EnglishНа русском

Агросвіт № 19, 2016

Завантажити журнал №19, 2016

Г. В. Корнійчук

к. е. н., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОФОРМУВАНЬ

H. Korniichuk

PhD in Economics, doctoral student at NSC "Institute of agrarian economy" NAASU, Ukraine

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING THE FINANCIAL POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

П. В. Пивовар

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту ЗЕД, Житомирський національний агроекологічний університет

АГРАРНІ СУБСИДІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

P. Pyvovar

Ph.D, Senior lecturer of the Department of Management FEA, Zhytomyr National Agroecological University

AGRICULTURAL SUBSIDIES IN SYSTEM OF STATE POLICY

Є. Ю. Маркова

к. е. н., здобувач, Харківський національний технічний університет сільського господарства

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РИБОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

E. Markova

Ph.D, applicant, Kharkov National Technical Universityof Agriculture

ACTUAL PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES FISH MINING IN UKRAINE

Н. С. Носань

к. і. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОДАЖ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Nosan

Ph.D of history., associate professor, assistant professor of economics and business, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

PERSONAL SELLING AS AN EFFECTIVE ELEMENT OF THE MARKETING COMMUNICATIONS INDUSTRY

Л. А. Майстер

к. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РОЗРОБКУ (СТВОРЕННЯ) ТА ПРИДБАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ

L. Maister

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer, Department of Accounting and Тaxation, Vinnitsia Іnstitute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES OF ACCOUNT OF CHARGES ARE FOR DEVELOPMENT (CREATION) AND ACQUISITION OF IMMATERIAL ASSETS OF ENTERPRISES

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

П. Б. Черевко

магістрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ВІДКРИТТЯ ЕЛЕКТРОННИХ РАХУНКІВ У КАЗНАЧЕЙСТВІ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

I. Maksymenko

сand.sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University

P. Cherevko

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

OPENING FEATURES ELECTRONIC ACCOUNTS IN THE TREASURY IN ELECTRONIC ADMINISTRATION VAT

Я. В. Паламаренко

аспірант кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Y. Palamarenko

postgraduate of Department of Economics and Business, Vinnytsia National Agrarian University

GOVERNMENT ROLE SUPPORT OF THE UKRAINIAN ALCOHOL INDUSTRY DEVELOPMENT

Я. В. Шевчук

аспірант, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

РІВЕНЬ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН

Y. Shevchuk

graduate student, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

THE LEVEL OF ENERGY SECURITY OF THE UKRAINE'S REGIONS: СURRENT TRENDS AND PROSPECTS FOR CHANGE

А. І. Неклеса

аспірант кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Neklesa

Postgraduate student, Economics of Enterprise Department Poltava State Agrarian Academy, Poltava

TRENDS IN DEVELOPMENT OF BAKERIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця