Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 18, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18

Завантажити журнал №18, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.3

О. В. Лазарєва

д. е. н., доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

АЛГОРИТМ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

О. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, associate professor of management the landed resources department, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

THE ALGORITHM AND TOOL OF EKOLOGO-ECONOMIKAL DEVELOPMENT OF LAND TENURES ARE IN THE CONDITIONS OF EUROINTEGRATION PROCESSES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.9

О. В. Ульянченко

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН України, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

М. А. Крутько

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

A. Ulyanchenko

Doctor of Economics Sciences, Professor, Corresponding Member of the NAAS of Ukraine,Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev, Kharkov

M. Krutko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Audit,Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkov

MAIN PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF INTEGRATION PROCESSES IN THE AGRARIAN SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.16

О. А. Мошковська

д. е. н., професор кафедри обліку та оподаткування,Київський національний торговельно-економічний університет

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМ ЙОГО РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ

O. Moshkovskа

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation,Kyiv National Trade and Economic University

ANALYSIS OF THE MODERN STATE OF THE DAIRY SUB-COMPLEX OF UKRAINE, PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT AND WAYS OF THEIR SOLUTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.24

Л. С. Безугла

к. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Н. І. Демчук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ І ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЕКОТУРИЗМУ

L. Bezugla

PhD in Public Administration, Associate Professor, Dnipro State Agrarian and Economic University

N. Demchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Dnipro State Agrarian and Economic University

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS AND PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE ECO-TOURISM INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.29

А. С. Полторак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

A. Poltorak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

METHODICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE FINANCIAL SECURITY OF UKRAINIAN REGIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.37

С. М. Смирнова

к. геол. н., доцент (бвз) кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

В. М. Смирнов

к. геол. н., керівник екологічної лабораторії,ТОВ "СЗ "Океан"

А. О. Богомаз

магістрант кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ "LEADER"

S. Smyrnova

PhD іn Geology, Associate Professor, Department of Land ManagementPetro Mohyla Black Sea National University

V. Smyrnov

PhD іn Geology, head of the environmental laboratory, Limited Liability Company "Ocean Shipyard"

A. Bogomaz

Master of the Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University

STATE REGULATION AND PROVISION OF DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES IN THE CONTEXT OF LEADER

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.44

К. В. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

K. Nakonechna

PhD in Economics, associated professor, Department of Gloal econome, National University of life and sciences

METHODOLOGY FOR DETERMINING STRUCTURAL CHANGES IN AGRICULTURAL PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.51

Н. Г. Здирко

к. е. н., доцент, декан факультету обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ: ТИПИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗДІЙСНЕННЯ

N. Zdyrko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Audit, Vinnytsia National Agrarian University

PUBLIC PROCUREMENT: TYPES AND IMPLEMENTATION PROCEDURES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.63

Л. В. Шульга

к. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

І. О. Терещенко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

В. Ю. Горілей

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент", Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

L. Shulha

PhD in Economics, Associate Professor, Professor in Department of Marketing, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

І. Tereshchenko

PhD in Economics, Associate Professor in Department of Marketing, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

V. Horilei

applicant, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

SYSTEM OF MARKETING MANAGEMENT OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.68

А. В. Чорнобай

аспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОПЛАТА ПРАЦІ ЯК ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ПОЛІТИКИ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

A. Chornobai

Postgraduate Student at the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

WAGES AS ONE OF THE MOST IMPORTANT COMPONENTS OF THE INCOME POLICY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.72

О. В. Хандогіна

старший викладач кафедри інженерної екології міст,Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ

O. Khandogina

Senior Lecturer of Environmental Engineering and Management Department, O. M. Beketov National University of Urban Economy, Kharkiv, Ukraine

FEATURES OF ORGANIZATION OF SOLID HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT SYSTEM AT THE LOCAL LEVEL

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет