EnglishНа русском

Агросвіт № 18, 2016

Завантажити журнал №18, 2016

Є. Ю. Маркова

к. е. н., здобувач, Харківський національний технічний університет сільського господарства

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

E. Markova

Ph.D, applicant, Kharkov National Technical Universityof Agriculture, Kharkiv

IMPROVING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT OF ENTERPRISES FISHING INDUSTRY

А. О. Сітковська

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

A. Sitkovska

Ph.D., assistantе professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

FORMATION MECHANISM OF COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Г. О. Шамборовський

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ В 1991—2015 РР.

G. Shamborovskyi

PhD, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Ivan Franko National University of Lviv

DYNAMICS AND STRUCTURE OF INCOMES IN UKRAINE IN 1991—2015

Є. О. Нагорний

провідний фахівець з управління науковими проектами Інституту фінансового контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНТРОЛІНГ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Nagornyi

the leading specialist in managing scientific projects of Institute of Financial Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INVESTMENT CONTROLLING IN THE FINANCIAL SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES DEVELOPMENT

К. О. Малюченко

аспірант, Полтавська державна аграрна академія

ЕФЕКТИВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

K. Maliuchenko

doctoral student, Poltava State Agrarian Academy

EFFECTIVENESS OF MATERIAL INCENTIVES TO AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE

М. О. Дергалюк

НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"

ПОЛІПШЕННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК ЛІЗИНГУ

M. Dergaluk

NTUU "KPI named after Igor Sikorsky"

IMPROVING OF INDUSTRIAL AND TECHNICAL POTENTIAL OF THE AGROINDUSTRIAL REGION COMPLEX OF UKRAINE BY LEASING

Ю. С. Затуливітер

аспірантка економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СТАТИСТИЧНИЙ ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНКИ

Yu. Zatulyviter

postgraduate student, Faculty of Economics,Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

STATISTICAL ACCOUNTING OF ENVIRONMENTAL COSTS AND METHODS OF EVALUATION

О. М. Зеленко

аспірант, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

СУТНІСТЬ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ

О. Zelenko

postgraduate, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

NATURE OF PURVEYING ACTIVITY IN THE AGRICULTURE AS AN OBJECT OF MANAGEMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця