Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 18, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18

Завантажити журнал №18, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.3

О. М. Могильний

д. е. н., професор

ЗЕМЕЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В РУСЛІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ПРОЄКЦІЯ НА СЬОГОДЕННЯ

O. Mohylnyi

Doctor of Economic Sciences, Professor

LAND PROBLEMS OF THE COSSACK ERA IN THE ROUTE OF UKRAINIAN STATE FORMATION: A PROJECTION FOR TODAY

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.12

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою,Сумський національний аграрний університет

Р. М. Курильців

д. е. н., професор, професор кафедри кадастру територій,Національний університет "Львівська політехніка"

ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ В УКРАЇНІ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

R. Kuryltsiv

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Cadastre of Territory, Lviv Polytechnic National University

BASIC METHODS AND TOOLS OF LAND RESOURCES AND LAND USE MANAGEMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.22

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Т. М. Самілик

к. е. н., доцент кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

В. О. Олексюк

к. е. н., доцент кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ В ТЕОРІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

І. Vіnіchenko

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Economics, Dnipro State University of Agrarian and Economics

Т. Samilyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Dnipro State University of Agrarian and Economics

V. Oleksiuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Dnipro State University of Agrarian and Economics

BUSINESS PROCESSES IN THE THEORY OF INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.28

О. П. Заруцька

д. е. н., завідувач кафедри банківської справи та фінансових послуг,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

С. В. Качула

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ФІНАНСОВА САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ПІДГРУНТЯ ЇХ СТІЙКОСТІ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

О. Zarutska

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Banking and Financial Markets, University of Customs and Finance, Ukraine

S. Kachula

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Ukraine

FINANCIAL INDEPENDENCE OF LOCAL BUDGETS AS A BASIS FOR THEIR SUSTAINABILITY IN THE CONDITIONS OF BUDGET DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.36

О. В. Орлова-Курилова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

Н. О. Держак

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

Л. В. Cухомлин

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,м. Кременчук, Україна

І. Г. Бачкір

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЄКТУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

O. Orlova-Kurilova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, Law, Statistics and Economical Analysis, Luhansk National Agrarian University, Starobilsk, Ukraine

N. Derzhak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

L. Sukhomlyn

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine

I. Bachkir

PhD in Economics, Assistant of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine

MODELING THE LIFE CYCLE OF AN INNOVATIVE PROJECT IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE NATIONAL ECONOMY: MARKETING POTENTIAL MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.44

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ

Y. Neustroiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odesa National Academy of Food Technologies

MODERNIZATION OF THE ECONOMIC SYSTEM OF THE REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.50

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of International Marketing, Alfred Nobel University in Dnipro

STRUCTURAL-FUNCTIONAL SCHEME OF MODELING OF MARKETING ACTIVITY IN THE FIELD OF DIGITALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.56

Л. Г. Паша

аспірант кафедри фінансів та обліку, Донецький державний університет управління

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЯТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ОСНОВНИХ ПОДАТКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ

L. Pasha

Postgraduate student of the Department of Finance and Accounting,Donetsk State University of Management

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE REGULATORY FUNCTION OF THE MAIN TAX INSTRUMENTS IN THE REGIONAL MARKET

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.62

О. М. Кватирко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ

O. Kvatyrko

Postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ECOLOGICAL AND ECONOMIC BASES OF FORMATION OF MECHANISMS FOR USING COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE FOREST SECTOR OF THE REGION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет