EnglishНа русском

Агросвіт № 19, 2015

Завантажити журнал №19, 2015

Г. М. Запша

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ І СУКУПНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ

G. Zapsha

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

THE CREATION OF INCOME AND TOTAL RESOURCES OF UKRAINIAN RURAL HOUSEHOLDS: TRENDS AND PROBLEMS

Н. Е. Дєєва

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ВАРТІСНІ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ

N. Dyeyeva

Doctor of Econ. Sci., Senior Lector, Professor of the Department of management, Kyiv National University of Trade and Economics

COST MODEL OF STRATEGIC MANAGEMENT OF CORPORATIONS

А. І. Сухоставець

к. е. н., доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

A. Suhostavets

Ph.D., associate professor, assistant professor of management of foreign trade and European integration, Sumy National Agrarian University

INCOME AND EXPENDITURES OF RURAL POPULATION AS A PRECONDITION BUSINESS DEVELOPMENT IN SOCIAL SPFERE

І. Ю. Салькова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПТАХОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК УКРАЇНИ

I. Salkova

Candidate of Economical Science (PhD in Economics), Associate Professor of international management, hotel and restaurant business and tourism, Vinnytsia National Agrarian University

DEVELOPMENT TRENDS OF POULTRY GROCERY SUBCOMPLEX OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

Н. А. Добрянська

д. е. н., професор, в.о. завідувача кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

І. В. Колмогорова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Одеський державний аграрний університет

ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

N. Dobriansky

doctor of Economics, Professor, chair of economic theory and business Economics, Odessa State Agrarian University

I. Kolmogorova

Ph.D., associate Professor of management and marketing, Odessa State Agrarian University

LABOR POTENTIAL REPRODUCTION OF CONTRYSIDE

Т. М. Гнатьєва

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

T. Hnatyeva

Ph.D., associate professor of accounting and auditing, Odessa State Agrarian University, Odesa

GENERAL PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AND CONTROL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. П. Венгерук

к. е. н., доцент бухгалтерського обліку і аудит, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Я. В. Бобирець

студентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БАНКІВСЬКИМИ РАХУНКАМИ

N. Vengeruk

Ph.D., associate professor of accounting and auditing, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Y. Bobyrets

student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

CHARACTERISTICS OF THE OPERATION OF REMOTE CONTROL SYSTEMS OF BANK ACCOUNTS

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

В. А. Якобчук

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університету, м. Житомир

ВПЛИВ РИНКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ГЛОБАЛЬНУ ЛОГІСТИКУ ЗЕРНА

V. Yakobchuk

Ph.D., professor, head of economics and intellectual property, Zhytomyr National Agroecological University, Zhitomir, Ukraine

V. Yakobchuk

graduate student, Zhytomyr National Agroecological University, Zhitomir, Ukraine

IMPACT OF ECONOMIC INFORMATION MARKET ON GLOBAL LOGISTICS OF GRAIN

І. І. Петриченко

к. е. н., старший науковий співробітник відділу координації наукових досліджень, Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН України, м. Вінниця

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ КОРМІВ В УКРАЇНІ

I. Petrychenko

candidate of economic sciences, senior researcher of department of research coordination, Institute of Agriculture and feed skirts NAAS of Ukraine, Vinnitsa

PROSPECTS DEVELOPMENT FEEDS MARKET IN UKRAINE

М. І. Абрамик

к. с.-г. н., директор, Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, м. Івано-Франківськ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

M. Abramyk

PhD in Agricultural Sciences, Director, Carpathian State Agricultural Experiment Station Institute of Agriculture Carpathian region NAAS

MARKET INTRODUCTION OF SALE LAND IN UKRAINE

Н. П. Юрчук

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

N. Yurchuk

Ph.D in economic sciences, associate professor of the department of economic cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University

INFORMATION SYSTEMS IN BUSINESS MANAGEMENT

І. М. Івашків

к. е. н., старший науковий співробітник, Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція ІСГКР НААН, м. Івано-Франківськ

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ АПК УКРАЇНИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКАХ ЄС

I. Ivashkiv

PhD in Economics, Senior Research Fellow Carpathian State Agricultural Experiment Station Institute of Agriculture Carpathian region NAAS

FOREIGN ORIENTATION TO THE IMPLEMENTATION AIC UKRAINE AGRI-FOOD PRODUCTS TO THE EU MARKETS

О. О. Корнійчук

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У КООРДИНАТАХ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ

O. Korniychuk

Post-graduate student National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics"

MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN COORDINATES OF INDICATIVE PLANNING

О. А. Рибакова

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ОПРИБУТКУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ

O. Rybakova

graduate student, Kyiv National Economic University

ACCOUNTING ASPECTS POSTING AND USE BIRD DROPPINGS

В. В. Мельниченко

аспірант кафедри економіки праці та розвитку сільських територій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Melnychenko

post-graduate candidate of department of economics, labor and development of rural areas of the National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

PERTAINING TO PROBLEMATIC OF DETERMINATION AND APPLY OF BIOENERGY POTENTIAL OF AGRARIAN ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця