Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 17-18, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18

Завантажити журнал №17-18, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.4

Н. К. Васильєва

д. е. н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

МОДЕЛЬ ABC-XYZ ДЛЯ ОЦІНКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

N. Vasylieva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Information Systems and Technologies, Dnipro State Agrarian and Economic University

MODEL ABC-XYZ FOR EVALUATING REGIONAL FOOD SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.10

О. Г. Бондар

д. ю. н., професор, професор кафедри цивільного права,Запорізький національний університет

А. В. Переверзєва

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму, Запорізький національний університет

В. П. Волков

д. т. н., професор, професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ОХОРОНИ ГРУНТІВ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

O. Bondar

Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Civil Law, Zaporizhzhia national university

A. Pereverzieva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of International Economy, Natural Resources and Economics International Tourism, Zaporizhzhia national university

V. Volkov

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of theDepartment of Entrepreneurship, Management of Organizations and Logistics, Zaporizhzhia national university

EUROPEAN EXPERIENCE OF SOIL CONSERVATION: KNOWLEDGE FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.17

Л. О. Мармуль

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

Л. Ю. Леваєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

L. Marmul

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

L. Levaieva

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

USE OF INTELLECTUAL POTENTIAL IN MODERNIZING THE STRUCTURE OF THE REGIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.23

А. І. Камінська

к. е. н., старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та економіки, ННЦ "Інститут землеробства НААН"

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

A. Kaminska

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of innovative activities and economics, NSC "Institute of Agriculture of NAAS"

WORLD EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF ORGANIC PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.28

Я. І. Мулик

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ya. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

METHODOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL APPROACHES TO THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.39

А. М. Могильницька

к. ф.-м. н., Миколаївський національний аграрний університет

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В РОБОТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Mohylnytska

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Mykolayiv National Agrarian University

PRIORITY AREAS OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING IN THE WORK OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.45

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Y. Biliak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

COMPONENTS, TASKS AND PRINCIPLES OF FINANCIAL SECURITY OF BUSINESS ENTITIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.53

О. В. Насібова

к. е. н., докторант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

ФІНАНСИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

О. Nasibovа

PhD in Economics, Doctoral Student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

FINANCES OF SOCIAL PROTECTION OF THE RURAL POPULATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.60

В. В. Дранус

к. е. н., доцент (б. в. з.) кафедри фінансів і кредитуЧорноморського національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

К. С. Небаба

асистент кафедри рослинництва і кормо виробництва,Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський, Україна

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

V. Dranus

PhD in Economics, Associate Professor, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

K. Nebaba

assistant of the Department of plant growing and fodder production, State agrarian and engineering university in Podilia, Kamianets-Podilskyi, Ukraine

FINANCIAL AND ECONOMIC SUBSTANTIATION OF EFFICIENCY OF PEA CULTIVATION IN THE CONDITIONS OF THE WESTERN FOREST-STEPPE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.67

М. І. Іщенко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

С. В. Капітула

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування", Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

В. О. Ільченко

к. е. н., старший викладач економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ БЕЗПЕКИ ТА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РІВНЯ Й СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКОВОГО ПРОСТОРУ

M. Ishchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

S. Kapitula

PhD in Economics, Associate Professor, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

Ie. Mishchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

V. Ilchenko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

IMPROVING THE SECURITY STRUCTURE AND METHODS OF ASSESSING THE LEVEL AND STATE OF FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE IN THE TRANSFORMATION OF THE MARKET SPACE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.77

О. Л. Мищишин

аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

Т. О. Петрушка

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

УТВОРЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КЛАСТЕРУ ЯК СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКОВАНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЙОГО УЧАСНИКІВ

O. Myshchyshyn

Postgraduate student of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

T. Petrushka

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment Lviv Polytechnic National University

FORMATION OF THE AGRO-INDUSTRIAL CLUSTER AS A WAY TO REDUCE THE RISK OF THE ECONOMIC ACTIVITY OF ITS MEMBERS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.85

О. Л. Фещенко

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи, Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України

А. В. Ліщенко

аспірант, Міжрегіональна Академії управління персоналом

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

O. Feshchenko

PhD in Economics, Associate Professor, deputy director for scientific, pedagogical and educational work of the University of Education Management of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

A. Lishchenko

Postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

COST OPTIMIZATION OF MILK PROCESSING ENTERPRISES USING LINEAR PROGRAMMING METHODS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.92

С. А. Піменов

аспірант кафедри економіки підприємства, Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. В. Піменова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "БІЗНЕС-МОДЕЛЬ"

S. Pimenov

Postgraduate student of the Department of Business Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Pimenova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ECONOMIC CONTENT AND ESSENCE OF THE “BUSINESS MODEL” CONCEPT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.103

З. В. Осипенко

старший викладач кафедри фінансів і обліку, Університет Короля Данила, м. Івано-Франківськ

ЕКОЛОГІЯ — КЛЮЧОВА ФУНКЦІЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ: МАКРОРЕГІОНАЛЬНИЙ ЗРІЗ

Z. Osypenko

Senior Lecturer, Department of Finance and Accounting, King Danylo University, Ivano-Frankivsk

ECOLOGY IS A KEY FUNCTION OF FOREST RESOURCES: MACRO REGIONAL SECTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.111

Li Wei

Postgraduate student, Sumy National Agrarian University

RESEARCH ON SOCIAL SERVICE FUNCTIONS OF AGRICULTURAL AND FORESTRY COLLEGES AND UNIVERSITIES

Лі Вей

аспірант, Сумський національний аграрний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ, ЛІСОВИХ КОЛЕДЖІВ ТА УНІВЕРСИТЕТІВ

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.119

К. С. Чимош

аспірант, ННЦ Інститут аграрної економіки

ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ "ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА"

K. Chymosh

Postgraduate student, Institute of Agrarian Economics

GENESIS OF THE CONCEPT OF "TRANSPORT LOGISTICS"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет