EnglishНа русском

Агросвіт № 19, 2014

Завантажити журнал №19, 2014

І. Г. Фадєєва

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

КІЛЬКІСНІ МІРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА НЕЧІТКОСТІ У БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Fadyeyeva

Doctor of Economics, Associate professor, Professor of economics department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, m. Ivano-Frankivsk

QUANTITATIVE MEASURES OF UNCERTAINTY AND FUZZNESS IN BUSINESS PROCESSES OF MANAGEMENT OF OIL AND GAS COMPANIES

В. В. Попович

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Браславця, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

Н. А. Добрянська

д. е. н., професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК

V. Popovych

Ph. D., assistant professor of information systems and technology to them. M.O. Braslavtsya Odessa State Agrarian University, Odessa

N. Dobriansky

Ph.D., professor of economics and business economics, Odessa State Agrarian University

PROBLEMATIC ASPECTS OF PROSPECTS DEVELOPMENT OF LABOUR POTENTIAL AGRIBUSINESS

О. М. Саприкіна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани, Тернопільська область

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Saprykina

Candidate of economic science, associated professor of department of economy of enterprise, separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhanskiy agrotechnical institute", m. of Berezhani, Ternopil area

FACTOR ANALYSIS OF PROFITABILITY OF ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент кафедри дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті, Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ДОРАДЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Shamanska

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of counseling and information technology management, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

MODERN METHODS OF STUDIES ARE IN AGRICULTURAL CONSALTING

Д. В. Дорошкевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і туризму, Національний транспортний університет

РОЗВИТОК ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖ

D. Darashkevich

candidate of economic Sciences, associate Professor the Department of management and tourism National transport University

THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS NETWORKS

О. В. Родіонов

к. е. н., ст. викладач каф. економіки підприємства та управління трудовими ресурсами, Луганський національний аграрний університет

АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ТА ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

A. Rodionov

candidate of economic Sciences, senior lecturer of Department. Business Economics and human resources management Lugansk national agrarian Universit

THE ANALYSIS OF THE FORMATION OF HUMAN AND EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE REGIONS OF UKRAINE

С. В. Романчук

аспірант кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНАЛІЗ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

S. Romanchuk

PhD student of the Department of Environmental Management and Entrepreneurship, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ANALYSIS OF COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE SUGAR INDUSTRY IN UKRAINE

О. А. Мартинчик

здобувач, асистент кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Martynchyk

Applicant for a degree, assistant of Chair of Economics of Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

CLUSTER APPROACH TO THE INCREASE OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Л. А. Буркова

старший викладач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ "ПРИБУТОК" ТА "ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ" ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОЦІНКУ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Burkova

senior lecturer of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

RESEARCH OF ECONOMIC ESSENCE OF CONCEPTS "INCOME" AND "FINANCIAL RESULT" AND THEIR INFLUENCE IS ON THE ESTIMATION OF ECONOMIC RESULTS OF ACTIVITY

І. М. Вавдійчик

асистент кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ТОВАРНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. Vavdiichyk

Assistant of the Department of Economics and Finances of an Enterprise, Kyiv National University of Trade and Economics

COMMODITY RESOURCES OF ENTERPRISES OF RETAIL BUSINESS AND THEIR ROLE ARE IN PROVIDING OF ECONOMIC ACTIVITY

В. А. Черкасов

аспірант, Луганський національний аграрний університет

СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ

V. Cherkasov

a graduate student, Lugansk National Agricultural University

THE NATURE, CONTENT AND FEATURES OF CRISIS MANAGEMENT BUSINESS FLOWS ENTERPRISES

І. Б. Жмудська

аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченко

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

I. Zhmudska

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FORMING OF COMPETITIVE EDGES OF CORPORATE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF MEMBERSHIP OF UKRAINE IN WTO ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця