EnglishНа русском

Агросвіт № 18, 2013

Ю. М. Лопатинський

д. е. н., проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

О. І. Мельник

аспірант, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Y. Lopatynskyi

Doctor of Economic Sciences, Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

O. Melnyk

graduate student, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

PECULIARITIES OF UKRAINE AGRARIAN STRUCTURE TRANSFORMATION

І. Л. Федун

к. е. н., доцент, доцент кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільського національного економічного університету

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

I. Fedun

Candidate of Economic Sciences , Ternopil National Economic University, Ternopil Associate Professor,Taxes and Fiscal Policy Department

DIAGNOSIS AND ECONOMIC AREA ENHANCING INNOVATION-INVESTMENT IN AGRICULTURAL PRODUCTION

А. І. Гулей

к. е. н., в.о. доцента кафедри фінансових операцій "Банковні інститут висока школа а.с." м. Київ

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

А. Guley

candidate of economic sciences, acting associate professors of the Department of financial operations of "Banking Institute University"

DEVELOPMENT OF INVESTMENT PROCESSES IN AGRI-FOOD SECTOR IN UKRAINE

Н. А. Добрянська

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

А. А. Нікіфорчук

к. е. н., асистент кафедри агробізнесу і фінансів, Одеський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ ОБ'ЄДНАНЬ

N. Dobriansky

Candidate of Sciences (Economics), assistant professor of department economics and business economics, Odessa State Agrarian University

A. Nikiforchuk

Candidate of Sciences (Economics), an assistant of department of agribusiness and finance, Odessa State Agrarian University

FEATURES ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS OPERATION DIVERSIFIED CORPORATE ASSOCIATIONS

Г. А. Кундеева

к. э. н, доцент, кафедра экономической теории, Национальный университет пищевых технологий, Киев

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ — ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МЯСОМ И МЯСОПРОДУКТАМИ

G. Kundieieva

Аssociate professor, Department of economic theory, National university of Food Technologies, Kiev

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE MEAT INDUSTRY OF UKRAINE — THE FACTOR OF PROVIDING THE POPULATION MEAT AND MEAT PRODUCTS

В. В. Дикань

к. е. н, доцент, Українська державна академія залізничного транспорту

РОЛЬ ПРОМИСЛОВО-ЛОГІСТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСТІЙКОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

V. Dykan

c. e. s, associate professor, associate professor of Management of Organizations Department, Ukrainian State Academy of Railway Transport, Kharkiv

ROLE OF INDUSTRIALLY LOGISTIC INTEGRATIONS OF ENTERPRISES OF MACHINE-BUILDING COMPLEX IN PROVIDING OF COMPETITIVE STABILITY OF DOMESTIC INDUSTRIAL PRODUCTION AS BASES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN UKRAINE

Н. П. Бакеренко

к. е. н., доцент, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

Ю. І. Карагозлю

аспірант кафедри фінансів та банківської справи, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ

N. Bakerenko

Phd, associate professor, PVNZ "European University" Kyiv

Yi Karahozlyu

Postgraduate student of finance and banking department, PVNZ "European University", Kyiv

GOING NEAR DETERMINATION OF RISK OF LOCAL BUDGETS AND ITS CONSTITUENTS

А. Ю. Семенова

аспірант, Полтавська державна аграрна академія

ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ЦІНОВОГО МЕХАНІЗМУ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

A. Semenova

graduate student, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

FEATURES OF THE PRICE MECHANISM ON AGRICULTURAL MARKET

М. О. Погорецький

старший викладач, Львівський національний аграрний університет

ОСНОВНІ УМОВИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ

M. Pohoretsky

Lviv National Agrarian University

THE BASIC TERMS AND PRINCIPLES OF AGRICULTURAL MARKET INFRASTRUCTURE

О. Г. Кухар

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ТВАРИННИЦТВО НІМЕЧЧИНИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

O. Kukhar

Phd student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

LIVESTOCK GERMANY: TRENDS AND CHARACTERISTICS OF FUNCTIONING

С. А. Рибальченко

асистент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОЦЕС ВИПЛАТ ТА НАДХОДЖЕННЯ ПРЕМІЙ У ВИПАДКУ СТРАТИФІКАЦІЇ ПОРТФЕЛЮ

S. Rybalchenko

lecturer assistant of economic cybernetic department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

CLAIMS AND PAYMENTS PROCESS IN CASE OF PORTFOLIO STRATIFICATION

Л. А. Чівіленко

викладач ДВНЗ "Київський механіко-технологічний коледж"

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

L. Chivilenko

teacher of economics, Kyiv mechanical- technology college

THE THEORETICAL APPROACHES TO THE EQUITY CAPITAL MANAGEMENT OF MULTINATIONAL CORPORATIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця