Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 18, 2014

Завантажити журнал №18, 2014

В. Н. Степанов

д. э. н., профессор, старший научный сотрудник Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОБЪЕКТА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

V. Stepanov

doctor of economic sciences, professor senior research worker Institute of market problems and ekonomiko-ecological researches of NAN of Ukraine

CLASSIFICATION OF FOREST RESOURCES AS OBJECT OF EKOLOGO-EKONOMIC ESTIMATION

О. В. Абакуменко

д. е. н., професор кафедри фінансів, Чернігівський національний технологічний університет

СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

О. Аbаkumеnkо

doctor of economic sciences, professor, Department of Finance, Chernihiv national technological university

SYSTEM OF GUARANTEEING RIGHTS OF INVESTORS: FOREIGN EXPERIENCE

В. І. Андріїв

д. ю. н., в.о. доцента кафедри права і підприємництва, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

Ю. А. Коверко

асистент кафедри права і підприємництва, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

РОЗВИТОК ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ: ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ

V. Andriiv

Doctor of Law, Acting Docent of Law and Business department, Lviv National Agrarian University, Dubliany

Yu. Koverko

Assistant of Law and Business Department, Lviv National Agrarian University, Dubliany

DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL HOUSEHOLDS: INSTITUTIONAL ASPECTS

А. І. Бєлова

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія муніципального управління МОН України, м. Київ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ДОБІР ПРИКЛАДНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ

A. Belova

PhD, Assistant Professor, the senior lecturer, Department of Foreign Economic Management, Academy of Municipal Management, Ministry of Education and Science of Ukraine

DEVELOPMENT AND APPLICATION SELECTION TOOLS OF STRATEGIC MANAGEMENT ENTERPRISE RESTRUCTURING

І. В. Мартусенко

канд. геогр. наук, доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, м. Вінниця

Г. М. Бойківська

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

I. Martusenko

Ph.D., assistant professor of business economics and corporate Vinnytsia Training and Research Institute of Economy TNEU Vinnіtsa

G. Boykivska

Ph.D., assistant professor of business economics and corporate Vinnytsia Training and Research Institute of Economy TNEU Vinnіtsa

FEATURES COMPETITIVE DEVELOPMENT OF DAIRY PROCESSING ENTERPRISES IN THE MODERN PRACTICE OF MANAGEMENT

О. О. Олійник

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

O. Oliynyk

PhD in economics, associate professor, associate professor of department of finance and credit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FACTORS OF FORMATION OF EFFECTIVE FINANCIAL SYSTEM OF AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

Д. В. Дорошкевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і туризму, Національний транспортний університет

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

D. Darashkevich

candidate of economic Sciences, associate Professor the Department of management and tourism National transport University

INVESTMENT PROCESSES IN REGIONAL ECONOMIC SYSTEM

Т. Н. Каджаметова

к. е. н., доцент, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет", Сімферополь

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КУРОРТНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ КУРОРТНИХ ПОСЛУГ

T. Kadgametova

Ph.D., associate Professor, RVNZ "Crimean engineering and pedagogical University", Simferopol

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF RESORT AREAS AND REGIONAL MARKET RESORT SERVICES

Н. О. Шура

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Г. С. Телега

магістрант, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

РОЛЬ КЕРІВНИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ СЛУЖБИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

N. Shura

cand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration of the mining and metallurgical complex, Krivoy Rog Economic Institute SHEE "National University of Krivoy Rog"

G. Telega

Magistrant, Krivoy Rog Economic Institute SHEE "National University of Krivoy Rog"

A ROLE OF LEADER OF ADMINISTRATIVE SERVICE IS IN PROVIDING OF SOCIAL SAFETY ON AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Т. Ю. Прутська

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

T. Prutska

Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE AGRICULTURAL SECTOR

А. Г. Мельник

аспірант, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

СУЧАСНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ РЕМОНТНО-ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

А. Melnyk

graduate student, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

CONTEMPORARY FORMS AND METHODS OF AGRICULTURAL REPAIR AND MAINTENANCE

В. В. Покиньчереда

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОБЛІК ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

V. Pokynchereda

post-graduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

HUMAN RESOURCE ACCOUNTING: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет