PACIFIC REGION (ON THE EXAMPLE OF CHINA)

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.44

О. І. Василенко

інженер І категорії, асистент кафедри інформаційних систем і технологій, Білоцерківський національний аграрний університет

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ

O. Vasylenko

1-st category engineer, assistant at the department of information systems and technologies, Bila Tserkva agrarian university

CURRENT CHALLENGES OF FUNCTIONING OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF AGRARIAN EDUCATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.50

М. І. Полюк

здобувач, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

МОТИВАЦІЯ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

M. Polyuk

Senior Lecturer of Lviv Trade and Economic University, Lviv

MOTIVATION OF PERSONNEL DEVELOPMENT AT AGRICULTURAL ENTERPRISES: CURRENT TRENDS AND PROSPECTS OF IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.55

Б. В. Хахула

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

B. Khahula

postgraduate student, BilaTserkva National Agrarian University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE RESEARCH OF THE MARKET OF AGRO-FOOD PRODUCTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет