EnglishНа русском

Агросвіт № 19, 2013

Ю. М. Лопатинський

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

СВІДОМА ТА НЕСВІДОМА МОДЕРНІЗАЦІЯ АГРАРНИХ ІНСТИТУЦІЙ

Yu Lopatynskyi

Doctor of Economics, Professor, Head of the Enterprise Economics Department, Yurii Fedkovich Chernivtsi National University

CONSCIOUS AND UNCONSCIOUS MODERNIZATION OF AGRARIAN INSTITUTIONS

Ю. В. Масюк

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

А. В. Череп

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, декан економічного факультету, ДВНЗ Запорізький національний університет

А. А. Сєдих

к. е. н., Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБРАННЯ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЦІН ТА ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ

Yu Masyuk

Ph.D., Prof. Assoc., Head of the Finance Dept., Dnipropetrovsk State Agrarian University

A. Tcherep

Habilitated Doctor, Prof., Head of the Finance Dept., Dean of the Faculty of Economics, Zaporizhya National University

A. Syedykh

Ph.D., Dnipropetrovsk State Agrarian University

CHOOSING MODEL FOR GOVERNMENT FARMERS' PRICE AND INCOME SUPPORT: THEORETICAL ASPECTS

Б. В. Погріщук

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

А. І. Гончаренко

викладач кафедри фінансів та кредиту, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ГАЛУЗЕВОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

B. Pohrischuk

Doctor of Economics, professor of the board for enterprise economics and corporations, The Vinnitsa Institute of Economics, Ternopil National Economic University

A. Honcharenko

lecturer of the board for finance and crediting, The Vinnitsa Institute of Economics, Ternopil National Economic University

ТHE STRATEGIC APPROACH TO THE ORGANIZATION OF BRANCH DEVELOPMENT OF THE AGRО-INDUSTRIAL COMPLEX

О. П. Скорук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

І. В. Зубар

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ОРЕНДНІ ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

O. Skoruk

associate professor, assistant professor of management of alternative energy sources, Vinnytsia National Agrarian University

I. Zubar

graduate, Vinnytsia National Agrarian University

LEASE LAND RELATIONS IN UKRAINE AGRICULTURE IN CONDITIONS OF AGRICULTURAL LAND MARKET

С. Ф. Яців

к. е. н., в. о. доцента кафедри економіки підприємства, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В ГОСПОДАРСТВАХ НАСЕЛЕННЯ

S. Yatsiv

PhD in Economics, Acting associate professors of the Department of economics of enterprises, Lviv National Agrarian University, Dublyany

THE GOVERNMENT SUPPORT OF ANIMAL BREEDING DEVELOPMENT IN HOUSEHOLDS

С. В. Коковіхін

д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри організації виробництва і агробізнесу, Херсонський державний аграрний університет

Н. С. Танклевська

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Херсонський державний аграрний університет

Н. В. Кириченко

аспірант, Херсонський державний аграрний університет

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ ТА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗРОШЕННЯМ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ ГОСПОДАРСТВ

S. Kokovihin

doctor of agricultural sciences, professor, head of department of production and agribusiness, Kherson State Agrarian University

N. Tanklevska

doctor of Economics, Professor, head of department of Finance, Kherson State Agrarian University

N. Kirichenko

a graduate student, Kherson State Agrarian University

SCIENTIFIC APPROACHES TO DEVELOP INNOVATIVE METHODS OF PLANNING AND OPERATIONAL MANAGEMENT OF IRRIGATION LOCALLY FARMS

В. І. Анін

д. е. н., професор, Київський національний університет будівництва і архітектури

П. М. Куліков

д. е. н., професор, Київський національний університет будівництва і архітектури

О. А. Бондар

д. е. н., доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури

ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ ГАЛУЗЕВОЇ ТЕОРІЇ "ГЕОМЕТРИЧНА ЕКОНОМЕТРИКА" ЩОДО КЛАСУ ЛОГІСТИЧНИХ ЗАДАЧ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

V. Anin

doctor of economic sciences, professor, Kyiv national university of constitutions and architecture

P. Kulikov

doctor of economic sciences, professor, Kyiv national university of constitutions and architecture

H. Bondar

doctor of economic sciences, associate professor, Kyiv national university of constitutions and architecture

PRODUCTIVE POSSIBILITIES OF BRANCH THEORY "GEOMETRICAL ECONOMETRICS'" IN RELATION TO CLASS OF LOGISTIC TASKS OF ECONOMIC SYSTEMS

В. Ф. Шукалович

к. е. н., доцент кафедри аналізу і статистики, докторант, Житомирський національний агроекологічний університет

ВИРОБНИЦТВО ЦУКРОВОГО БУРЯКА ТА ЦУКРУ В УКРАЇНІ: ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ, СТРУКТУРИЗАЦІЇ РИНКІВ ТА СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ СТАБІЛЬНОСТІ

V. Shukalovych

Phd Economics, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

SUGAR BEET AND SUGAR PRODUCTION IN UKRAINE: VERTICAL INTEGRATION, MARKET STRUCTURE INFLUENCE AND CONTEMPORARY THREATS OF STABILITY

Є. М. Руденко

асистент кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

О. Ю. Скоромна

здобувач кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОЛІПШЕННЯ

Ye Rudenko

assistant of the department of Finance

O. Skoromna

aspirant of the department of Finance Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev

FINANCIAL RESULTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AND DIRECTIONS OF IMPROVING

М. В. Кравченко

аспірант, Економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

M. Kravchenko

graduate student, Shevchenko University

DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF PUBLIC FINANCIAL SUPPORT OF UKRAINE AGRICULTURE IN THE CONTEXT OF EU INTEGRATION

Х. П. Замула

Інститут агроекології і природокористування НААН

СУЧАСНИЙ СТАН ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

K. Zamula

Institute of Agroeсology and Nature Management NAAS

CURRENT STATUS OF FORESTRY IN UKRAINE

Є. Б. Гєллєр

здобувач, Київський національний університет будівництва і архітектури

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

E. Geller

Competitor, Kyiv national university of constitutions and architecture

ANALYSIS OF BASIC METHODS OF PROCESS OF BUDGETING ON ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця