EnglishНа русском

Агросвіт № 18, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18

Завантажити журнал №18, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.3

А. Г. Мартин

д. е. н., доцент,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Б. Б. Заячківська

аспірант,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

A. Martyn

Doctor of Economics, Associate Professor,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

B. Zayachkivska

postgraduate student,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ECOLOGICAL-ECONOMIC MODELING OF LAND-RESOURCE POTENTIAL RATIONAL USE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.10

Ю. В. Вакуленко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

А. С. Олійник

асистент кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

О. Є. Гевленко

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент (магістерська програма "Бізнес-адміністрування")", Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Yu. Vakulenko

Ph.D. in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor in Department of Information Systems and Technologies, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

A. Oliіnyk

Assistant Professor of the Department of Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

O. Gevlenko

a higher education qualification specialty "Management (master's program "Business Administration")", Poltava State Agrarian Academy, Poltava

SYSTEM CHARACTERISTICS OF MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.16

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, оподаткування та торговельного підприємництва, Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, Україна

С. В. Кудлаєнко

к. е. н., Хмельницький національний університет

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

L. Chorna

Doctor of Economics, professor, head of department of taxation and finance businesses, private higher education institution "Vinnytsya Institute designing clothes and entrepreneurship"

S. Kudlaienko

Applicant, Khmelnitskyi National University

SOCIAL POLICY OF UKRAINE: FEATURES AND DEVELOPMENT DIRECTIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.21

О. М. Гайдаржийська

к. e. н., дoцeнт кaфeдpи фiнaнciв, oблiку i aудиту, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiвepcитeт

O. В. Кocтюнiк

к. e. н., дoцeнт кaфeдpи фiнaнciв, oблiку i aудиту, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiвepcитeт

O. П. Кaщук

cтудeнткa, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiвepcитeт

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ВЛACНOГO КAПIТAЛУ ТA OCOБЛИВOCТI ЙOГO СТРАТЕГІЧНОГО OБЛIКУ НA ПIДПPИЄМCТВI

O. Haydarzhiyska

PhD in economics, associate professor of finance, accounting and audit, National Aviation University

O. Kostiunik

PhD in economics, associate professor of finance, accounting and audit, National Aviation University

O. Kaschuk

student, National Aviation University

THE ESSENCE OF THE EQUITY AND THE FEATURES OF ITS STRATEGIC ACCOUNTING

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.26

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

В. А. Соболь

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: СУТНІСТЬ, ВИЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ В ЗДІЙСНЕННІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. Maksymenko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University

V. Sobol

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

ESSENCE, RECOGNITION AND CLASSIFICATION IN IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.30

М. Ю. Богославський

здобувач, Національна Академія управління, м. Київ, Україна

КОМПЕНСАТОРНИЙ МЕХАНІЗМ НІВЕЛІЗАЦІЇ ВТРАТ КІБЕРАТАК ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

N. Bogoslavskij

Applicant National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

COMPENSATORY MECHANISM OF LOSS LIABILITY WHILE CYBERATTACKS OF COMMERCIAL BANK

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.35

К. Г. Заборовець

аспірант, Національна академія управління, м. Київ, Україна

АДАПТАЦІЯ ПРОГРАМИ СКОРОЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В ПРОМИСЛОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

K. Zaborovets

Graduate student National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

ADAPTATION OF THE PROGRAM TO REDUCE PUBLIC DEBT IN THE INDUSTRIAL ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.41

Б. В. Серотюк

аспірант, Національна академія управління м. Київ, Україна

НІВЕЛІЗАЦІЯ КРИЗОВИХ СТАНІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА РАХУНОК СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

B. Serotyuk

Applicant National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

EQUALIZATION OF CRISIS STATES AT THE EXPENSE OF THE SYSTEM OF CRISIS MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.45

А. М. Фітісов

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ТЕНДЕНЦІЇ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. Fitisov

postgraduate, Zhytomyr National Agroecological University

TENDENCIES OF FOREST UTILIZATION IN ZHYTOMYR REGION UNDER CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця