Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 18, 2015

Завантажити журнал №18, 2015

Л. В. Забуранна

д. е. н., професор кафедри менеджменту імені проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України

С. В. Забуранний

к. е. н., провідний економіст, Національний університет фізичного виховання та спорту України

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

L. Zaburanna

Dr. Habil of Economics Sciences, Professor at Department of Management named after prof. Zavads'kyi, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

S. Zaburanniy

PhD, lead economist, National University of Physical Education and Sport of Ukraine

THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN AGRARIAN SPHERE

В. М. Ціхановська

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ: ВПЛИВ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

V. Cikhanovska

d. е. s., a professor of department of management of foreign economic activity hotel-restaurant business and tourism is the Winnitca national agrarian university, Winnitca

S. Kovalchuk

c. e. s., associate professor, of department of management of foreign economic activity hotel-restaurant business and tourism,is the Winnitca national agrarian university, Winnitca

ECONOMY GROWING OF AGRARIAN SPHERE: INFLUENCE OF ORGANIC AGRICULTURE

В. В. Папп

д. е. н., доц., професор кафедри туризму і рекреації, Мукачівський державний університет

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

V. Papp

doctor of economic sciences, associate professor, professor of department of tourism and recreation, Mukachevo state university

GREEN RURAL TOURISM AS A PRIORITY THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORY OF UKRAINE

А. І. Крисак

к. е. н., докторант, Луцький національний технічний університет, м.Луцьк

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ФОРМАТ

A. Krysak

PhD in Economics, Doctor Applicant, Lutsk National Technical University, Lutsk

INSTITUTIONAL PROGRESS AND SOCIAL FOCUS EFFICIENCY OF THE SYSTEM OF LAND RELATIONS REGULATION: AGRICULTURAL FORMAT

Л. С. Іванова

к. е. н., асистент кафедри менеджменту ЗЕД, Білоцерківський національний аграрний університет

ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

L. Ivanova

PhD, department of Management Of Foreign-Economic Affair, Bila Tserkva National Agrarian University

ORGANIC PRODUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES

Д. А. Міщенко

д. н. з держ. упр., доцент, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, lecturer, Professor, Department of Finance, University of customs and finance

IMPROVING THE STATE FINANCIAL SUPPORT FOR AGRICULTURE UKRAINE

І. М. Беженар

к. е. н., ст. наук. співр., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

Т. М. Васюта

аспірант, Національного університету біоресурсів та природокористування, м. Київ

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

I. Bezhenar

ph.d. (або candidate of economic sciences), senior researcher fellow, National scientific center "Institute of agrarian economics", Kyiv

T. Vasuta

graduate, National University of life and environmental Sciences, Kyiv

STATE AND PROSPECTS OF THE POULTRY FARMING IN UKRAINE

М. А. Домаскіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

А. І. Станішевська

магістр, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. Domaskina

Ph.D. in Economics, docent of the department of economic cybernetics and mathematical modeling, Mykolayiv national agrarian University, Mykolayiv

A. Stanishevs'ka

Master, Mykolayiv national agrarian University, Mykolayiv

FORMATION OF THE STRATEGY OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. В. Євтушенко

к. е. н., доцент кафедри туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

РЕКЛАМА ТЕРИТОРІЇ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЧИННИК ЇЇ ТУРИСТИЧНОГО РОЗВИТКУ

O. Yevtushenko

PhD in Economics, Associate Professor V.N. Karazin Kharkiv National University

ADVERTISING TERRITORY AS A NECESSARY FACTOR IN ITS TOURISM DEVELOPMENT

Н. С. Дашевська

асистент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ МАСИВУ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

N. Dashevskaya

assistant of cathedral finance and credit, Poltava state agrarian academy

FORMING OF DATA ARRAY OF MARKETING DATA AT HUSBANDRY ENTERPRISES

О. О. Масляєва

викладач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ТОВ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"

O. Maslyaeva

lecturer, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

FORMATION OF THE COMPETITIVE POSITION OF LLC "SINELNIKOVSKOYE ВUTTER РLANT"

О. Д. Богдан

аспирант кафедры менеджмента инновационной и инвестиционной деятельности, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка

РЕАКЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ НА ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

O. Bogdan

PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE REACTION OF THE UKRAINIAN AGRIBUSINESS SECTOR TO INTRODUCE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES

Л. Ю. Мельник

І. І. Вініченко

РЕЦЕНЗІЯ НА НАУКОВУ ПРАЦЮ "ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО РИНКОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет