EnglishНа русском

Агросвіт № 18, 2015

Завантажити журнал №18, 2015

Л. В. Забуранна

д. е. н., професор кафедри менеджменту імені проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України

С. В. Забуранний

к. е. н., провідний економіст, Національний університет фізичного виховання та спорту України

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

L. Zaburanna

Dr. Habil of Economics Sciences, Professor at Department of Management named after prof. Zavads'kyi, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

S. Zaburanniy

PhD, lead economist, National University of Physical Education and Sport of Ukraine

THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN AGRARIAN SPHERE

В. М. Ціхановська

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ: ВПЛИВ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

V. Cikhanovska

d. е. s., a professor of department of management of foreign economic activity hotel-restaurant business and tourism is the Winnitca national agrarian university, Winnitca

S. Kovalchuk

c. e. s., associate professor, of department of management of foreign economic activity hotel-restaurant business and tourism,is the Winnitca national agrarian university, Winnitca

ECONOMY GROWING OF AGRARIAN SPHERE: INFLUENCE OF ORGANIC AGRICULTURE

В. В. Папп

д. е. н., доц., професор кафедри туризму і рекреації, Мукачівський державний університет

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

V. Papp

doctor of economic sciences, associate professor, professor of department of tourism and recreation, Mukachevo state university

GREEN RURAL TOURISM AS A PRIORITY THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORY OF UKRAINE

А. І. Крисак

к. е. н., докторант, Луцький національний технічний університет, м.Луцьк

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ФОРМАТ

A. Krysak

PhD in Economics, Doctor Applicant, Lutsk National Technical University, Lutsk

INSTITUTIONAL PROGRESS AND SOCIAL FOCUS EFFICIENCY OF THE SYSTEM OF LAND RELATIONS REGULATION: AGRICULTURAL FORMAT

Л. С. Іванова

к. е. н., асистент кафедри менеджменту ЗЕД, Білоцерківський національний аграрний університет

ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

L. Ivanova

PhD, department of Management Of Foreign-Economic Affair, Bila Tserkva National Agrarian University

ORGANIC PRODUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES

Д. А. Міщенко

д. н. з держ. упр., доцент, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, lecturer, Professor, Department of Finance, University of customs and finance

IMPROVING THE STATE FINANCIAL SUPPORT FOR AGRICULTURE UKRAINE

І. М. Беженар

к. е. н., ст. наук. співр., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

Т. М. Васюта

аспірант, Національного університету біоресурсів та природокористування, м. Київ

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

I. Bezhenar

ph.d. (або candidate of economic sciences), senior researcher fellow, National scientific center "Institute of agrarian economics", Kyiv

T. Vasuta

graduate, National University of life and environmental Sciences, Kyiv

STATE AND PROSPECTS OF THE POULTRY FARMING IN UKRAINE

М. А. Домаскіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

А. І. Станішевська

магістр, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. Domaskina

Ph.D. in Economics, docent of the department of economic cybernetics and mathematical modeling, Mykolayiv national agrarian University, Mykolayiv

A. Stanishevs'ka

Master, Mykolayiv national agrarian University, Mykolayiv

FORMATION OF THE STRATEGY OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. В. Євтушенко

к. е. н., доцент кафедри туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

РЕКЛАМА ТЕРИТОРІЇ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЧИННИК ЇЇ ТУРИСТИЧНОГО РОЗВИТКУ

O. Yevtushenko

PhD in Economics, Associate Professor V.N. Karazin Kharkiv National University

ADVERTISING TERRITORY AS A NECESSARY FACTOR IN ITS TOURISM DEVELOPMENT

Н. С. Дашевська

асистент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ МАСИВУ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

N. Dashevskaya

assistant of cathedral finance and credit, Poltava state agrarian academy

FORMING OF DATA ARRAY OF MARKETING DATA AT HUSBANDRY ENTERPRISES

О. О. Масляєва

викладач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ТОВ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"

O. Maslyaeva

lecturer, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

FORMATION OF THE COMPETITIVE POSITION OF LLC "SINELNIKOVSKOYE ВUTTER РLANT"

О. Д. Богдан

аспирант кафедры менеджмента инновационной и инвестиционной деятельности, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка

РЕАКЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ НА ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

O. Bogdan

PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE REACTION OF THE UKRAINIAN AGRIBUSINESS SECTOR TO INTRODUCE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES

Л. Ю. Мельник

І. І. Вініченко

РЕЦЕНЗІЯ НА НАУКОВУ ПРАЦЮ "ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО РИНКОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця