Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 18, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18

Завантажити журнал №18, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.3

А. Г. Мартин

д. е. н., доцент,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Б. Б. Заячківська

аспірант,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

A. Martyn

Doctor of Economics, Associate Professor,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

B. Zayachkivska

postgraduate student,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ECOLOGICAL-ECONOMIC MODELING OF LAND-RESOURCE POTENTIAL RATIONAL USE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.10

Ю. В. Вакуленко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

А. С. Олійник

асистент кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

О. Є. Гевленко

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент (магістерська програма "Бізнес-адміністрування")", Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Yu. Vakulenko

Ph.D. in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor in Department of Information Systems and Technologies, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

A. Oliіnyk

Assistant Professor of the Department of Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

O. Gevlenko

a higher education qualification specialty "Management (master's program "Business Administration")", Poltava State Agrarian Academy, Poltava

SYSTEM CHARACTERISTICS OF MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.16

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, оподаткування та торговельного підприємництва, Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, Україна

С. В. Кудлаєнко

к. е. н., Хмельницький національний університет

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

L. Chorna

Doctor of Economics, professor, head of department of taxation and finance businesses, private higher education institution "Vinnytsya Institute designing clothes and entrepreneurship"

S. Kudlaienko

Applicant, Khmelnitskyi National University

SOCIAL POLICY OF UKRAINE: FEATURES AND DEVELOPMENT DIRECTIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.21

О. М. Гайдаржийська

к. e. н., дoцeнт кaфeдpи фiнaнciв, oблiку i aудиту, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiвepcитeт

O. В. Кocтюнiк

к. e. н., дoцeнт кaфeдpи фiнaнciв, oблiку i aудиту, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiвepcитeт

O. П. Кaщук

cтудeнткa, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiвepcитeт

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ВЛACНOГO КAПIТAЛУ ТA OCOБЛИВOCТI ЙOГO СТРАТЕГІЧНОГО OБЛIКУ НA ПIДПPИЄМCТВI

O. Haydarzhiyska

PhD in economics, associate professor of finance, accounting and audit, National Aviation University

O. Kostiunik

PhD in economics, associate professor of finance, accounting and audit, National Aviation University

O. Kaschuk

student, National Aviation University

THE ESSENCE OF THE EQUITY AND THE FEATURES OF ITS STRATEGIC ACCOUNTING

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.26

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

В. А. Соболь

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: СУТНІСТЬ, ВИЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ В ЗДІЙСНЕННІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. Maksymenko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University

V. Sobol

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

ESSENCE, RECOGNITION AND CLASSIFICATION IN IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.30

М. Ю. Богославський

здобувач, Національна Академія управління, м. Київ, Україна

КОМПЕНСАТОРНИЙ МЕХАНІЗМ НІВЕЛІЗАЦІЇ ВТРАТ КІБЕРАТАК ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

N. Bogoslavskij

Applicant National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

COMPENSATORY MECHANISM OF LOSS LIABILITY WHILE CYBERATTACKS OF COMMERCIAL BANK

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.35

К. Г. Заборовець

аспірант, Національна академія управління, м. Київ, Україна

АДАПТАЦІЯ ПРОГРАМИ СКОРОЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В ПРОМИСЛОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

K. Zaborovets

Graduate student National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

ADAPTATION OF THE PROGRAM TO REDUCE PUBLIC DEBT IN THE INDUSTRIAL ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.41

Б. В. Серотюк

аспірант, Національна академія управління м. Київ, Україна

НІВЕЛІЗАЦІЯ КРИЗОВИХ СТАНІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА РАХУНОК СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

B. Serotyuk

Applicant National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

EQUALIZATION OF CRISIS STATES AT THE EXPENSE OF THE SYSTEM OF CRISIS MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.45

А. М. Фітісов

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ТЕНДЕНЦІЇ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. Fitisov

postgraduate, Zhytomyr National Agroecological University

TENDENCIES OF FOREST UTILIZATION IN ZHYTOMYR REGION UNDER CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет