EnglishНа русском

Агросвіт № 18, 2014

Завантажити журнал №18, 2014

В. Н. Степанов

д. э. н., профессор, старший научный сотрудник Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОБЪЕКТА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

V. Stepanov

doctor of economic sciences, professor senior research worker Institute of market problems and ekonomiko-ecological researches of NAN of Ukraine

CLASSIFICATION OF FOREST RESOURCES AS OBJECT OF EKOLOGO-EKONOMIC ESTIMATION

О. В. Абакуменко

д. е. н., професор кафедри фінансів, Чернігівський національний технологічний університет

СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

О. Аbаkumеnkо

doctor of economic sciences, professor, Department of Finance, Chernihiv national technological university

SYSTEM OF GUARANTEEING RIGHTS OF INVESTORS: FOREIGN EXPERIENCE

В. І. Андріїв

д. ю. н., в.о. доцента кафедри права і підприємництва, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

Ю. А. Коверко

асистент кафедри права і підприємництва, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

РОЗВИТОК ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ: ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ

V. Andriiv

Doctor of Law, Acting Docent of Law and Business department, Lviv National Agrarian University, Dubliany

Yu. Koverko

Assistant of Law and Business Department, Lviv National Agrarian University, Dubliany

DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL HOUSEHOLDS: INSTITUTIONAL ASPECTS

А. І. Бєлова

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія муніципального управління МОН України, м. Київ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ДОБІР ПРИКЛАДНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ

A. Belova

PhD, Assistant Professor, the senior lecturer, Department of Foreign Economic Management, Academy of Municipal Management, Ministry of Education and Science of Ukraine

DEVELOPMENT AND APPLICATION SELECTION TOOLS OF STRATEGIC MANAGEMENT ENTERPRISE RESTRUCTURING

І. В. Мартусенко

канд. геогр. наук, доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, м. Вінниця

Г. М. Бойківська

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

I. Martusenko

Ph.D., assistant professor of business economics and corporate Vinnytsia Training and Research Institute of Economy TNEU Vinnіtsa

G. Boykivska

Ph.D., assistant professor of business economics and corporate Vinnytsia Training and Research Institute of Economy TNEU Vinnіtsa

FEATURES COMPETITIVE DEVELOPMENT OF DAIRY PROCESSING ENTERPRISES IN THE MODERN PRACTICE OF MANAGEMENT

О. О. Олійник

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

O. Oliynyk

PhD in economics, associate professor, associate professor of department of finance and credit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FACTORS OF FORMATION OF EFFECTIVE FINANCIAL SYSTEM OF AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

Д. В. Дорошкевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і туризму, Національний транспортний університет

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

D. Darashkevich

candidate of economic Sciences, associate Professor the Department of management and tourism National transport University

INVESTMENT PROCESSES IN REGIONAL ECONOMIC SYSTEM

Т. Н. Каджаметова

к. е. н., доцент, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет", Сімферополь

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КУРОРТНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ КУРОРТНИХ ПОСЛУГ

T. Kadgametova

Ph.D., associate Professor, RVNZ "Crimean engineering and pedagogical University", Simferopol

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF RESORT AREAS AND REGIONAL MARKET RESORT SERVICES

Н. О. Шура

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Г. С. Телега

магістрант, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

РОЛЬ КЕРІВНИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ СЛУЖБИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

N. Shura

cand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration of the mining and metallurgical complex, Krivoy Rog Economic Institute SHEE "National University of Krivoy Rog"

G. Telega

Magistrant, Krivoy Rog Economic Institute SHEE "National University of Krivoy Rog"

A ROLE OF LEADER OF ADMINISTRATIVE SERVICE IS IN PROVIDING OF SOCIAL SAFETY ON AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Т. Ю. Прутська

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

T. Prutska

Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE AGRICULTURAL SECTOR

А. Г. Мельник

аспірант, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

СУЧАСНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ РЕМОНТНО-ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

А. Melnyk

graduate student, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

CONTEMPORARY FORMS AND METHODS OF AGRICULTURAL REPAIR AND MAINTENANCE

В. В. Покиньчереда

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОБЛІК ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

V. Pokynchereda

post-graduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

HUMAN RESOURCE ACCOUNTING: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця